Harman-Kardon 355 Home Theater System User Manual


 
44 PROGRAMMEREN AFSTANDSBEDIENING
Programmeren afstandsbediening
Programmeren Activiteiten
(Macro’s)
Met Activiteiten kunt u gemakkelijk veelgebruik-
te combinaties van bevelen vastleggen en met
één druk op een knop van de afstandsbediening
van de AVR uitvoeren. Eenmaal geprogrammeerd
kan een activiteit maximaal 19 verschillende
codes van de afstandsbediening in een vooraf
vastgelegde volgorde uitzenden, om bijvoorbeeld
het systeem in te schakelen, bronnen te veran-
deren, en andere veelgebruikte handelingen uit
te voeren. De AVR afstandsbediening kan maxi-
maal elf verschillende macro combinaties
opslaan, één in combinatie met de AVR net-
schakelaar
a
, en tien andere die toe gankelijk
zijn via de toets 0-9
k
.
1. Begin het programmeren een activiteit, door
tegelijkertijd op Activiteit
n
te drukken en op
de 0-9
k
die u wilt programmeren, of op AVR
netschakelaar
a
. Denk er aan dat de laatst
gekozen Apparaat LED rood oplicht.
2. Voer de stappen voor de activiteit reeks in
door op de toets voor het bedoelde bevel te
drukken. Hoewel de activiteit maximaal uit 19
stappen kan bestaan, telt elke handeling, ook
het omschakelen naar een ander apparaat, als
een stap. De Apparaat LED knippert eenmaal
bij elke toets die wordt ingedrukt om de ont-
vangst te bevestigen..
• Vergeet niet de juiste ingangskeuze
c
in te
drukken voordat u naar een ander apparaat
omschakelt. Dat geldt ook voor AVR keuze
y
zolang deze niet rood oplicht en AVR functies
worden geprogrammeerd.
3. Wanneer alle stappen zijn uitgevoerd drukt u
weer op Activiteit
n
om de bevelen in te voe-
ren. De rode LED onder Bronkeuze
cy
knip-
pert driemaal en dooft.
Opmerking: het kan 10 seconden duren om
alle 19 bevelen uit te zenden van een Activiteit
toets. Houd de afstandsbediening op de appara-
ten gericht tot alle bevelen van de Activiteit zijn
verzonden. Zo weet u zeker dat de bevelen ook
door de apparaten worden ontvangen.
Voorbeeld: Programmeren van een Activiteit.
Om Activiteit “2” te programmeren voor de vol-
gende bevelen: schakel de AVR, de TV, de DVD-
speler en een satellietontvanger in.
1. Druk gelijktijdig op “2” en op Activiteit
n
.
2. Druk op de AVR apparaattoets (om naar de
AVR functie te gaan)
3. Druk op AVR Netschakelaar (om de AVR in te
schakelen)
4. Druk op de TV apparaattoets (om naar de TV
functie te gaan)
5. Druk op TV Netschakelaar (om de TV in te
schakelen)
6. Druk op de DVD apparaattoets (om naar de
DVD functie te gaan)
7. Druk op DVD Netschakelaar (om de DVD-spe-
ler in te schakelen)
8. Druk op de SAT apparaattoets (om naar de
SAT functie te gaan)
9. Druk op SAT Netschakelaar (om de SAT in te
schakelen)
10. Druk op ACTIVITY.
Nadat deze stappen zijn uitgevoerd zal elke keer
wanneer u op Activiteit
n
drukt, gevolgd
door “2” waarop de activiteiten zijn vastgelegd
de afstandsbediening al deze inschakelbevelen
uitzenden.
De toets 2 zendt alleen de geprogrammeerde
activiteit uit wanneer eerst op Activiteit
n
wordt gedrukt. Zo niet dan wordt normaal de 2
uitgezonden.
Wissen Activiteiten
Druk tegelijkertijd op Activiteit
n
en op een
cijfertoets (0-9 of AVR Netschakelaar) die u wilt
programmeren. De Apparaat LED licht op.
Druk nogmaals op Activiteit
n
. De Apparaat
LED knippert driemaal.
Opmerking: alle eerder op deze Activiteit toets
opgeslagen informatie wordt gewist wanneer
nieuwe bevelen op die worden opgeslagen.
Geprogrammeerde apparaat -
functies
Wanneer de afstandsbediening van de AVR is
geprogrammeerd op de codes van andere appa-
raten, drukt u op de juiste ingangskeuze
c
om de afstandsbediening om te schakelen van
bediening van de AVR naar het andere product.
Drukt u op een van deze toetsen, dan zal deze
kort oplichten, om aan te geven dat de bedie-
ning op een ander apparaat is overge schakeld.
Bedient u een ander apparaat dan de AVR, hoe-
ven de toetsen niet altijd overeen te komen met
de functie die op de afstandsbediening of toets
staat aangegeven. Sommige opdrachten, zoals
de cijfertoetsen, zijn dezelfde als bij de AVR.
Andere toetsen veranderen van functie en
corresponderen met de secundaire indicatie op
de afstandsbediening. Voorbeeld: de sluimer- en
surround functietoetsen fungeren ook als
programma hoger/lager toetsen bij de bediening
van een TV-toestel, videorecorder of satelliet -
ontvanger.
Soms klopt echter ook de opgedrukte functie
niet. Raadpleeg dan de tabel op pagina 46-50
om te zien welke functie een toets bedient. Kies
in de tabel eerst het type apparaat dat u bedient
(b.v. TV, VCR). Vervolgens kijkt u naar de afbeel-
ding van de afstandsbediening behorend bij het
Functie Overzicht. Merk op dat elke toets een
nummer heeft.
Om er achter te komen welke functie een toets
voor een specifiek apparaat bestuurt, zoekt u
het nummer van de toets in het Functie
Overzicht en dan kijkt u in de kolom naar het
apparaat dat u bestuurt. De meeste toetsen zijn
duidelijk omdat identieke functies vervullen voor
alle apparaten; enkele echter hebben afwijkende
functies voor sommige apparaten.