Harman-Kardon 355 Home Theater System User Manual


 
40 TUNER
Tuner
TKies de ingebouwde tuner:
1. Druk op Bronkeuze @ op de voorzijde en
ga met K/L door het overzicht. Het laatst
gebruikte bereik (MG of FM) verschijnt.
2. Druk op Bronkeuze Radio C op de
afstandsbediening. Druk nogmaals op deze
toets om het bereik te wijzigingen (MG of
FM). Een menu als in afbeelding 23 verschijnt,
en het bereik wordt in het midden van het
scherm aangegeven. Het item “XM Radio”
dat als een optie in het Bronkeuze menu
verschijnt, kan worden genegeerd, dat is
alleen van toepassing in de Amerikaanse
versie. Het menusysteem slaat deze optie ook
over.
Figure 23 – FM Radio
Gebruik K/L om een zender af te stemmen.
De frequentie verschijnt in de display en grafisch
in beeld.
Standaard staat de AVR op automatische
afstemming, wat wil zeggen dat na een druk op
K/L alle frequenties worden gescand tot een
zender met voldoende sterkte wordt gevonden.
Omschakelen op handafstemming doet u door
op Menu te drukken, waarna elke druk op
K/L één stap hoger of lager gaat (0,05 MHz
voor FM en 9 kHz voor MG). De functieregel
wordt gemarkeerd en elke druk op OK schakelt
tussen automatische en handafstemming en
tussen Stereo (Automatisch) en Mono
(Handafstemming).
U kunt de frequentie van een radiozender ook
direct ingeven. In het inschuifmenu dat u opent
met Menu M wanneer het apparaat op FM
staat, kiest u met K/L Direct Entry (direct
invoeren – juist boven het overzicht van de
voorkeurzenders) en u drukt op OK. De display
geeft nu DIRECT IN aan en een * beweegt voor-
en achteruit als teken dat de AVR gereed is voor
het direct ingeven van de frequentie. Begin
binnen 10 seconden met het invoeren anders
keert de AVR terug naar de vorige functie. Start
u met “1” om een frequentie in te voeren van
100 of meer, dan wordt deze “1” automatisch
geregistreerd als “10”. Waarna u het derde
cijfer en de twee decimalen kunt invoeren.
Voorbeeld: voer 96,50 in als: negen, zes, vijf, nul.
Om 102,65 in te voeren toetst u in: één, twee,
zes, vijf.
In totaal (MG en FM samen) kunnen 30 zenders
worden vastgelegd. Wanneer de gewenste
zender is afgestemd, drukt u op OK waarop
twee punten knipperen in de display. Met de
cijfertoetsen voert u het gewenste voorkeuze
nummer in en u bevestigt het met OK. Is het een
nummer hoger dan 9, druk dan eerst op 0 op de
afstandsbediening K om tweecijferig te kunnen
invoeren. Doet u dat niet dan kunnen alleen
ééncijferige getallen worden ingevoerd.
Om een voorkeurzender te kiezen, drukt u op
M/N of op Menu om een overzicht van
voorkeurzenders op te roepen en u gaat naar de
gewenste zender; druk op OK om die zender te
kiezen. U kunt de voorkeurzender ook kiezen
met de Cijfertoetsen K. Voor de zenders 10
t/m 30 drukt u eerst op de Nul waarop een
knipperende 0 in de display verschijnt en
vervolgens voert u de beide cijfers in. Voorbeeld:
voer 17 in met 0, 1, 7. Wilt u een ander getal
van twee cijfers invoeren, druk dan weer eerst
op de 0.
Wat is RDS
De AVR 255/AVR 355 is uitgerust met RDS
(Radio Data System), dat op FM radio een breed
scala aan informatie biedt. RDS wordt nu in vele
landen gebruikt en is een systeem voor het zen-
den van zendernamen of netwerkinformatie, een
aanduiding van het programmatype van de zen-
der, tekstboodschappen of muziekspecificaties
en de juiste tijd.
Aangezien steeds meer FM-zenders met RDS
werken, kan de AVR dienen als een gemakkelijk
te gebruiken bron voor zowel informatie als
amusement. Dit hoofdstuk helpt u het
RDS-systeem maximaal te benutten.
RDS Afstemmen
Wanneer een FM-zender afgestemd is en het
signaal bevat RDS-data geeft de AVR automa-
tisch de naam van de zender of een programma-
service aan in de display
#
. en in het TV-beeld
indien ingeschakeld.
RDS aanwijzingen
Het RDS-systeem biedt een breed aanbod aan
informatie die als aanvulling op de zendernaam
verschijnt wanneer voor het eerst op de zender
wordt afgestemd. Bij normaal RDS gebruik zal
de display de naam van de zender, zendgemach-
tigde of de oproepletters aangeven. Door op
Weergave
E
op de afstandsbediening te
drukken, kunt u door de verschillende gegevens
gaan in deze volgorde:
• De zender identificatie (
PS) (met sommige
privé zenders of andere informatie).
• De zenderfrequentie (
FREG MODE) die
altijd in het TV-beeld zichtbaar is en in de dis-
play.
• Programmasoort (PTY) zoals in onderstaand
overzicht aangegeven.