Harman-Kardon 355 Home Theater System User Manual


 
42 PROGRAMMEREN AFSTANDSBEDIENING
Programmeren afstandsbediening
De AVR 255/ AVR 355 is voorzien van een krachti-
ge afstandsbediening, die niet alleen de functies
van de receiver bedient, maar tevens de meest
gangbare merken audio en video apparatuur,
inclusief CD-spelers, TV-systemen, kabelsystemen,
VCR’s (videorecorders) satellietontvangers en
andere thuisbioscoop apparatuur. Zodra de AVR
eenmaal is geprogrammeerd met de codes voor
de door u gebruikte apparatuur, is het mogelijk
om de meeste andere afstandsbedieningen te
laten vervallen en te vervangen door slechts één,
universele afstandsbediening.
Programmeren Afstandsbediening
met Codes
Af fabriek is de afstandsbediening geprogram-
meerd voor alle AVR functies, plus die voor de
meeste Harman Kardon CD-wisselaars, DVD-spe-
lers, CD-spelers en cassettedecks, plus die voor het
navigeren van de Apple iPod. Bovendien kunt u,
door één van de onderstaande methoden te vol-
gen, de afstandsbediening programmeren op een
groot aantal apparaten van andere fabrikanten.
Codes rechtstreeks invoeren
Dit is de gemakkelijkste manier om uw afstands-
bediening te programmeren op verschillende
producten:
1. Gebruik de tabellen in de afzonderlijke code-
lijst om de driecijferige code of codes voor zowel
het type product (b.v. TV, VCR) als voor de merk-
naam. Vindt u meer dan één nummer is voor een
apparaat, probeer dan de verschillende mogelijk-
heden.
2. Schakel het apparaat in dat u in de afstands-
bediening van de AVR wilt programmeren.
3. Druk op Bronkeuze
c
voor het type apparaat
dat u wilt invoeren (b.v. DVD, TV) en houd deze
meer dan 3 seconden vast tot het oplicht en laat
dan los. Begin de volgende stap binnen 20
seconden.
4. Wanneer het apparaat dat u wilt programme-
ren op afstand in/uit geschakeld kan worden gaat
u als volgt verder:
a. Richt de afstandsbediening van de AVR op het
te programmeren apparaat en voer de eerste
driecijferige code in met de cijfer toetsen
k
.
Wanneer het apparaat dat u programmeert nu
uitgeschakeld wordt heeft u de juiste code.
Druk nogmaals op de ingangskeuze
c
en
zie dat het rode lichtje onder de ingangskeuze
driemaal knippert en dooft als bevestiging van
de invoer.
b. Wordt het apparaat dat u programmeert niet
uitgeschakeld, voer dan een andere driecijferi-
ge code in tot het apparaat wel uitschakelt.
Dat is dan de juiste code. Druk weer op
ingangskeuze
c
en zie dat de rode indicatie
onder de ingangskeuze driemaal knippert en
dooft om de invoer te bevestigen.
5. Wanneer het inschakelen van het te program-
meren apparaat niet lukt via de afstandsbedie-
ning, volg dan onderstaande stappen (max. 20
seconden na stap 3, anders moet eerst stap 3
worden herhaald):
a. Voer de eerste driecijferige code in met de
cijfertoetsen
k
en druk weer op de
ingangskeuze
c
. Druk op een willekeurige
transportfunctie die op afstand kan worden
bediend, b.v. pauze of weergave
e
.
Wanneer het apparaat dat u programmeert nu
werkt is de juiste code ingevoerd.
b. Werkt de functie die werd ingetoetst van het
apparaat niet, herhaal dan de stappen 3 en 5a
hierboven met het volgende driecijferige code -
nummer in de tabel voor dat merk en type pro-
duct, tot het apparaat wel reageert.
6. Probeer alle functies op de afstandsbediening
uit, om er zeker van te zijn dat het product goed
werkt. Bedenk dat vele fabrikanten een aantal
verschillende combinaties gebruiken, het is daar-
om een goed idee niet alleen te controleren of
het commando voor inschakelen, maar ook of
volume, kanaal en transport naar behoren
werken. Als de functies niet goed werken heeft u
waarschijnlijk een andere code nodig.
