Harman-Kardon 355 Home Theater System User Manual


 
NEDERLANDS
MEERKAMER GEBRUIK 35
Meerkamer gebruik
Meerkamer
De AVR is uitgerust om als regeleenheid in een
compleet meerkamersysteem te fungeren, waarbij
een afzonderlijke bron naar een tweede zone in
het huis kan worden gestuurd en naar een andere
in de centrale kamer kan worden geluisterd.
Behalve de besturing van de bron keuze en het
volume, biedt de AVR een ruime reeks opties voor
het sturen van de luidsprekers in de tweede zone.
• Via de lijnniveau Zone 2 Uitgangen
b
kan
de gekozen bron naar extra externe eindverster-
kers worden gestuurd, die aan het beoogde doel
zijn aangepast (Zone 2 Uitgangen alleen in de
AVR 355).
• Wanneer de centrale kamer is geconfigureerd
voor 5.1 gebruik, kunnen de Surround Achter
Links/Rechts versterkers worden gebruikt voor
het sturen van de andere zone, zodat geen extra
eindversterkers nodig zijn.
• Gebruik makend van de ingebouwde A-BUS
technologie, kunnen extra A-BUS modulen via
één enkele Category Five kabel worden aange-
sloten, zodat luidsprekers in andere zones direct
vanuit de moduul kunnen worden gestuurd zon-
der dat extra lichtnet, IR sensor of volumekabels
naar de tweede zone. (Denk er aan dat de A-BUS
functie alleen in de AVR 355 aanwezig is).
Bovendien heeft de AVR een sensoringang voor
afstandsbediening zodat de bevelen van de
afstandsbediening van Zone II die bij de AVR 355
is geleverd of van de hoofd afstandsbediening
indien de schuifschakelaar Zone
Z
in de positie
Zone 2 staat, naar het apparaat kunnen worden
gestuurd, terwijl de bevelen voor de andere zone
via de standaard IR in/uitgangen naar daarvoor
geschikte IR-gestuurde bronnen kunnen worden
gestuurd.
Installatie
Hoewel eenvoudige meerkamersystemen door de
gemiddelde doe-het-zelver te installeren zijn, is
een meerkamer/meerzone systeem doorgaans,
waarbij kabels moeten worden getrokken door
wanden en de diensten van een goede installateur
nodig kunnen zijn. Ongeacht wie het werk doet,
vergeet niet rekening te houden met de plaatselij-
ke voorschriften op dit gebied, zoals de soort
bedrading en de wijze van verwerken. Uiteindelijk
bent u alleen zelf verantwoordelijk voor de juiste
installatie van het meerkamersysteem, overeen-
komstig alle relevante codes en regels.
Voor installaties waarvan de Surround Achter ver-
sterkerkanalen gebruikt worden voor een andere
zone is het belangrijk dat het systeem voor dat
type installatie is geconfigureerd. Zie pagina 18-
19.
Bij installaties waarin A-BUS modulen worden
gebruikt vooral de aanwijzingen bij het A-BUS
systeem opvolgen.
Aanvullende informatie vindt u op de site van
Harman Kardon www.harmankardon.com
Meerkamer Opzet
Zodra de audio en IR aansluitingen gerealiseerd
zijn, dient de AVR volgens de volgende procedu-
re op meerkamersturing ingesteld wordt.
Druk op AVR
Y
om het hoofdmenu op te roe-
pen. Druk op
/
¤
F
tot de menuregel
ZONE 2 blauw wordt gemarkeerd. Druk op OK
X
om het menu te openen.
Afbeelding 18
Zodra het ZONE 2 menu verschijnt, staat de
blauwe cursorbalk op de regel
Status:
Off
(status uit). Omdat deze regel gebruikt
wordt om het systeem aan en uit te zetten, advi-
seren wij u om hier geen aanpassingen te
maken, tenzij u op dit moment het systeem uit
wenst te schakelen. Om het systeem in te scha-
kelen, drukt u eenmaal op OK
X; uitschakelen
door nogmaals te drukken. Wilt u het systeem op
dit moment niet inschakelen of doorgaan naar
het volgende punt, druk dan eenmaal op
¤
F
zodat de blauwe cursorbalk de regel Source
(bron) markeert.
Op de regel SOURCE (bron) drukt u op OK X
zodat het Bronoverzicht van rechts in beeld
komt. Kies de gewenste bron met K/L
F.
Na de keus drukt u op OK
X om deze te beves-
tigen en u gaat verder naar de regel
VOLUME
door op L F te drukken.
Op de regel
VOLUME drukt u op N/M F of u
houdt deze vast tot het gewenste volume voor
het meerkamer systeem is bereikt. GEBRUIK NIET
de gewone regelaars voor deze instelling.
Toewijzen Surround
Versterkerkanaal
De AVR is uitgerust met zeven vol vermogen ver-
sterkerkanalen voor volledige 7.1-kanaals wer-
king zonder dat daar extra versterkers voor nodig
zijn. In sommige systemen echter wilt u mis-
schien de traditionele 5.1 configuratie gebruiken
voor de centrale kamer, zodat de vrijblijvende
surround achter links/rechts versterkers gebruikt
kunnen worden voor het sturen van een paar
luidsprekers in een andere kamer.
Wilt u de Surround Achter versterkers gebruiken
voor een andere kamer, dan dient een instelling
in het
MULTIROOM SETUP menu veran-
derd te worden. Om die wijziging door te voe-
ren, roept u eerst het menusysteem op door op
AVR
Y
te drukken zodat het hoofdmenu
(afbeelding 1) in beeld komt. Druk dan op L
F tot de regel Zone 2 blauw is gemarkeerd.
Druk op OK
X om het Zone 2 menu op te
roepen.
De regel Surround Back Amps (surround achter
versterkers) wordt gebruikt om de surround ach-
ter kanalen toe te wijzen aan meerkamer
gebruik. Kies de Zone 2 instelling wanneer meer-
kamer gebruik wordt verlangd. Wanneer het
meerkamer systeem niet in gebruik is, kan deze
instelling worden gewijzigd in Main Room
(hoofd kamer) om een 7.1 systeem te bedienen.
Onthoud dat wanneer deze keuze is gemaakt, u
niet langer gebruik kunt maken van de 6.1/7.1
kanaals decoders of bewerkingen en dat de luid-
sprekers die voor de andere kamer zijn bestemd,
worden aangesloten op de Surround Achter/
Meerkamer Luidspreker Uitgangen
O
. Het
volume voor deze luidsprekers wordt ingesteld
door het meerkamersysteem, als hiervoor uitge-
legd.