Harman-Kardon 355 Home Theater System User Manual


 
Subwoofers produceren grotendeels niet gericht
geluid en kunnen bijna overal in de ruimte wor-
den opgesteld. De opstelling dient te worden
gebaseerd op de afmetingen en vorm van het ver-
trek en het type subwoofer dat wordt gebruikt.
Een methode om de optimale locatie voor een
subwoofer te vinden is deze eerst in het front van
de kamer te zetten, ongeveer 15 cm van een
muur, of in de buurt van een hoek. Een andere
methode is de subwoofer tijdelijk op de plaats te
zetten waar u gewoonlijk zult zitten en vervolgens
in de kamer rond te lopen totdat u een plaats
vindt waar de subwoofer het beste klinkt. Zet de
subwoofer dan op die plaats. Volg ook de instruc-
ties van de fabrikant van de subwoofer op, of
experimenteer om de beste locatie voor een sub-
woofer in de luisterruimte te vinden.
Zijn de luidsprekers in de kamer eenmaal opge-
steld en aangesloten, dan dient het geheugen van
de systeem geconfigureerd te worden.
Hoewel het noodzakelijk is dat u zelf de instellingen
van ingang/uitgang en surround functies kiest,
raden we u aan te profiteren van de functies van
EzSet/EQ en zo automatisch de functies kiest en
invoert voor alle andere audioparameters.
Daarmee spaart u niet alleen tijd, het zorgt er ook
voor dat uw kamer wordt gemeten en gecorri-
geerd met een nauwkeurigheid die met een hand-
instelling niet mogelijk is. Het wordt nu tijd de
AVR 255/ AVR 355 in te schakelen en deze fijnin-
stellingen te gaan uitvoeren.
In gebruik name en in-beeld display
Schakel de AVR nu in, zodat deze laatste instellin-
gen kunnen worden uitgevoerd.
1. Steek de stekker van het netsnoer
I
in een
ongeschakeld stopcontact.
2. Druk de Netschakelaar op de achterzijde in
zodat deze in de positie ON (aan) staat. Denk er
aan dat de Lichtnetindicatie
3
amber wordt om
aan te geven dat het apparaat in standby staat.
3. Verwijder de beschermende plastic folie van het
frontpaneel. Zolang het aanwezig is, kan het de
werking van de afstandsbediening belemmeren.
4. Installeer de vier bijgeleverde AAA batterijen in
de afstandsbediening, als in de afbeelding aange-
geven. Let op de polariteit (+) en (–), die op de
bodem van het batterijvakje staat aangegeven.
5. Schakel de AVR in door op Systeem
Netschakelaar 2 of op AVR Netschakelaar
AAN A te drukken, of op een van de toetsen
Ingangskeuze C te drukken. De lichtnetindi-
catie
3
wordt nu wit ten teken dat het apparaat
ingeschakeld is en de display
#
licht op.
Gebruik van de in-beeld display
Het maken van de volgende instellingen gaat het
eenvoudigste via de in-beeld display van het TV
toestel of projectiescherm. Zo kan de huidige
status van de AVR gemakkelijk worden afgelezen,
wat prettig is bij het kiezen van de luidsprekers,
de vertraging en andere instellingen. Om de in-
beeld display te activeren dient een verbinding
gemaakt te zijn tussen de video monitor uit-
gang
B
op de achterzijde naar de composiet- of
S-video ingang van uw TV of projector. Om de in-
beeld informatie van de AVR te kunnen zien, dient
ook op de monitor/projector de juiste videobron
gekozen te zijn. Denk er aan dat de in-beeld
menu’s niet beschikbaar zijn wanneer een compo-
nent video display wordt gebruikt.
Om de in-beeld menu’s te kunnen zien, is een ver-
binding van of de HDMI Uitgang
X
naar de
Video Monitor Uitgang
BK
op de achterzij-
de van de HDMI, component, composiet of S-
video ingang van uw TV of projector nodig. Om de
displays van de AVR te kunnen zien, dient de juis-
te video-ingang op het beeldscherm te worden
gekozen.
