Harman-Kardon 355 Home Theater System User Manual


 
BEDIENINGSORGANEN 7
NEDERLANDS
Bedieningsorganen
1
Volume: draai deze knop naar rechts om het
niveau te verhogen, of naar links om het niveau
te verlagen. Mute (geluid uit) wordt automatisch
opgeheven zodra de volumeregelaar wordt
verdraaid.
2
Netspanning Systeem: wanneer de
Netschakelaar op de achterzijde op “ON” (aan)
staat, schakelt u de AVR met deze toets in; Druk
deze knop opnieuw in om het apparaat uit
(standby) te schakelen. De lichtnetindicatie
3
wordt wit als het apparaat aan staat.
3
Lichtnetindicatie: licht amber op tijdens
standby, als teken dat het apparaat gereed is
voor gebruik. Ingeschakeld licht deze wit op.
4
Hoofdtelefoonuitgang: sluit hierop een
hoofdtelefoon aan om ongestoord te kunnen
luisteren. Gebruik een hoofdtelefoon met een
standaard 6,3 jackplug. Zodra de hoofdtelefoon
wordt aangesloten, worden de luidsprekers
uitgeschakeld.
Bij het configureren van uw systeem met
EzSet/EQ wordt de kalibratie microfoon hierop
aangesloten via de bijgeleverde adapter die de
kleine miniplug van de microfoon in een 1/4"
jackplug omzet.
5
Menu Navigatie: met deze toetsen navi-
geert u de menu’s van de AVR en bedient u de
tuner.
6
OK: indrukken om het gemarkeerde item te
kiezen.
7
AVR Menu: indrukken om et hoofdmenu van
de AVR op te roepen.
8
Info Instellingen: roept direct het AVR
Bronnen Setup submenu op waarin de instellin-
gen voor de gekozen bron staan.
9
Resolutie: eenmaal in drukken en vervol-
gens kan met Menu Navigatie [5] de resolutie
van de video-uitgang van de AVR op de volgende
waarden worden ingesteld: 576i, 576p, 720p,
1080i of 1080p.
De AVR staat standaard op 576i wanneer hij voor
het eerst wordt ingeschakeld, of na een reset
later. Deze resolutie is gekozen om er zeker van
te zijn dat de In-Beeld Display op uw TV zichtbaar
is, ook bij gebruik van analoge S-video of compo-
siet (CVBS) signalen. Nadat u de optimale resolu-
tie voor uw beeldscherm heeft gekozen, bevestigt
u dat met OK
6
. De display geeft nu aan “Res
Change, Cancel” (wijziging resolutie, opheffen).
Drukt u nu op OK of u doet gedurende 20 secon-
den niets, dan keert de AVR naar normaal weer-
geven terug. Om de nieuwe resolutie te bevesti-
gen, drukt u op L
5
om de aanwijzing
“Cancel” (opheffen) te wijzigen in “Accept”
(accepteren), waarna u op OK
6
drukt. De nieu-
we resolutie wordt nu toegepast.
)
Audio Effecten: indrukken om direct naar
het Audio Effecten submenu te gaan waarin
onder andere de klankregeling kan worden inge-
steld. Zie de basis opzet voor nadere informatie.
!
Videofuncties: indrukken om direct naar
het Videofuncties submenu te gaan, waarin
instellingen kunnen worden gemaakt om het
beeld te verbeteren nadat u het beeld op het
beeldscherm heeft ingesteld.
@
Overzicht Bronnen: indrukken om het in-
beeld Bronkeuze Menu te openen waarvan de
het inschuif Overzicht al open is. Gebruikt u de TV
niet als in-beeld display, gebruik dan de Display
op de voorzijde die alle informatie geeft die u
nodig heeft. Scroll naar boven of beneden met
KL
5
om de gewenste ingang te kiezen en
druk op OK
6
en verlaat de Bronkeuze door
nogmaals op Bronkeuze
@
te drukken.
#
Display: in de display worden aanwijzingen
en in de display verschijnen aanwijzingen en indi-
caties die helpen het apparaat te bedienen.
