Harman-Kardon 355 Home Theater System User Manual


 
34 BEDIENING
Bediening
surround luidsprekers, waardoor een ‘omringend’
effect ontstaat. Door op OK te drukken schakelt u
de functie in en uit.
Nachtfunctie
De nachtfunctie is beschikbaar voor sommige
Dolby Digital programma’s, mits deze in het
programma is gecodeerd. Hiermee worden de
pieken in het geluid gedempt, de
verstaanbaarheid van de dialoog en de rustige
passages blijft behouden, terwijl de luide speciale
effecten en luide passages worden gereduceerd
om te voorkomen dat anderen worden gestoord.
De Nachtfunctie is toegankelijk via het Audio
Effecten menu. Druk op Audio Effects en ga naar
de regel Night Mode (nachtfunctie). Er zijn drie
niveaus beschikbaar:
Off (uit):
in deze positie is er geen compressie; de
nachtfunctie is uitgeschakeld.
Half:
een matige compressie is ingeschakeld.
Full (volledig):
de maximale compressie is ingeschakeld.
Experimenteer gerust en schakel op elk moment
door alle beschikbare surround functies; dat kan
niet tot problemen voor de AVR 255/AVR 355
leiden.
Opmerking: om toegang te hebben tot de 6.1-
en 7.1-kanalen functies zoals Dolby Digital EX,
DTS-ES, Logic 7 (7.1 functies), DTS Neo:6 (6.1
functies) en 7-kanalen Stereo dienen de surround
achter kanalen te zijn geactiveerd als aangegeven
in de Manual Setup (zelf instellen) paragraaf.
Activeer deze kanalen niet wanneer u geen
surround achter luidsprekers in uw systeem heeft.
Opnemen op cassette
Bij normaal gebruik worden de audio en video sig-
nalen die op de AVR voor kijken en luisteren zijn
gekozen door gestuurd naar de opname uitgangen.
Dat betekent dat elk programma waar u naar kijkt
of luistert simpelweg kan worden opgenomen door
recorders aan te sluiten op de uitgangen
Analoge Audio Uitgang
3
of Video 1
Outputs
P7
.
Wanneer een digitale audio recorder is verbonden
met de Coax Digitale Uitgang
A
, kan het digi-
tale signaal worden opgenomen met een CD-R,
MiniDisc of ander digitaal opnamesysteem.
Opmerkingen:
• De digitale uitgangen zijn alleen actief wanneer
er een digitaal signaal aanwezig is en ze zetten
een analoog ingangssignaal niet naar een digitaal
uitgangssignaal om, noch veranderen zij het for-
maat van het digitale signaal (b.v. Dolby Digital
naar PCM of omgekeerd). Bovendien moet de
digitale recorder geschikt zijn voor het uitgangs-
signaal. Voorbeeld: het PCM digitale uitgang van
een CD-speler kan opgenomen worden op een CD-
R of MiniDisc, maar Dolby Digital of DTS-signalen
niet.
• Het maken van een analoge opname van een
digitale bron is mogelijk, maar alleen van een
PCM bron (geen Dolby Digital of DTS) en alleen
correct wanneer 'Surround Off' is gekozen. Met
elke andere Surround functie worden alleen de
front L/R signalen naar de opname gestuurd.
Gebruik van
(alleen AVR 355)
Wanneer (als extra leverbaar) is aange-
sloten en een geschikte Apple
®
iPod
®
is in
geplaatst, druk dan op
Bronkeuze C op de afstandsbediening of roep
het Bronkeuze menu op en kies met K/L de
iPod als bron om audio, video of stilstaande beel-
den van de iPod weer te geven via het hoogwaar-
dige audio/videosysteem. Door op
Bronkeuze C te drukken, worden ook de codes
in de AVR afstandsbediening geactiveerd om de
iPod te besturen en kunt u de bedieningsorganen
op de voorzijde eveneens voor de iPod gebruiken.
Afbeelding 16 - In-Beeld Display, iPod speelt
Afbeelding 17 - In-Beeld Display, iPod Menukeuze
Alle details over het bedienen van een iPod via
en een AVR afstandsbediening zijn bij
gevoegd.
Tijdens het afspelen van een selectie verschijnen
de titel, artiest en naam van het album – indien
beschikbaar op de iPod – lopend in de bovenste
regel van de Display
#
op het front. De onder-
ste regel geeft links de verstreken tijd, het weer-
gave icoon en rechts de resterende tijd.
Daarnaast, wanneer een beeldscherm op de AVR
is aangesloten, verschijnt kort een menu met
informatie over de status van de iPod en het
lopende item. De bovenste regel geeft weer het
weergave icoon, plus rechts de aanduiding ‘Now
Playing’ (speelt nu) om u eraan te herinneren dat
u de status van het lopende item ziet, afwijkend
van een ander menu. Daaronder rechts geeft de
AVR het totaal aantal items in de huidige afspeel-
lijst aan (alle materiaal op de iPod worden als één
afspeellijst beschouwd) met links het nummer van
het lopende item. Titel, artiest en album worden
eveneens aangegeven. Onder in beeld staat een
grafische balk die de huidige positie in het item
aangeeft; de verstreken en resterende tijden ver-
schijnen onder de balk.
Na een korte tijd verdwijnt het menu uit beeld.
Deze tijd wordt ingesteld met de full-OSD Time
Out instelling in het Systeem Instellingen menu,
als beschreven in de paragraaf ‘Bijzondere
Functies’. U kunt het Now Playing menu
oproepen door op
/
F te drukken en door de
menu’s te navigeren als eerder beschreven.
Opmerking: het wordt dringend aanbevolen de
schermbeveiliging die in uw beeldscherm is
ingebouwd, te gebruiken om mogelijke schade
aan uw plasmascherm of beeldbuis door
inbranden te voorkomen. Schade kan ontstaan
doordat een menu of stilstaand beeld langdurig
in beeld blijft staan.
Geheugenbeveiliging
Dit product is uitgerust met een geheugenbeveili-
ging die de opgeslagen zenders van de tuner en
de systeemconfiguratie vasthoudt als het appa-
raat helemaal wordt uitgeschakeld, de stekker uit
het stopcontact wordt genomen of wanneer de
netspanning uitvalt. Dit geheugen blijft ca. 2
weken behouden; daarna dient alle informatie
opnieuw te worden ingevoerd.