7. Wanneer het apparaat op geen enkele inge-
voerde code reageert, de gezochte code niet in
de tabellen voorkomt, of niet alle functies correct
werken, probeer dan de afstandsbediening te
programmeren met Automatisch Zoeken.
Automatisch Zoeken
Wanneer het apparaat dat u in de afstandsbedie-
ning van de AVR wilt opnemen niet in de tabellen
voorkomt of deze niet correct lijkt te werken, kunt
u proberen de juiste code te programmeren met
Automatisch Zoeken. Merk op dat de automati-
sche zoekmethode uitsluitend werkt voor appara-
ten met een op afstand bediende aan/uit-functie:
1. Zet het product dat u wilt programmeren op
de afstandsbediening van de AVR aan.
2. Druk op Bronkeuze
c
voor het type apparaat
dat u wilt invoeren (b.v. DVD, TV) en houd deze
meer dan 3 seconden vast tot het oplicht en laat
dan los. Voer de volgende stap binnen 20 secon-
den uit.
3. Om er achter te komen of de volgende stap
voorgeprogrammeerd is richt u de afstandsbedie-
ning van de AVR op het apparaat dat u wilt pro-
grammeren en u drukt op
f
en houdt deze
vast. Telkens als u op de toets drukt wordt een
signaal uitgezonden voor één setup codenummer
en door de toets vast te houden wordt een reeks
codes van de in de afstandsbediening ingebouw-
de database uitgezonden, Nu wordt elke keer dat
de rode indicatie onder ingangskeuze
c
knip-
pert een reeks codes uit de ingebouwde database
van de afstandsbediening uitgezonden. Zodra het
apparaat dat geprogrammeerd moet worden uit-
schakelt laat u toets
f
los. Denk er aan dat het
een paar minuten kan duren voordat de juiste code
is gevonden en het apparaat uitgeschakeld wordt.
4. Wordt
niet losgelaten zodra het apparaat uit-
schakelt, dan wordt de juiste code weer ‘over-
schreven’, doe daarom een test: schakel het appa-
raat weer in en, terwijl de ingangskeuze
c
rood
oplicht drukt u eenmaal op
f
, en dan nog
één keer op
¤
f
. Schakelt het apparaat nu uit,
dan was de juiste code gevonden, zo niet dan is
deze ‘overschreven’. Om de correcte code terug te
vinden, drukt u terwijl de rode indicatie onder
ingangskeuze
c
nog brandt meermaals (niet
vasthouden) op
¤
f
om terug te gaan door de
codes en let goed op de reactie bij elke keer dat u
indrukt. Zodra het apparaat uitgeschakeld wordt
heeft u de juiste code gevonden.
5. Druk weer op de ingangskeuze
c
en merk
op dat de rode indicatie driemaal knippert en dan
dooft ter bevestiging van de invoer.
6. Probeer alle functies op de afstandsbediening
om er zeker van te zijn dat het product werkt.
Vergeet niet dat veel fabrikanten een aantal
verschillende codecombinaties gebruiken, en het is
goed te controleren dat niet alleen de aan-/uit
schakelaar van de voeding werkt, maar ook dat
volume, kanaal en transport goed werken. Als niet
alle functies goed werken, kunt u de automatische
zoekmethode gebruiken om een andere code te
zoeken, of om een code direct in te voeren.
Controleren van codes
Wanneer de code is ingevoerd met de automati-
sche zoekmethode, is het altijd goed om de
exacte code te kennen, zodat deze zonodig later
gemakkelijk opnieuw kan worden ingevoerd.
U kunt ook de codes uitlezen om te controleren
welk apparaat geprogrammeerd is op een
specifieke keuzetoets.
1. Druk op Bronkeuze
c
voor het type apparaat
waarvoor u een code zoekt en houd deze meer
dan 3 seconden vast tot het oplicht en laat dan
los. Laat de toets los en begin binnen 20 secon-
den met de volgende stap.
2. Druk op instellen
F
. De indicatie pro-
gramma
2
knippert groen in een tempo dat
overeenkomt met de driecijferige code, met
steeds één seconde pauze tussen de cijfers. Tel
het aantal knipperingen tussen de pauzes om de
code te achterhalen. Eenmaal knipperen is 1,