$
Luidspreker/kanaal functie: geeft aan
welke luidspreker voor elk kanaal gekozen is, of
de configuratie van het binnenkomende signaal.
De indicaties voor de luidsprekers links, centrum,
rechts, links surround en rechts surround bestaan
uit drie hokjes, terwijl de subwoofer een enkel
hokje is. Het middelste hokje licht op wanneer
een ‘kleine’ luidspreker is gekozen, de buitenste
twee wanneer een grote luidspreker is gekozen.
Brandt geen enkel hokje voor de kanalen cen-
trum, surround of subwoofer, dan zijn er voor die
posities geen luidsprekers gekozen. Zie pagina 22
voor nadere informatie over het configureren van
de luidsprekers. De letter in het middelste hokje
geeft een actief kanaal aan. Voor standaard ana-
loge bronnen zullen alleen L en R oplichten, wat
een stereobron aangeeft. Gaat het om een digita-
le bron dan geven de indicaties aan welke kana-
len op de digitale ingang worden ontvangen. Een
knipperende letter geeft een onderbroken digitaal
signaal aan. Zie pagina 33 voor nadere informa-
tie over deze indicaties.
Opmerking: wanneer u via het
MULTIROOM
SETUP
menu de surround achter luidsprekers
aan de andere zone heeft toegewezen, zullen de
beide hokjes die de aanwezigheid van de
surround achter luidsprekers aangeven automa-
tisch verdwijnen. Dit ten teken dat de hoofd
luisterruimte nu is geconfigureerd voor 5.1
kanalen. Zie pagina 35 voor meer informatie over
het toewijzen van de surround achter kanalen
voor meerkamer gebruik.
%
Surround Functies: indrukken om een sur-
round functie te kiezen (b.v. meerkanalen). Het
Surround Functies menu verschijnt in beeld en de
menu aanwijzingen in de onderste regel van de
display.
Gebruik K/L op de voorzijde of op de
afstandsbediening om naar een andere menure-
gel te gaan: Auto Select (automatisch kiezen),
Virtual Surround, Stereo, Movie (film), Music of
Video Game. Elke regel geeft een type audiosig-
naal aan dat de AVR zal kiezen wanneer dat type
audiosignaal wordt ontvangen.
Desgewenst kunt u zelf een andere functie kiezen
voor elke type audio. Druk op OK wanneer de
gewenste menuregel is gemarkeerd en de
beschikbare surround functies voor het binnenko-
mende signaal worden aangegeven. Kies de
gewenste functie met K/L en druk op OK om
die te activeren. Druk op Back/Exit
(terug/verlaten) om het Surround Functies menu
te verlaten en het volgende menu in het systeem
op te roepen.
Zie de paragraaf Bijzondere Functies voor meer
informatie over de surround functies.
^ Terug/Verlaten: indrukken om naar het
voorgaande menu terug te gaan. Wanneer het
hoofdmenu van de AVR in beeld staat, op deze
toets drukken om het menusysteem te verlaten.
&
Optisch Digitale Front Ingang: sluit de
optische digitale audio uitgang van een audio of
video product hierop aan. Wordt de ingang niet
gebruikt zorg dan dat de ingang met het dopje is
afgedekt om te voorkomen dat er stof in de
ingang komt.
*
Coax Digitale Front Ingang: wordt
gewoonlijk gebruikt voor het aansluiten van
draagbare digitale audio apparaten, videospelle-
tjes en andere producten die een coax digitale
aansluiting hebben.
(
Video Front Ingangen: deze audio/video
aansluitingen kunnen gebruikt worden als tijdelij-
ke verbinding met videospelletjes of draagbare
audio/video apparaten zoals camcorders en
draagbare audio spelers.
Ó
Sensor afstandsbediening: deze sensor
ontvangt de bevelen van de afstandsbediening.
Richt de afstandsbediening hierop en zorgt dat
de sensor niet geblokkeerd wordt, tenzij een
externe sensor is aangesloten.