Harman-Kardon 355 Home Theater System User Manual


 
30 BEDIENING
Bediening
Basisbediening
Nadat u de installatie en de configuratie van de
AVR heeft voltooid, kan het apparaat in gebruik
worden genomen en kunt u ervan gaan genieten.
Voor optimaal plezier van uw nieuwe receiver
gaat u als volgt te werk:
Inschakelen van de AVR
• Wanneer u de AVR voor het eerst in gebruik
neemt drukt u op de Hoofd netschakelaar
g
op de achterzijde om het apparaat in te schake-
len. Het apparaat komt dan in de standby positie,
als aan gegeven door de blauwe kleur van de
lichtnet indicatie
3
. Staat het apparaat in
Standby dan kunt u een luistersessie starten door
op de Systeem Netschakelaar
2
op het
frontpaneel of op de AVR Netschakelaar A
op de afstandsbediening. Merk op dat de
Lichtnetindicatie
3
wit wordt. Het apparaat
schakelt nu in op de laatst gebruikte bron. Het
apparaat kan ook worden ingeschakeld vanuit
Standby door op een Bronkeuze A te drukken,
uitgezonderd
The Bridge
op de AVR 355
afstandsbediening.
Om het apparaat uit te schakelen aan het einde
van een luistersessie drukt u eenvoudig op
standby
2
op het frontpaneel of op AVR uit-
schakelen B op de afstandsbediening. De voe-
ding naar een apparaat dat op de geschakelde
lichtnetuitgang
G
op de frontpaneel is aange-
sloten, zal spanningsloos worden en de licht net -
indi catie
3
wordt amber.
Als de afstandsbe diening gebruikt wordt om het
apparaat uit te schakelen, gaat het systeem
eigenlijk in standby, als wordt aangegeven door
de amber kleur van de lichtnetindicatie
3
.
Bent u gedurende langere tijd afwezig, dan is het
verstandig om het apparaat helemaal uit te
zetten met de achterzijde netschakelaar
g
.
Opmerking: alle voorkeurposities in het geheu-
gen kunnen verloren gaan wanneer het apparaat
langer dan twee weken spanningloos blijft of de
netschakelaar
g
uit staat.
Gebruik sluimerfunctie
• Om de AVR te programmeren voor auto -
matische uitschakeling, drukt u op sluimer -
functie G op de afstandsbediening. Telkens
wanneer op deze toets wordt gedrukt wordt de
tijd tot het uitschakelen verkorten in de
volgende reeks:
de sluimerfunctie wordt aangegeven onder
display
C
en telt terug tot de tijd verstreken is.
Wanneer de ingestelde sluimertijd is verstreken
wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld
(standby). Denk er aan dat de helderheid van de
display wordt gehalveerd zodra een sluimertijd is
geprogrammeerd. Om de sluimerfunctie te laten
vervallen drukt u op sluimerfunctie G en u
houdt deze vast tot de display naar de normale
helderheid terugkeert en de indicatie
SLEEP
OFF
in de display
C
verschijnt.
Mute (geluid uit)
Om tijdelijk alle luidsprekers en de hoofdtelefoon
uit te schakelen, drukt u op Mute R op de
afstandsbediening. Een eventueel lopende opna-
me wordt daardoor niet onderbroken. De aanwij-
zing MUTE verschijnt in de display. Om het
geluid weer te herstellen, drukt u weer op MUTE
of u regelt het volume. Door de AVR uit te scha-
kelen wordt de Mute functie ook opgeheven.
Audio Effecten
Afhankelijk van de specifieke eigenschappen van
uw luisterkamer kunt u sommige audio-instellin-
gen aanpassen, zoals de klankregeling, om de
prestaties te verbeteren. Deze instellingen zijn
toegankelijk via Audio Effects 9D als
beschreven in het Speciale Functies (advanced
functions) menu.
Het is niet noodzakelijk de Audio Effects in te
stellen om uw nieuwe AVR te kunnen gebruiken.
We raden u aan de instellingen in de standaard
waarde te laten tot u meer vertrouwd bent
geraakt met het systeem.
Video Functies
De instellingen in het Video Functies (video
modes) menu worden gebruikt om het beeld
zonodig te corrigeren nadat alle instellingen op
het beeldscherm zijn gemaakt. We raden u aan
de instellingen in hun standaard waarde te laten
staan. Zie het Speciale Functies (advanced func-
tions) menu voor nadere informatie.
Bronkeuze
Voor directe toegang tot een bron, drukt u op
Bronkeuze C op de afstandsbediening. Ook
kan een bron worden gekozen via het Bronkeuze
menu dat u oproept door op AVR Settings Y
op de afstandsbediening te drukken en vervol-
gens op OK X. Een overzicht van de beschikba-
re bronnen komt van rechts het beeld in. Ga naar
boven of beneden naar de gewenste bron en
druk op OK op de afstandsbediening.
• De ingang kan ook worden gewijzigd door op
het front op Bronkeuze
@
(source list) te druk-
ken. Dan wordt het in-beeld Source Selection
menu (bronkeuze menu) geopend met een reeds
geopend overzicht van de bronnen. Gebruikt u de
TV niet voor in-beeld aanwijzingen, kijk dan naar
de display op het frontpaneel waarin u dezelfde
informatie vindt. Ga naar boven of beneden met
KL
5
, kies de gewenste bron door op OK
6
te drukken en verlaat het Bronkeuze menu
door nogmaals op Bronkeuze
@
te drukken.
• De Video Ingang
(
, Optisch Digitale
Ingang
)
of de Coax Digitale Ingang
*
op
de voorzijde kunnen gebruikt worden om tijdelijk
een videospelletje of een camcorder op het enter-
tainment systeem aan te sluiten.
• Wanneer er een andere bron wordt gekozen, zal
de naam van deze bron als in-beeld informatie op
het beeldscherm. De naam verschijnt ook in de
display
C
.
• (Alleen AVR 355) Wanneer Digital
Media Player (DMP) als bron is gekozen en een
geschikte Apple iPod is geplaatst in de extra
leverbare Harman Kardon die is verbon-
den met DMP
8
op de achterzijde,
verschijnen aanwijzingen in beeld op een monitor
die is verbonden met de AVR en de afstandsbe-
diening worden gebruikt om de iPod te navigeren
en toegang te krijgen tot de vele functies. De
aanwijzingen verschijnen ook in de display op de
voorzijde en de accu van de iPod kan worden
opgeladen. Zie de handleiding van de
en de iPod voor nadere informatie.
Video Ingangskeuze
Wanneer een bron is gekozen, schakelt de AVR
naar een Video Ingang die door uzelf aan die
Bron is toegewezen of, wanneer u niets heeft
toegewezen, naar de standaard Video Ingang.
Alle ingangen uitgezonderd Radio zijn
gecombineerde Audio en Video Ingangen die
functioneren als uitsluitend audio-ingang
wanneer geen videosignaal aanwezig is.
Raadpleeg de paragraaf Basisinstellingen van
deze handleiding voor informatie over het
toewijzen van video-ingangen aan elke bron.