Harman-Kardon 355 Home Theater System User Manual


 
26 SYSTEEMCONFIGURATIE
Systeemconfiguratie
Menu Instellen Luidspreker Afstand
Als in Stap Twee uitgelegd – Instellen Luidspreker
Afstand – staan luidsprekers vaak op verschil-
lende afstanden van de luisterpositie. Daardoor
kan de klank vertroebelen omdat het geluid
eerder of later wordt gehoord dan de bedoeling
is.
Zelfs wanneer alle luidsprekers op dezelfde afs-
tand van de luisterpositie staan, is het belangrijk
dit menu uit te voeren.
In het Manual Speaker Setup menu verplaatst u
de cursor naar de regel Distance (afstand) en u
drukt op OK om het Adjust Speaker Distance
menu op te roepen. Zie afbeelding 12.
Afbeelding 12 – Menu Instellen Luidspreker
Afstand
In dit menu vult u van elke luidspreker de afstand
tot de luisterpositie in die u in Stap Twee – Meet
de luidsprekerafstand – heeft gemeten en geno-
teerd in Tabel A3 van de bijlage.
De standaard maat voor het meten van de afs-
tand is
feet
(voet). Wilt u dit veranderen in meter,
druk dan op Terug/Verlaten O tot u terug
bent in het hoofdmenu van de AVR. Ga naar
beneden naar de System regel en kies deze om
het menu Systeem Instellingen te zien. Ga ook in
dit menu naar beneden naar de Algemene AVR
Instellingen (General AVR Settings) en kies de
regel Unit of Measure (meeteenheid). Druk op
OK om de instelling van voet in meter te veran-
deren.
Ga met K/L naar de regel Front Links (left),
druk op OK en wijzig met M/N de instelling
naar wens. De waarde is instelbaar tussen 0 en 9
meter en de standaard instelling is 3 meter voor
alle luidsprekers. Gebruik M/N om naar alle luid-
sprekers te gaan – Front Links, Center, Front
Rechts, Surround Rechts, Surround Achter Rechts,
Surround Achter Links, Surround Links en
Subwoofer, indien aanwezig in uw systeem.
Opmerking: wanneer het meerkamer systeem
in gebruik is, worden de achter surround luid-
sprekers automatisch toegewezen aan het
meerkamer systeem, als eerder uiteengezet. De
vertraging voor die kanalen kan niet worden
ingesteld en de cursor zal deze overslaan.
Stap Vier – Instellen Uitgangsniveaus
Bij een conventionele tweekanalen receiver kan
de gebruiker het stereobeeld instellen door het
relatieve niveau van de beide kanalen te cor-
rigeren zoals dat op de luisterplaats wordt geho-
ord.
Bij een systeem met zeven kanalen en een sub-
woofer is dit een heel wat kritischer en gecom-
pliceerde zaak. In plaats van een draaiknop voor
de balans heeft de AVR 255/AVR 355 een instel-
procedure voor alle kanalen die ervoor zorgt dat
alle kanalen onafhankelijk zo worden geregeld
dat ze alle op de luisterpositie met dezelfde
sterkte worden gehoord.
Wanneer u de aanwijzingen in de Basisinstelling
heeft gevolgd, dan laat u EzSet/EQ deze kritische
taak uitvoeren: simpel en automatisch.
Geeft u er echter de voorkeur aan deze instellin-
gen zelf te maken, dan kunt u dat in het Speaker
Level menu van de AVR doen, hetzij met de inge-
bouwde testgenerator van het systeem, of door
een muzieksignaal te gebruiken. Het is bovendi-
en de enige manier om het niveau van de sub-
woofer in te stellen.
U kunt een geluidsdrukmeter (verkrijgbaar in de
elektronicawinkels) gebruiken en zet die op de C-
gewogen, trage meting.
1. Controleer eerst of alle luidsprekers correct zijn
aangesloten.
2. Corrigeer zonodig het aantal luidsprekers, wis-
selfilter, afstand en andere functies aan voor
elke luidspreker als beschreven in Stap Drie.
3. Bij gebruik van een geluidsdrukmeter en
muziek zoals een test-CD of een ander
audiosignaal, speel het nu af en stel de master
volumeregelaar van de AVR af tot de meter
een niveau van 75dB aangeeft.
4. Er zijn verschillende manier om deze kanaal-
niveaus af te stellen, met testsignalen of met
muziek. In alle gevallen kunt u het niveau van
de kanalen op twee manieren meten:
a. Op het gehoor. Stel alle kanalen zo in dat
ze even luid klinken.
b. Gebruik een geluidsdrukmeter en zet die
op de C-gewogen, trage meting. Stel alle
kanalen zo in dat de meter 75 dB aangeeft.
De beste manier om de uitgangsniveaus in te
stellen is EzSet/EQ te gebruiken, als beschreven
in de Basisinstelling. Zijn nauwkeurige instellin-
gen gewenst, dan raden we aan het menusys-
teem te gebruiken om instellingen te maken ter-
wijl het ingebouwde testsignaal actief is en meet
het uitgangssignaal met een SPL meter. Op het
gehoor instellen is minder nauwkeurig. Druk op
AVR om het menusysteem op te roepen en nav-
igeer naar de regel Speaker Setup. Druk op OK
om het Speaker Setup menu op te roepen. Kies
dan Manual Speaker Setup (zelf instellen), druk
op OK en navigeer naar de regel Level Adjust
(niveau instellen). Druk op OK om het Adjust
Speaker Level menu op te roepen. Zie afbeelding
13.
Afbeelding 13 – Menu Instellen Luidspreker
Niveau
Alle luidsprekerkanalen verschijnen met de huidi-
ge instelling van het niveau.