Belangrijk: bij gebruik van in-beeld menu’s via
een conventionele beeldbuis is het belangrijk dat
deze niet langdurig in beeld blijven staan. Zoals
bij alle videoschermen, kan het continu weerge-
ven van statische beelden als deze menu’s, of
beelden van videospelletjes, permanent ‘inbran-
den’ van de beeldbuis of projector veroorzaken.
Dergelijke schade valt niet onder de garantie van
de AVR en is vrij zeker ook niet onder de garantie
van de TV of projector.
Het menusysteem is toegankelijk door op AVR
Instellingen Y op de afstandsbediening te druk-
ken. Het hoofdmenu verschijnt (zie afbeelding 1)
en wanneer een videobron actief is, wordt deze
door het transparante menu heen zichtbaar.
Afbeelding 1 – Hoofdmenu
Het menusysteem betstaat uit vijf hoofdmenu’s:
Bronkeuze, Bron Instelling, Luidspreker Opzet,
Zone 2 en Systeem.
Gebruik K/L/M/N op de afstandsbediening of
op het frontpaneel om het menusysteem te navi-
geren en druk op OK om een menu of instelling
te kiezen of een nieuwe instelling in te voeren.
Het huidige menu, de markering of de instelling
verschijnt in de onderste regel van de display en
in beeld.
Om terug te keren naar het voorgaande menu
drukt u op Terug/Verlaten O. Controleer of alle
instellingen juist zijn want alle wijzigingen die u
heeft aangebracht blijven bewaard. Met het
Hoofdmenu in beeld verlaat u het menusysteem
door op Terug/Verlaten O) te drukken.
Systeem Opzet
De AVR 255/AVR 355 heeft een modern geheu-
gensysteem waarmee u verschillende configura-
ties voor de digitale ingangen en surround func-
ties voor elke bron kunt opzetten. Op deze wijze
kunt u op flexibele wijze zelf bepalen hoe u naar
elke bron wilt luisteren en dat in de AVR opslaan.
Dat betekent bijvoorbeeld dat u verschillende sur-
round functies en analoge of digitale ingangen
kunt koppelen aan verschillende bronnen. Zijn
deze instellingen eenmaal gemaakt, dan worden
die weer geactiveerd zodra die ingang wordt
gekozen.
Wij raden u aan de eerste maal dat u de AVR
gebruikt het systeem te configureren met het
EzSet/EQ proces waarmee de luidsprekers snel en
zeker voor grootte en vertraging worden ingesteld
en in balans gebracht en de AVR wordt ingesteld
op uw systeem en uw kamer. Voordat u de
EzSet/EQ procedure begint dienen een paar instel-
lingen gemaakt te worden om een nauwkeurige
resultaat te verzekeren.
Bronkeuze
Om direct toegang te krijgen tot een bron drukt u
op desbetreffende Bronkeuze C op de afstands-
bediening. Een bron kan ook worden gekozen via
het Bronkeuze menu dat kan worden geactiveerd
door op AVR Instellingen Y op de afstandsbedie-
ning.
De AVR schakelt om naar de audio- en video-
ingang die aan de bron zijn toegewezen. Heeft u
een surround functie gespecificeerd voor deze
bron, dan schakelt de AVR ook die in.
De naam van de bron verschijnt in de bovenste
regel van de display. Heeft u de bron een andere
naam gegeven, dan verschijnt de nieuwe naam.
De audio-ingang die aan de bron is toegewezen
(analoog of één van de digitale audio-ingangen)
verschijnt eveneens. De surround functie wordt
aangegeven in de onderste regel.
Alle andere instellingen die u heeft gewijzigd in
het Bronkeuze menu worden eveneens gekozen.
U kunt deze instellingen op elk moment bekijken
door op Info Instellingen Y te drukken.
20 SYSTEEMCONFIGURATIE
Systeemconfiguratie