Bowers & Wilkins ASW 12CM Speaker User Manual


 
79
W¡ƒczanie i wy¡ƒczanie subwoofera
Zalecamy w¡ƒczaπ subwoofer przed odbiore
O
n/Auto/Standby (pozycja 2 na rysunku 1) i
·
wiecƒcy si∆ wskaØnik Status Indicator (pozycja 1
na rysunku 1) dzia¡a jak opisano poniÃej:
On: Przy takim ustawieniu prze¡ƒcznika, wzmacniacz
j
est ca¡y czas aktywny a kontrolka ·wieci si∆ na zielono.
A
uto:
P
rzy pierwszym prze¡ƒczeniu subwoofera do
trybu AUTO, wzmacniacz za¡ƒczy si∆ do trybu
a
ktywnego i za·wieci si∆ kontrolka na zielono. Po
5 minutowej przerwie dostarczania sygna¡u
w
ej·ciowego, wzmacniacz automatycznie prze¡ƒczy
s
i∆ do trybu czuwania (standby), a kontrolka
za·wieci si∆ na czerwono. Je·li zostanie wykryty
s
ygna¡, wzmacniacz automatycznie prze¡ƒczy si∆ do
trybu aktywnego, a kontrolka za·wieci si∆ na zielono.
Procesory A/V wyposaÃone w funkcj∆ automatycznego
strojenia mogƒ mieπ problemy z subwooferami
wyposaÃonymi w funkcj∆ automatycznego
w¡ƒczania/wy¡ƒczania. Mogƒ si∆ zdarzyπ uszkodzenia.
Najlepiej, gdy subwoofer jest w¡ƒczony i w pe¡ni
aktywny podczas procesu ustawiania, gdy
pod¡ƒczony jest do niego procesor A/V.
Standby: Gdy prze¡ƒcznik jest ustawiony na Standby,
uaktywni si∆ pod wp¡ywem sygna¡u wysy¡anego za
po·rednictwem 12V wyzwalacza, pod warunkiem, Ãe
zosta¡ on wcze·niej pod¡ƒczony (pozycja 10 na
rysunku 1). Napi∆cie 0 voltów spowoduje, Ãe
subwoofer nie b∆dzie aktywny. Kontrolka zapali si∆
na zielono, gdy subwoofer b∆dzie aktywny i na
czerwono, gdy b∆dzie w stanie oczekiwania.
Ustawienia prze¡ƒczników
Subwoofer wyposaÃony jest w 7 prze¡ƒczników:
Prze¡ƒcznik VOLUME (LINE) (pozycja 3 na
rysunku 1)
Prze¡ƒcznik VOLUME (SPEAKER) (pozycja 4 na
rysunku 1)
Prze¡ƒcznik LOW-PASS FREQ (pozycja 5 na
rysunku 1)
Prze¡ƒcznik cz∆stotliwo·ci LOW-PASS FILTER
(pozycja 6 na rysunku 1)
Uwaga: Odnosi si∆ to wy¡ƒcznie do wej·cia
LINE. Filtr jest zawsze w obwodzie z wej·cie
SPEAKER LEVEL.
Prze¡ƒcznik BASS (pozycja 7 na rysunku 1)
Prze¡ƒcznik EQ (wyrównanie) (pozycja 8 na
rysunku 1)
Prze¡ƒcznik PHASE (faza) (pozycja 9 na rysunku 1)
Optymalne ustawienia zaleà od innych uÃywanych
urzƒdze◊ z subwooferem. Je·li korzystasz z
drugiego subwoofera, upewnij si∆, Ãe jego
ustawienia sƒ takie same.
Uwaga: Prze¡ƒczniki VOLUME (LINE) i VOLUME
(SPEAKER) mogƒ byπ ustawiane zgodnie z ich
w¡asnymi poziomami g¡o·no·ci. NieuÃywany
potencjometr g¡o·no·ci najlepiej ustawiπ na Min.
(minimum).
