Bowers & Wilkins ASW 12CM Speaker User Manual


 
46
Z
et de LOW PASS FILTER schakelaar op OUT (uit).
Zet de EQ schakelaar op A.
Zet de PHASE schakelaar op 00.
Zet de LOW PASS FREQ (frequentie) regelaar op 140
w
anneer de luidsprekerniveau ingangen worden
g
ebruikt. Wanneer de lijningangen worden gebruikt is
deze instelling niet actief.
Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf
Fijninstellen’.
D
e subwoofer is geen THX
®
g
ecertificeerde
component, maar kan desgewenst worden gebruikt
met een THX
®
controller. Is dat het geval, controleer
dan of de subwoofer functie is geactiveerd. Dat omvat
alle filters en niveau-instellingen voor de subwoofer in
a
lle functies. Voor het kalibreren van het niveau
gebruikt u de ingebouwde testgenerator en de niveau-
instellingen van de THX
®
controller. In alle gevallen
wordt het niveau met het ingebouwde testsignaal van
de controller ingesteld op 75 dB SPL (C-gewogen) op
de luisterpositie.
Bij andere processoren stelt u de front en surround
luidsprekers in op ‘large’ (groot) of ‘small’ (klein) als
van toepassing voordat u de niveaus instelt. Gebruik
het ingebouwde testsignaal en de volumeregelaars van
de processor om het niveau van alle luidsprekers in te
stellen. Wijzig het VOLUME van de subwoofer alleen
wanneer het bereik van de processor niet groot
genoeg is om het juiste niveau in te stellen. In de
vakhandel zijn zeer betaalbare niveaumeters te koop
waarmee de niveaus kunnen worden gekalibreerd.
Raadpleeg de handleiding van de processor voor
nadere informatie over het instellen van de niveaus.
Tweekanalen Audio Instellingen
Zet om te beginnen de VOLUME (LINE of SPEAKER)
regelaar in de stand 9 uur.
Zet de LOW PASS FILTER schakelaar op IN (aan).
Zet de EQ schakelaar op A.
Zet de PHASE schakelaar op 00.
Zet de LOW PASS FREQ instelling in een positie die
overeenkomt met de –6 dB laag afval van de satelliet
luidsprekers. Opmerking: zowel de –3 dB als de –6 dB
punten vindt u in de specificaties van elke B&W
luidspreker. Wanneer een fabrikant van satellieten alleen
het –3 dB punt opgeeft voor de LOW PASS FREQ
instelling, vermenigvuldig die waarde dan met 0,6 tot
0,9. Hoe geleidelijker de satelliet luidsprekers afvallen,
hoe lager de frequentie dient te worden ingesteld.
Zie de paragraaf ‘Fijninstellen’ hierna voor nadere
informatie.
Fijninstellen
Home Theater
In Home Theater systemen is het subwoofer (LFE)
kanaal meer een apart kanaal dan een uitbr
eiding van
het signaal naar de satelliet luidsprekers. Het LOW
PASS FILTER is uitgeschakeld (of op maximum gezet)
omdat de processor alle filtering verzorgt wanneer de
luidspr
ekers op ‘small’ (klein) zijn gezet. De positie van
d
e PHASE schakelaar dient echter wel te worden
beoordeeld. Normaal gesproken staat de fase op 0°
m
aar wanneer de subwoofer op een duidelijke grotere
afstand van de andere luidsprekers staat of de
e
indversterker die de andere luidsprekers aanstuurt
k
eert het signaal om (inverterend) dan kan de stand
180° de voorkeur verdienen. Luister naar muziek in
b
eide posities en kies de stand die het volste geluid
g
eeft. Als er nauwelijks verschil is laat u de schakelaar
op 0° staan.
Surround Sound processoren hebben doorgaans een
t
estsignaal – meestal ruis – dat wordt gebruikt om de
relatieve luidsprekerniveaus in te stellen, waarmee het
wat makkelijker wordt dan voor tweekanalen audio.
Aarzel overigens niet de instellingen nadat is
g
ekalibreerd naar eigen inzicht aan te passen. Men
laat zich vaak verleiden teveel accent te leggen op het
effect van lage frequenties en op den duur voldoet een
iets lager niveau van de subwoofer dan het standaard
kalibratie niveau meestal beter.
Tweekanalen Audio
Stel het systeem op conform uw voorkeur en speel wat
opnamen met een behoorlijke inhoud aan lage tonen.
De optimale instelling van de PHASE schakelaar en de
LOW PASS FREQ instelling hebben wederzijds invloed
op elkaar en zijn afhankelijk van de laagafval van de
satelliet luidsprekers. De eerder aanbevolen
instellingen voor de LOW PASS FREQ instelling en de
PHASE schakelaar verdienen ook de voorkeur voor de
meeste combinaties met satelliet luidsprekers.
Uitgaande van de eerste instelling (als eerder
aangegeven) controleert u de positie van de PHASE
schakelaar. Kies de stand die het meeste laag geeft.
Normaal gesproken geeft de aangegeven stand een
optimaal resultaat, in bepaalde omstandigheden
echter niet. Dat kan komen doordat de eindversterkers
het signaal in fase omkeren, of door de afstand van de
satellieten tot de subwoofer.
Vervolgens stelt u het VOLUME (LINE of SPEAKER)
van de subwoofer in relatie tot de satellieten in.
Gebruik veel verschillend programmamateriaal om een
gemiddelde instelling te bereiken. Een instelling die
indrukwekkend klinkt op het ene stuk, kan overdreven
klinken op een ander. Luister vooral op een realistisch
niveau daar de muzikale balans wisselt met het
geluidsniveau.
Tenslotte stelt u het LOW PASS FILTER zo in dat een
zo rustig mogelijke overgang tussen subwoofer en
satelliet luidsprekers wordt bereikt.
Alle Toepassingen
De schakelaar BASS EXTENSION (extra bas) biedt drie
gradaties voor extra bas van de subwoofer. Positie A
geeft de grootste toename, positie C de minste, terwijl
positie B daartussen ligt. Wanneer het systeem op
zeer luid niveau wordt gebruikt of in zeer grote
kamers, is het reduceren van het laag door B of C te
kiezen verstandig om te voorkomen dat de subwoofer
de grenzen van zijn capaciteit niet overschrijdt. In de
meeste gevallen kan de schakelaar BASS EXTENSION
in positie A blijven.
7276 10 CM manual revised.qxd 27/3/09 10:11 Page 46