Bowers & Wilkins ASW 12CM Speaker User Manual


 
43
1
8. Wanneer vervangende onderdelen nodig zijn
overtuig u er dan van dat deze van dezelfde soort
e
n kwaliteit zijn als de originele. Niet originele
vervangingen kunnen later problemen geven en tot
g
evaarlijke situaties leiden.
1
9. Controleer of de kabels onder het tapijt niet door
s
pikes kunnen worden doorboord. Kantel de
luidspreker niet op de spikes waardoor deze uit de
k
ast kunnen breken. Pas op dat uw voet niet
onder een spike terecht komt.
20. Voor een afdoende beveiliging tegen brand e.d.,
uitsluitend zekeringen van het juiste type en de
juiste waarde gebruiken. Netzekeringen zijn
aangebracht in het apparaat alsmede op het
a
chterpaneel. Laat vervanging van de inwendige
zekering over aan een gekwalificeerde technicus.
Door de gebruiker te vervangen zekeringen vindt u
onder de technische gegevens.
21. Om het apparaat geheel van het lichtnet te
scheiden dient de stekker uit het stopcontact te
worden genomen, dan wel het netsnoer uit het
apparaat te worden genomen. Wanneer het
apparaat in gebruik is, dient of de netstekker of de
plug op het apparaat te allen tijde bereikbaar te zijn.
22. Gebruik het apparaat alleen op de netspanning die
naast de lichtnetaansluiting van het apparaat staat
aangegeven. Bent u niet zeker van de juiste
spanning, raadpleeg dan uw leverancier of het
elektriciteitsbedrijf.
23. Overbelast stopcontacten en/of groepen niet; dat
kan tot brand en elektrische schokken leiden.
24. Magnetisch Strooiveld – Het product heeft een
magnetisch strooiveld dat binnen een straal van
0,5 meter invloed kan hebben op andere objecten
(Beeldbuizen in TV of monitoren, banden,
cassettes, creditcards). Het TV-beeld kan ook
buiten deze straal nog beïnvloed worden door het
magnetisch strooiveld. LCD en plasma TV’s
hebben daar geen last van.
25. Opstelling – Plaats het product nooit op een niet
stabiele ondergrond – stand, driepoot, tafeltje enz.
waardoor het kan omvallen, verwondingen kan
veroorzaken en beschadigd kan raken. Volg bij
wand- of plafondmontage de aanwijzingen van de
fabrikant op.
De aanwezigheid van dit symbool op het product wijst
de gebruiker erop dat er een risico bestaat van
gevaarlijke elektrische schokken wanneer het pr
oduct
wor
dt geopend, daar waar het symbool is
aangebracht. Er bevinden zich geen door de gebruiker
te onderhouden delen in het apparaat. Laat service
over aan een gekwalificeerde technicus.
D
e bliksemschicht in de
gevarendriehoek geeft aan dat er zich
b
innen in het product gevaarlijke
spanningen bevinden die sterk genoeg
z
ijn voor gevaarlijke schokken.
H
et uitroepteken in de gevarendriehoek
g
eeft aan dat er bij het apparaat
belangrijke aanwijzingen voor gebruik en
o
nderhoud (service) zijn gevoegd.
W
AARSCHUWING: om de kans op elektrische
schokken te verkleinen het apparaat niet
blottstellen aan regen of vocht.
S
tel het apparaat niet bloot aan regen, gebruik het niet
i
n de nabijheid van water of onder vochtige
omstandigheden en plaats er ook geen vazen en
d
ergelijke op waardoor vloeistof in het apparaat kan
worden gemorst.
Bij het opstellen van het apparaat controleren of het
stopcontact waarop het is aangesloten gemakkelijk
bereikbaar is. In geval van problemen of storingen het
apparaat direct uitschakelen en de stekker uit het
stopcontact nemen. Ook wanneer het apparaat is
uitgeschakeld, loopt er nog een minimale stroom
doorheen. Wanneer u het apparaat voor langere tijd
niet zult gebruiken, is het verstandig de stekker uit het
stopcontact te nemen.
Introduction
Geachte cliënt,
Dank u voor de aanschaf van een Bowers & Wilkins
product. Lees deze handleiding in zijn geheel door
voordat u het product uitpakt en installeert. Op die
manier zult u optimaal profijt hebben van het product.
B&W heeft een netwerk van toegewijde distributeurs in
meer dan 60 landen die u kunnen helpen voor het
geval u een probleem heeft dat uw leverancier niet kan
oplossen.
Milieu
De producten van B&W zijn ontwikkeld
conform de internationale richtlijnen
omtrent de Restriction of Hazardous
Substances (RoHS – Beperking van Gevaarlijke
Stoffen) in elektrische en elektronische apparatuur en
de verwerking van Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE – Afgedankte Elektrische en
Elektronische Apparatuur). Deze symbolen geven aan
dat aan deze richtlijnen wordt voldaan en dat het
pr
oduct op de juiste manier dient te worden
ger
ecycled of bewerkt in overeenstemming met deze
richtlijnen. Raadpleeg zonodig de plaatselijke
milieudienst voor nadere informatie.
Inhoud
Controleer of de volgende zaken aanwezig zijn:
1 Netsnoer
1 Doos toebehoren met de volgende inhoud:
4 Spikes M6
4 Rubber voetjes M6
4 Contramoeren (10 mm)
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
WAARSCHUWING: NIET OPENEN – KANS OP ELEKTRISCHE SCHOK
7276 10 CM manual revised.qxd 27/3/09 10:11 Page 43