Bowers & Wilkins ASW 12CM Speaker User Manual


 
71
A
z elektromos áramütés kockázatának csökkentése
érdekében ne távolítsa el a hátlapot. Nem találhatók
b
elül a felhasználó által javítható alkatrészek. A
j
avítást bízza képzett szakemberre.
A
fekete háromszögben elhelyezett
v
illámszimbólum a készülék belsejében
l
évµ szigeteletlen feszültség jelenlétére
h
ívja fel a felhasználó figyelmét, amely
áramütés veszélyét rejti magában.
A fekete háromszögben elhelyezett
felkiáltójel a készülék kezelési
útmutatójában található fontos
üzemeltetési és karbantartási
intstrukciókra hívja fel a figyelmet.
FIGYELMEZTETÉS: T∑z vagy áramütés
kockázatának csökkentése érdekében védje a
készüléket esµ vagy nedvesség (magas
páratartalom) ellen.
Ne tegye ki a készüléket esµnek, ne használja víz
közelében, nyirkos, nedves helyen, valamint ne
helyezzen rá folyadékkal teli edényeket, melyek
folyadéka a készülékbe kerülhet a nyílásokon
keresztül.
A készülék beállításakor ellenµrizze, hogy a használt
hálózati csatlakozóaljzat könnyen hozzáférhetµ-e.
Probléma és meghibásodás esetén azonnal
kapcsolja ki a készülék üzemi kapcsolóját, és húzza
ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból. A készülék
az üzemi kapcsoló kikapcsolása után is áram alatt
van minimális szinten. Ha hosszú ideig nem
tervezi a készülék használatát, húzza ki a
csatlakozóvezetéket a fali konnektoraljzatból.
Bevezetµ
Kedves Vásárló!
Köszönjük, hogy Bowers & Wilkins terméket vásárolt.
Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót a
termék kicsomagolása és üzembe helyezése elµtt,
mert segíteni fog az optimális használatban. A B&W
több mint 60 országban tart fenn értékesítµ
hálózatot, mely segít bármilyen probléma
megoldásában, amire kereskedµje nem tud
válaszolni.
Környezeti információk
A B&W termékeket az elektromos és
elektronikus berendezésekben
elµforduló veszélyes alapanyagokra
vonatkozó korlátozó (RoHS), valamint az elektronikus
és elektromos berendezések hulladékként történµ
elhelyezésére vonatkozó nemzetközi elµírásoknak
(WEE) megfelelµen tervezték. Ezek a szimbólumok
megfelelµséget jelölnek, valamint azt, hogy a
t
erméket ezeknek az elµírásoknak megfelelµen kell
ú
jrahasznosítani, feldolgozni. Lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal, ha tanácsra van szüksége.
A doboz tartalma
E
llenµrizze, hogy a dobozban megtalálhatók-e a
k
övetkezµ tartozékok:
1
darab hálózati csatlakozóvezeték
1 darab tartozékcsomag a következµkkel:
4
darab M6-os tüsketalp
4 darab M6-os gumitalp
4 darab rögzítµ anyacsavar (10 mm-es, lapos)
Üzembe helyezés
A mélysugárzót házi mozi rendszerekhez és
2-csatornás hangrendszerek „szélessávú“
hangsugárzóinak mélyhang alátámasztására
tervezeték. Minden hangrendszer üzembe
helyezésekor átgondoltan kell eljárni, ha teljesen ki
szeretné használni a rendszer teljesítményét. Ebben
a folyamatban segítségére lehet ez az útmutató.
A mélysugárzót csatlakoztatni kell a hálózati
áramforráshoz, ezért tanulmányozza át a biztonsági
elµírásokat, és tartson be minden figyelmeztetést.
Tartsa meg ezt az útmutatót, mert késµbb még
szüksége lehet rá.
A mélysugárzó csatlakoztatása és a
vezérlµpanel (1. ábra)
1. Állapotjelzµ
2. Be, automatikus üzemmód, készenléti állapot
kapcsoló
3. Vonalszint∑ bemenet hangerµszabályzója
4. Hangsugárzó szint∑ bemenet
hangerµszabályzója
5. Aluláteresztµ sz∑rµ frekvenciája
6. Aluláteresztµ sz∑rµ választó kapcsolója
7. Mélyhang kiterjesztés kapcsoló
8. Hangzáskiegyenlítµ kapcsoló
9. Fázisfordító kapcsoló
10. 12V-os indítójel bemenet
11. Vonalszint∑ bemeneti aljzatok (bal és jobb)
12. Hangsugárzó jelszint∑ csavaros bemeneti
aljzatok (bal és jobb)
13. Hálózati áramforrás bemenet
14. Külsµ olvadóbiztosító tartó
A mélysugárzó alkalmazása
A mélysugárzó elsµdleges funkció egy audio-vizuális
jelfeldolgozó alacsony frekvenciás effekt csatornája
(LFE) jeleinek reprodukálása. Mindezek mellett a
jelfeldolgozót be lehet úgy állítani, hogy egyes vagy
minden csatorna mélyhangjának egy részét az LFE
információk közé irányítsa. Ez történik rendszerint a
„kis méret∑“ hangsugárzó kiválasztásakor a
jelfeldolgozó beállítása eljárása során.
2-csatornás hangrendszerek esetében
mélysugárzóval terjeszthetµ ki a szatellit
CAUTION
R
ISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
V
IGYÁZAT! ÁRAMÜTÉSVESZÉLY. NE NYISSA KI!
7276 10 CM manual revised.qxd 27/3/09 10:12 Page 71