Bowers & Wilkins ASW 12CM Speaker User Manual


 
81
s
¡onecznego. Proces ten moÃe trwaπ kilka dni lub
n
awet tygodni, ale moÃe zostaπ przyspieszony
poprzez uÃycie lampy ultrafioletowej.
Nie uÃywaj subwoofera w roli stolika. Podczas pracy
s
ubwoofer wytwarza znaczne drgania. W
szczególno·ci uwaÃaj, aby nie rozlaπ na subwoofer
Ãadnego p¡ynu. Je·li subwoofer nie jest uÃywany
p
rzez d¡uÃszy okres czasu, od¡ƒcz na sta¡e
zasilanie.
Gwarancja
T
en produkt zosta¡ zaprojektowany i wyprodukowany
zgodnie z najwyÃszymi standardami jako·ci. Jednak,
je·li zdarzy si∆ jaka· awaria, firma B&W Group Ltd.
oraz jej mi∆dzynarodowi dystrybutorzy gwarantujƒ
bezp¡atny serwis (wyjƒtki mogƒ wystƒpiπ) na cz∆·ci i
robocizn∆ w kaÃdym kraju, w którym jest
autoryzowany dystrybutor B&W.
Warunki gwarancji
1 Gwarancja odnosi si∆ tylko do naprawy sprz∆tu.
Ani transport, ani Ãadne inne koszty, w¡ƒcznie z
ryzykiem przenoszenia, transportu i instalacji
produktów nie sƒ obj∆te tƒ gwarancjƒ.
2 Gwarancja jest waÃna tylko dla pierwszego
w¡a·ciciela. Nie przechodzi na nast∆pnych
w¡a·cicieli.
3 Gwarancja obejmuje tylko i wy¡ƒcznie wady
materia¡owe lub inne wady ukryte w dniu
zakupu. Gwarancja nie ma zastosowania w
odniesieniu do:
a uszkodze◊ spowodowanych niew¡a·ciwƒ
instalacjƒ, pod¡ƒczeniem lub zapakowaniem
produktu,
b uszkodze◊ spowodowanych niew¡a·ciwƒ
eksploatacjƒ, niezgodnƒ z instrukcjƒ obs¡ugi,
modyfikacjami produktu lub wykorzystaniem
cz∆·ci, które nie pochodzƒ od lub nie majƒ
autoryzacji B&W,
c uszkodze◊ spowodowanych przez popsute lub
niew¡a·ciwe urzƒdzenia towarzyszƒce,
d uszkodze◊ spowodowanych przez wypadki
losowe, udary pioruna, wod∆, poÃar, czy inne
czynniki, pozostajƒce poza kontrolƒ firmy B&W i
jej autoryzowanych dystrybutorów,
e produktów, których numer seryjny zosta¡
zamazany, usuni∆ty lub przerobiony,
f
oraz w przypadku gdy wykonano juà naprawy
lub modyfikacje przez firmy lub osoby
nieautoryzowane.
4 Ta gwarancja jest dope¡nieniem prawnych
podstaw udzielania gwarancji, obowiƒzujƒcych
na terenie danego kraju i nie narusza
statutowych praw klienta.
Jak reklamowaπ sprz∆t na gwarancji
Je·li zaistnieje potrzeba oddania produktu do
s
erwisu, prosimy zastosowaπ si∆ do nast∆pujƒcej
p
rocedury:
1
Je·li sprz∆t jest uÃywany w kraju zakupu,
powiniene· skontaktowaπ si∆ z autoryzowanym
d
ealerem, u którego sprz∆t zosta¡ zakupiony.
2
Je·li sprz∆t jest uÃywany poza granicami kraju,
powiniene· si∆ skontaktowaπ z dystrybutorem
B
&W w¡a·ciwym dla miejsca zamieszkania w
c
elu uzyskania informacji, gdzie sprz∆t moÃe
byπ serwisowany. MoÃesz zadzwoniπ do B&W w
W
ielkiej Brytanii lub odwiedziπ naszƒ witryn∆
i
nternetowƒ aby uzyskaπ kontakt do lokalnego
d
ystrybutora.
Aby nadaπ gwarancji waÃno·π, musisz wys¡aπ jƒ
wype¡nionƒ i podstemplowanƒ przez swojego
dealera. Dodatkowo, konieczny jest dowód zakupu
stwierdzajƒcy jego dat∆.
7276 10 CM manual revised.qxd 27/3/09 10:12 Page 81