Bowers & Wilkins ASW 12CM Speaker User Manual


 
68
Nastavení pro dvoukanálové stereo
Ovlada# hlasitosti VOLUME (dle pouãívaného vstupu
LINE nebo SPEAKER) nastavte zhruba na pozici
devíti hodin“.
P
_epína# LOW-PASS FILTER p_epn>te do pozice IN.
P_epína# EQ p_epn>te pro za#átek do pozice A.
P_epína# PHASE p_epn>te pro za#átek do pozice 0°.
Ovlada# LOW-PASS FREQ (nastavení frekvence
dolnopropustného filtru) nastavte na hodnotu, která
o
dpovídá dolnímu konci frekven#ního rozsahu
satelitních reprosoustav, udávanému na poklesu -
6
db. DÅleãité: firma B&W udává u sv≥ch reprosoustav
s
podní frekvenci jak na poklesu -6db, tak i na -3db.
Pokud v|ak budete pouãívat reprosoustavy jiného
v
≥robce, kter≥ udává dolní konec rozsahu jen na -
3db, m>lo by b≥t optimální nastavení n>kde mezi 0,6
aã 0,9 násobku uvedené hodnoty.
Pro více informací si p_e#t>te si kapitolu „Finální
dolad>ní“.
Finální dolad>ní
Domácí kino
V systémech domácího kina je hlavní úlohou
subwooferu p_edev|ím reprodukce samostatného
basového kanálu (LFE), obsahujícího
nízkofrekven#ní efekty. Nízkopropustn≥ filtr (LOW-
PASS FILTER) je tedy lep|í vypnout (nebo nastavit
jeho frekvenci na maximum), protoãe LFE kanál není
t_eba filtrovat a pouãíváte-li jako satelity
maloobjemové reprosoustavy, lze je nakonfigurovat
jako „malé“ p_ímo na AV procesoru, kter≥ filtraci
obstará sám. Na subwooferu je v|ak t_eba správn>
nastavit fázi. Normáln> je fáze nastavena na 0°, je-li
ov|em subwoofer umíst>n daleko od ostatních
reprosoustav, nebo otá#í-li zesilova# pouãit≥ pro
ostatní reprosoustavy fázi signálu, mÅãe b≥t pro
zvuk systému lep|í u subwooferu zvolit variantu
180°. Poslechn>te si ob> varianty a zvolte tu, p_i
které je zvuk na basech pln>j|í. Pokud je rozdíl
minimální, nechte p_epína# v pozici 0°.
Surroundové procesory obvykle pouãívají kalibra#ní
|umov≥ signál, kter≥ je ur#en pro relativní nastavení
hlasitosti v|ech reprosoustav na stejnou úrove[, coã
je v≥hodou oproti 2 kanálov≥m sestavám. Pro
zdÅrazn>ní basov≥ch efektÅ n>kter≥ch nahrávek
mÅãe b≥t lep|í zvolit pro subwoofer vy||í úrove[ neã
je kalibra#ní, naopak pro realisti#t>j|í nebo dlouh≥
poslech mÅãe b≥t p_íjemn>j|í úrove[ niã|í.
Dvoukanálové audio
Umíst>te subwoofer na pozici kde má hrát.
Optimální nastavení „PHASE“ a „LOW-PASS FREQ“
je závislé na dolní mezní frekvenci pouãit≥ch
satelitních reprosoustav. D_íve neã za#nete s
jemn≥m dolad’ováním je t_eba, aby bylo provedeno
základní nastavení popsané v≥|e v kapitole
„Nastavení pro dvoukanálové stereo“. Pro
dolad’ování si vyberte n>jakou nahrávku se stálou
basovou linkou.
Ponechte v|e v základním nastavení a nejprve
vyzkou|ejte zm>nu p_i p_epínání „PHASE“. Vyberte
v
ariantu, p_i které je zvuk na basech pln>j|í.
