Harman-Kardon 355 Home Theater System User Manual


 
NEDERLANDS
PROGRAMMEREN AFSTANDSBEDIENING 43
Programmeren afstandsbediening
tweemaal is 2, enzovoort. Denk er aan dat een
hele snelle flits (korter dan het knipperen) wordt
gebruikt om een 0 aan te geven.
Voorbeeld: één maal knippen, gevolgd door een
pauze van één seconde, met daarop zes maal
knipperen, gevolgd door een pauze van één
seconde, afgesloten met 4 maal knipperen, geven
de code 164 aan.
Noteer hier voor later gebruik de installatiecodes
van de apparatuur in uw systeem:
DVD ____________ CD ________________
VID1/VCR ________ VID3/TV __________
VID2/CBL/SAT ______________________
TAPE ______________________________
VID4 ______________________________
Codes ‘leren’ via de afstands -
bediening (Alleen
Afstandsbediening AVR 355)
Naast het gebruik van de interne database met
de codes van de afstandsbediening, heeft de
AVR 355 de mogelijkheid om van de andere
afstandsbedieningen, die niet in de interne data-
base voorkomen, te ‘leren’. Tevens kunt u deze
functie gebruiken om codes aan een voorgepro-
grammeerd apparaat toe te voegen (‘overschrij-
ven’). Om codes van een IR afstandsbediening te
leren of over te dragen naar de AVR 355, dient u
als volgt te werk te gaan:
1. Plaats de voorzijde van de afstandsbediening
die de code verzendt, zodanig dat deze naar het
IR ZENDER VENSTER
w
van de afstandsbedie-
ning van de AVR 355 (kop aan kop) wijst. Leg de
beide afstandsbedieningen op een onderlinge
afstand van 2 tot 4 cm van elkaar.
2. Kies de toets op de afstandsbediening die u
keuzetoets voor dat apparaat wilt gaan gebrui-
ken. Dit dient één van de via de ingangskeuze
c
of de AVR keuze
y
te zijn. Denk er aan dat
wanneer nieuwe codes worden geprogrammeerd
met de AVR keuze
y
deze niet langer de
AVR 355 besturen.
3. Druk op Bronkeuze
cy
waarop u één of
meer bevelen wilt vastleggen. Druk nu op
Programmeren
t
en houd deze 3 seconden
vast. De Bronkeuze die het laatst werd gebruikt,
licht op. Het is belangrijk dat u de volgende stap
binnen 25 seconden begint.
4. Druk nu de toets op de afstandsbediening van
de AVR 355 in die u wilt programmeren. Denk er
aan dat de Bronkeuze eenmaal oplicht.
Belangrijk: de volgende toetsen kunnen worden
geprogrammeerd: NETSCHAKELAAR, 0-9,
LAATSTE, TERUG/VERLATEN, MENU, HOGER,
LAGER, LINKS, RECHTS, OK, DISC MENU, ROOD,
GROEN, GEEL, BLAUW, KANAAL K/L,
VOLUME K/L, MUTE, VORIGE, VOLGENDE,
SNEL VOORUIT, SNEL TERUG, WEERGAVE, STOP,
OPNAME (totaal 37 toetsen). Deze toetsen
kunnen in elke apparaat functie VERSCHILLEND
worden geprogrammeerd. Probeert u een niet-
programmeerbare toets te programmeren, dan
knippert de Bronkeuze snel.
5. Leg de beide afstandsbedieningen tegenover
elkaar op een afstand van 2-4 cm. Druk nu op de
originele afstandsbediening de toets in die u wilt
programmeren in de afstandsbediening van der
AVR 355. Zodra de Bronkeuze op de AVR 355
driemaal knippert is de code geprogrammeerd.
6. Herhaal de stappen 4 t/m 5 voor iedere toets
van de afstandsbediening van de ‘bron’ die u in
de AVR 355 wenst te programmeren.
7. Zijn alle codes van de originele afstandsbe -
diening eenmaal overbracht op de afstands -
bediening van de AVR 355, druk dan op
programmeren
t
. De Bronkeuze knippert
driemaal en dooft om aan te geven dat de pro-
grammeer functie is uitgeschakeld.
8. Herhaal de stappen 1 tot 7 voor alle extra
afstandsbedieningen die u op de afstandsbe -
diening van de AVR 355 wilt programmeren.
Wissen geprogrammeerde codes
U kunt de code die op een enkele toets in de
afstandsbediening van de AVR 355 is opgeslagen
verwijderen of wissen, maar ook alle codes van
één bepaald apparaat, dan wel alle codes die in
de afstandsbediening zijn opgeslagen.
Het wissen van één enkele code gepro-
grammeerd van een bepaald apparaat
gaat als volgt:
1. Druk op de Bronkeuze
cy
waarop u de
individuele toets die u wilt wissen, heeft gepro-
grammeerd en laat deze los.
2. Druk op Programmeren
t
houd deze 3
seconden vast en laat los. De Bronkeuze die u
eerder indrukte, licht op.
3. Druk op ingangskeuze
cy
waarbinnen de
toets die u wilt wissen is geprogrammeerd en
laat los.
4. Druk driemaal op 7
k
.
5. Druk op de afzonderlijke toets waarvan u de
code wilt wissen en laat deze los. De gekozen
Bronkeuze knippert 3 maal.
6. Om andere functies voor hetzelfde apparaat te
wissen herhaald u punt 5.
7. Druk op Programmeren
t
houd deze 3
seconden vast en laat los. De Bronkeuze die u
eerder indrukte, licht op.
Om alle codes voor een bepaald apparaat
te wissen gaat u als volgt te werk:
1. Druk op de Bronkeuze
cy
waarop u alle
codes wilt wissen en laat deze los.
2. Zodra de rode LED onder de ingangskeuze
rood oplicht en de programma/SPL indicatie
2
amber knippert, laat u de toetsen los.
3. Druk weer op dezelfde ingangskeuze
cy
waarvan u de codes wilt wissen en laat deze los.
4. Druk driemaal op 8
k
.
5. De gekozen Bronkeuze knippert 3 maal en
dooft.
Om alle codes die geprogrammeerd zijn
voor alle apparaten te wissen, gaat u als
volgt te werk:
1. Druk op Programmeren
t
en houd deze 3
seconden vast.
2. Druk op een willekeurige Bronkeuze
cy
en laat deze los.
3. Druk driemaal op 9
k
.
4. De Bronkeuze knippert 3 maal en dooft. Alle
toetsen zijn nu teruggezet op de originele codes.