Bowers & Wilkins ASW 12CM Speaker User Manual


 
66
j
ejich reprodukce basÅ je omezená. Dolnopropustn≥
f
iltr s regulovatelnou frekvencí umoã[uje
bezproblémové slad>ní subwooferu s reprosoustavami.
Umíst>ní a instalace subwooferu
P
rotoãe pro lidsk≥ sluch je obtíãné sm>rov>
l
okalizovat zdroj nízk≥ch frekvencí, není obvykle
volba umíst>ní subwooferu aã tak kritická jako v
p
_ípad> klasick≥ch, plnorozsahov≥ch reprosoustav.
Nicmén> nejlep|ího v≥sledku se v>t|inou dosáhne,
je-li subwoofer umíst>n mezi pravou a levou p_ední
r
eprosoustavou, nebo alespo[ blízko jedné z nich.
Pokud pouãíváte dva subwoofery, je nejlep|í umístit
j
eden blízko levé a druh≥ blízko pravé
reprosoustavy. Umíst>ní subwooferu za poslechové
místo má obvykle za následek hor|í zobrazení basÅ,
je v|ak stále akceptovateln≥m kompromisem.
Stejn> jako v p_ípad> klasick≥ch reprosoustav,
ovliv[uje reprodukci subwooferu v≥razn> také
akustika místnosti. Basy mohou b≥t zdÅrazn>né díky
rezonan#ním modÅm místnosti a odrazÅm od st>n
(#ím blíãe je reprosoustava zdi, tím více jsou basy
zdÅrazn>ny). V p_ípad> instalací se subwooferem je
sice moãno úrove[ basÅ doladit pomocí regulace
zesílení na subwooferu (zdÅraz[uje-li místnost nízké
frekvence, mÅãeme je na subwooferu ubrat),
nicmén> lépe je tyto rezonance zpÅsobující
frekven#ní nevyrovnanost odstranit. Snaãte se tedy
neumist’ovat subwoofer blízko rohÅ místnosti. Tato
doporu#ení v|ak nemusí platit vãdy, akustické
podmínky místností jsou velmi rÅznorodé a proto se
p_i hledání nejlep|ího místa pro instalaci subwooferu
vyplatí experimentovat a vyzkou|et rÅzné moãnosti.
Pro testování je dobré pouãít takovou nahrávku,
která obsahuje |iroké spektrum frekvencí. Basová
#ást této nahrávky by pak p_i poslechu nem>la b≥t
um>le zdÅrazn>na ani potla#ena.
Pokud má b≥t subwoofer umíst>n v n>jakém
omezeném prostoru (nap_. zabudován v nábytku),
musí tento prostor dovolovat volné proud>ní
vzduchu nutné pro chlazení p_ístroje. Umíst>ní
mÅãete konzultovat se sv≥m prodejcem.
Subwoofer je navrãen pro umíst>ní p_ímo na podlahu.
Je velmi dÅleãité, aby na podlaze stál pevn> a proto
– je-li to alespo[ trochu moãné – pouãijte dodávané
hroty. Tyto hroty jsou navrãeny tak, aby pronikly
kobercem aã na pevn≥ povrch podlahy. Za|roubujte
hroty aã na doraz do otvorÅ se závity, které se
nacházejí na spodní st>n> subwooferu. MÅãe se stát,
ãe se subwoofer na hrotech kolébá. V takovém
p_ípad> povy|roubujte vãdy dva z hrotÅ, které na
podlahu nedosedají, dokud subwoofer nebude stát
pevn>. Pak op>t utáhn>te pojistné matice sm>rem k
základn> subwooferu. Nastavování hrotÅ je nejlépe
provád>t aã tehdy, kdyã je subwoofer postaven na
míst> kde bude hrát.
Pokud nepouãíváte koberec a máte obavu z
po|kození povrchu podlahy, pouãijte mezi podlahu a
hrot n>jakou kovovou podloãku, nebo místo hrotÅ
pouãijte dodávané gumové noãi#ky. Tyto noãi#ky
pak na|roubujte do otvorÅ pro hroty.
C
hcete-li, mÅãete demontovat m_íãku uchycenou na
p
_ední stran> reprosoustavy. Dejte v|ak pozor, aby
jste se nedotkli membrány reproduktoru, mohlo by
d
ojít k jejímu po|kození.
Pouãití více neã jednoho subwooferu
P
ouãití více subwooferÅ v jedné instalaci vylep|uje
dojem z reprodukce v následujících bodech:
Udrãuje separaci kanálÅ na nízk≥ch frekvencích.
PrÅb>h basÅ v místnostech s velk≥mi
r
ezonancemi je vyrovnan>j|í.
Umoã[uje v>t|í maximální zvukovou úrove[, coã
je dob_e vyuãitelné pro neomezenou reprodukci
s
peciálních efektÅ v aplikaci domácího kina.
V
p_ípad> pouãití dvou subwooferÅ ve
dvoukanálovém audio systému bude separace
kanálÅ nejlep|í, pokud kaãd≥ kanál bude vyuãívat
jeden subwoofer umíst>n≥ v blízkosti reprosoustavy.
Elektrické p_ipojení
Odpojte v|echny p_ístroje v systému od napájení,
dokud nebude signálové propojení zcela hotovo.
Zabráníte tak moãnému po|kození systému.
Subwoofer umoã[uje jak linkové p_ipojení pomocí
konektorÅ RCA Phono (poloãka 11 na obrázku 1.),
tak i propojení p_es reproduktorovou úrove[
(poloãka 12 na obrázku 1.). Následující instrukce
vám mohou b≥t vodítkem pro nalezení nejlep|ího
propojení ve va|í instalaci.
Aplikace: Domácí kino
Subwoofer p_ipojen≥ na AV procesor s odd>len≥mi
koncov≥mi zesilova#i: Obrázek 2.
Subwoofer p_ipojen≥ na AV procesor s
integrovan≥mi koncov≥mi zesilova#i:
pomocí linkového vstupu: Obrázek 3
p_es reproduktorovou úrove[: Obrázek 4
Upozorn>ní: V instalaci domácího kina je vãdy lep|í
p_ipojovat subwoofer p_es linkov≥ vstup.
Aplikace: 2-kanálové stereo
Subwoofer zapojen≥ na integrovan≥ zesilova#:
pomocí linkového vstupu: Obrázek 5
p_es reproduktorovou úrove[: Obrázek 6
Dva subwoofery zapojené na integrovan≥ zesilova#:
pomocí linkového vstupu: Obrázek 7
p_es reproduktorovou úrove[: Obrázek 8
Subwoofer zapojen≥ na p_edzesilova# / konc.
zesilova#:
pomocí linkového vstupu: Obrázek 9
p_es reproduktorovou úrove[: Obrázek 10
Dva subwoofery zapojené na p_edzesilova# / konc.
zesilova#:
pomocí linkového vstupu: Obrázek 11
p_es reproduktorovou úrove[: Obrázek 12
7276 10 CM manual revised.qxd 27/3/09 10:12 Page 66