Harman-Kardon 355 Home Theater System User Manual


 
BIJZONDERE FUNCTIES 39
NEDERLANDS
Bijzondere functies
Unit of Measure (afstandseenheid): dit
heeft alleen effect op de instelling van de luid-
sprekerafstand in de Manual Speaker Setup. Kies
tussen meter en voet (meter en feet).
iPod Charging (iPod opladen): (alleen
AVR 355). Ingezet in een Bridge2 basisstation en
verbonden met de Bridge Aansluiting (9) op de
achterzijde kunt u kiezen of uw iPod voortdu-
rend moet worden opgeladen of dat niet wordt
opgeladen.
Language (taal): kies de taal van uw voorkeur
voor de in-beeld menu’s van de AVR: Engels
Frans, Spaans, Duits, Italiaans of Russisch.
HDMI Audio naar TV: deze instelling bepaalt
of audiosignalen die op een van de HDMI-ingan-
gen binnenkomen worden doorgestuurd naar de
HDMI-uitgang voor het beeldscherm. Normaal
gesproken staat deze instelling op Off (uit)
omdat audio wordt weergegeven via de AVR en
niet via de ingebouwde luidsprekers van het
beeldscherm. Soms echter is het gewenst de TV
zelf te gebruiken zonder het complete home
theater. Voor die gevallen zet u deze instelling
op ON (aan). U kunt altijd de TV-luidsprekers uit-
schakelen wanneer u via de AVR weergeeft.
Resolutie naar het Beeldscherm: kies hier
de hoogste resolutie die uw beeldscherm kan
weergeven. Bij gebruik van HDMI wordt dit
automatisch gekozen. Gebruikt u analoge ver-
bindingen, dan dient u zelf de juiste resolutie te
kiezen.
Opmerking: wanneer u een resolutie kiest die
hoger ligt dan het beeldscherm kan weergeven,
verdwijnt het beeld. Wacht dan ongeveer 10
seconden omdat de AVR terug zal keren naar de
vorige instelling wanneer de nieuwe niet binnen
die tijd wordt bevestigd. De standaard resolutie
is 576i wat het maximum is dat via de eenvou-
digste videoverbinding, composiet/CVBS kan
worden overgedragen.
De Menu’s
OSD Transparancy (doorzichtigheid
menu’s): hiermee bepaalt u of de videobeelden
nog zichtbaar zijn wanneer een menu in beeld
staat. Kies normaal voor een geheel doorzichtige
achtergrond, Medium voor een gedeeltelijk
zichtbare achtergrond of Opaque om de video-
beelden te blokkeren wanneer een menu in
beeld staat.
Volume Status Messages (indicatie volu-
me instelling): wanneer de AVR is ingescha-
keld en het volume wordt gewijzigd, of er is een
verandering in het ingangssignaal, wordt een
status indicatie in beeld gegeven. Kies hier hoe
lang deze aanwijzing in beeld moet blijven
staan. De instelling varieert van 2 tot 10 secon-
den; standaard is 3 seconden.
Menu’s: sommige menu-instellingen blijven
alleen van kracht tijdens de lopende luisterses-
sie, inclusief die van de Surround- en
Videofuncties en Audio Effect menu’s. Deze
instelling bepaalt hoe lang de menu’s in beeld
blijven staan nadat de laatste correctie is
gemaakt, variërend van 5 seconden tot 5 minu-
ten dan wel permanent. In dat geval verdwijnt
het menu pas wanneer u het zelf sluit.
Standaard is 5 seconden.
Setup en Slide-in Menus (instel- en
inschuifmenu’s): deze instelling bepaalt hoe
lang de instelmenu’s (Hoofdmenu, Speaker
Setup Menu, Zone 2 Menu, alle inschuifmenu’s)
zichtbaar blijven nadat de laatste correctie is
gemaakt. Kies een tijd van 5, 10 of 15 (stan-
daard) minuten of geen tijd, in welk geval de
menu’s in beeld blijven staan tot u ze zelf ver-
laat. Wij raden u aan in elk geval een tijd te kie-
zen om te voorkomen dat het beeld in het plas-
mascherm of de beeldbuis inbrandt.
Screen Saver (beeldschermbeveiliging):
stel hier een tijd in van geen activiteit (bij
gebruik van menu’s) waarna de beveiliging van
de AVR het beeld uitschakelt. Kies een periode
van 5 (standaard), 10 of 20 minuten of schakel
de beveiliging uit. We raden u aan in elk geval
een tijd in te stellen om inbranden van het plas-
mascherm of de beeldbuis te voorkomen.
Standaard Surround Functie
Bij normaal gebruik zal de AVR zodra een Dolby
Digital of DTS digitaal signaal binnenkomt de
standaard surround functie kiezen en reageren
op de data die op de disc zijn gecodeerd of aan
de digitale video uitzending zijn toegevoegd. In
de meeste gevallen is dit correct, maar u kunt
een andere voorkeur hebben voor een functie bij
Dolby Digital of DTS. De AVR kan zo worden
ingesteld dat deze op de standaard reageert dan
wel de door u gewenste functie inschakelt.
Wilt u de standaard functie kiezen zoals de disc
die aangeeft, dan hoeft u niets te doen. Laat de
standaard fabrieksinstelling op ON (in) staan.
Om de receiver zo in te stellen dat deze de laatst
gebruikte surround functie kiest zodra een Dolby
Digital of DTS bron wordt geactiveerd, drukt u
op
/
¤
D
zodat de blauwe cursorbalk de
regel
Default Surround Mode (stan-
daard surround functie) markeert. Druk op OK
X gevolgd door
/
Ea
zodat OFF (uit)
verschijnt en de instelling verandert. Druk weer
op OK
X om de nieuwe instelling te bevesti-
gen. Het apparaat gebruikt nu de laatste functie
en niet de functie die de disc aangeeft voor de
beide digitale datacodes.
De instelling is niet van toepassing op standaard
PCM digitale ingangen of analoge. In die geval-
len wordt altijd de laatstegebruikte surround of
processor functie voor die ingang toegepast.
Wilt u nog meer instellingen maken, druk dan
op
/
¤
D
tot de blauwe cursorbalk de
gewenste instelling markeert. Wilt u geen verde-
re instellingen maken, druk dan op IN-Beeld
Display
L
om het menu te verlaten.
In-Beeld Display Achtergrondkleur
Wanneer het volledige in-beeld menusysteem in
gebruik is, verschijnt de standaard display met
een egaal blauwe achtergrond met witte karak-
ters. Desgewenst kunt u kiezen voor een egaal
zwarte achtergrond als standaard. De instelling
kan worden gewijzigd door op OSD
L
te
drukken en het
MASTER MENU op te
roepen. Gebruik
/
¤
D
om naar ADVAN-
CED
te gaan en druk op OK X om het
ADVANCED SELECT menu te kiezen. Druk
weer op
/
¤
D
om naar de regel OSD
BACKGROUND
te gaan. Zodra BLUE ver-
schijnt, komen de volledige In-Beeld menu’s in
beeld met een egaal blauwe achtergrond. Druk
op
/
Ea
tot BLACK verschijnt om vol-
ledige in-beeld menu’s met een egaal zwarte
achtergrond te krijgen.
Deze instelling blijft bewaard ook wanneer de
AVR in standby wordt gezet.
Wilt u nog andere instellingen maken, druk dan
op
/
¤
D
tot de in-beeld cursor naast
BACK TO MASTER MENU (terug naar
hoofdmenu) staat en druk op Set
L
. Wilt u
geen andere instellingen meer maken, druk dan
op OSD
L
om het menusysteem te verlaten.