O
bvykle je lep|í základní nastavení na 0°, je-li v|ak
subwoofer umíst>n daleko od ostatních
r
eprosoustav, nebo otá#í-li zesilova# pouãit≥ pro
o
statní reprosoustavy fázi signálu, mÅãe b≥t lep|ím
_e|ením p_epnout na 180°.
Dále je t_eba doladit úrove[ hlasitosti subwooferu
o
vlada#em ozna#en≥m „VOLUME“ (záleãí na
zpÅsobu propojení zda LINE #i SPEAKER) vÅ#i
satelitním reprosoustavám. Pouãijte více rÅzn≥ch
n
ahrávek, aby jste docílili optimálního zvuku.
Nastavení které nejvíce vyhovuje jedné nahrávce,
n
emusí b≥t optimální pro nahrávku jinou.
P
oslouchejte p_i reálné hlasitosti a nastavte
subwoofer tak, aby byl zvuk celého systému co
n
ejvíce vyváãen≥.
N
a záv>r dolad’te frekvenci filtru ovlada#em „LOW-
PASS FREQ“ tak, aby byl p_echod mezi
subwooferem a satelitními reprosoustavami co
nejhlad|í.
Pro v|echny aplikace
P_epína# „BASS EXTENSION“ nabízí t_i moãnosti
roz|í_ení basÅ. Pozice
A poskytuje nejv>t|í a pozice C nejmen|í roz|í_ení.
Pozice B je pak kompromisním nastavením. Je-li
systém pouãíván p_i velmi vysok≥ch hlasitostech,
nebo ve velké místnosti, lze omezením roz|í_ení
basÅ pomocí p_epnutí na B #i C zabránit tomu, aby
byl p_ekro#en limit #isté a nezkreslené reprodukce.
Proto je v mnoha situacích dobré zvolit p_epína#em
„BASS EXTENSION“ jinou variantu neãli A.
Pomocí p_epína#e EQ lze zm>nit také frekven#ní
prÅb>h basÅ u subwooferu. Basy které sly|íte jsou
kombinací zvuku subwooferu a efektÅ, zpÅsoben≥ch
akustikou místnosti. Je tedy t_eba zvolit nastavení v
závislosti na místnosti a umíst>ní subwooferu.
Nastavení na A poskytuje spí|e „su||í“ reprodukci a
je tak vhodné spí|e p_i umíst>ní subwooferu v rohu
místnosti, #i pro kompenzaci nízkofrekven#ních
rezonancí. Varianta B je vhodná p_i mén> rezonující
akustice, #i p_i umíst>ní subwooferu dále od rohÅ
místnosti.
Máte-li problém s nevyrovnan≥mi basy – n>které
tóny jsou v≥razn>j|í neã ostatní – jedná se s nejv>t|í
pravd>podobností o rezonance zpÅsobené
akustikou místnosti a je pak dobré experimentovat s
pozicí pro umíst>ní subwooferu. I malá zm>na
pozice subwooferu – t_eba jen 15 cm – mÅãe
znateln> ovlivnit zvuk. P_i pouãití více subwooferÅ v
místnosti s rezonující akustikou mohou basy pÅsobit
vyrovnan>j|ím dojmem, protoãe kaãd≥ ze
subwooferÅ mÅãe vybuzovat rezonance na jin≥ch
frekvencích. Pokud b>hem dolad’ování v≥razn>ji
zm>níte vzdálenost subwooferu od satelitních
reprosoustav, nezapome[te znovu vyzkou|et
nastavení p_epína#e PHASE. Také mÅãete znovu
zkontrolovat správnost nastavení úrovn> subwooferu
(za pouãití nastavování úrovn> kanálÅ u procesoru #i
pomocí ovlada#e VOLUME na zadním panelu
subwooferu). To v|ak provád>jte aã tehdy, jste-li si
jisti správn≥m nastavením fáze.
7276 10 CM manual revised.qxd 27/3/09 10:12 Page 68