Ustawienia kina domowego
U
staw prze¡ƒcznik VOLUME (LINE lub SPEAKER) na
godzin∆ 9.
Ustaw prze¡ƒcznik LOW-PASS FILTER na OUT.
Ustaw prze¡ƒcznik EQ ustaw w pozycji A.
Ustaw prze¡ƒcznik PHASE na 0°.
Ustaw prze¡ƒcznik LOW-PASS FREQ na 140 je·li
u
Ãywane sƒ wej·cia g¡o·nikowe. Ustawienie jest
irrelewantne gdy uÃywane sƒ wej·cia liniowe.
Subwoofer ten nie jest licencjonowany przez THX
®
,
a
le je·li jest to konieczne, moÃe byπ uÃywany z
c
ertyfikowanymi urzƒdzeniami. Je·li posiadasz
kontroler THX
®
, upewnij si∆, Ãe funkcja subwoofera
d
aje moÃliwo·π korzystania z niego. Ustaw wszystkie
filtry i poziomy ustawie◊. Aby skalibrowaπ poziom
wewn∆trzny test szumów i sterowniki poziomu
kana¡u, powiniene◊ skorzystaπ z kontrolera THX
®
. We
wszystkich przypadkach, poziomy powinny byπ
ustawione, aby uzyskaπ 75dB SPL (C) w pozycji
ods¡uchowej z wewn∆trznego testu tonów kontrolera.
Z innymi procesorami, skonfiguruj g¡o·niki frontowe i
satelity jako „duÃe“ i „ma¡e“ w zaleÃno·ci od
posiadanych g¡o·ników. UÃyj wewn∆trznego testu
tonów oraz sterowniki g¡o·no·ci procesora, aby
ustawiπ poziomy dla wszystkich g¡o·ników. Poziom
g¡o·no·ci (VOLUME) w subwooferze zmie◊ tylko
wtedy, gdy ustawienia procesora nie osiƒgn∆¡y
oczekiwanego efektu. W stosunkowo niedrogi
sposób, za pomocƒ odpowiednich ustawie◊ moÃna
uzyskaπ naprawd∆ bardzo dobry dØwi∆k. Wi∆cej
szczegó¡ów moÃesz uzyskaπ w instrukcji obs¡ugi
twojego procesora.
Ustawienia 2-kana¡owego audio
Ustaw prze¡ƒcznik VOLUME (LINE lub SPEAKER) na
godzin∆ 9.
Ustaw prze¡ƒcznik LOW-PASS FILTER na IN.
Ustaw prze¡ƒcznik EQ ustaw w pozycji A.
Ustaw prze¡ƒcznik PHASE na 0°.
Ustaw prze¡ƒcznik LOW-PASS FREQ tak, aby
pasowa¡ do -6dB cz∆stotliwo·ci odci∆cia g¡o·ników
satelitarnych. Uwaga: Zarówno warto·π -3dB i – 6dB
mogƒ byπ odnalezione na kaÃdej kolumnie B&W.
Je·li na g¡o·niku producent umie·ci¡ warto·π -3dB,
optymalne ustawienie prze¡ƒcznik LOW-PASS FREQ
powinna zawieraπ si∆ pomi∆dzy 0.6 a 0.9 razy ta
warto·π.
PrzejdØ do cz∆·ci: „Dostrajanie subwoofera“, aby
zdobyπ wi∆cej informacji.
Dostrajanie subwoofera
Kino domowe
Przy subwooferze kina domowego sygna¡ LFE jest
oddzielnym kana¡em, a nie cz∆·ciƒ sk¡adowƒ
sygna¡u kierowanego do satelitów. Filtr LOW-PASS
FILTER jest wy¡ƒczony, poniewaà filtracj∆ sygna¡u do
satelitów (g¡o·ników ustawionych jako ma¡e)
przeprowadza procesor A/V. NiezaleÃnie od tego,
naleÃy zwróciπ uwag∆ na faz∆ g¡o·ników – powinna
7276 10 CM manual revised.qxd 27/3/09 10:12 Page 79