Bowers & Wilkins ASW 12CM Speaker User Manual


 
80
b
yπ ona zgodna. Normalnie faza b∆dzie ustawiona
n
a 0°, ale je·li subwoofer znajduje si∆ daleko od
innych g¡o·ników, lub wzmacniacz mocy zasilajƒcy
z
estawy g¡o·nikowe odwraca faz∆, moÃe si∆
z
darzyπ, Ãe potrzebne b∆dzie odwrócenie fazy
prze¡ƒcznikiem (180°). PrzeprowadØ ods¡uch na obu
p
ozycjach i wybierz t∆, która daje pe¡niejszy dØwi∆k.
P
rocesory dØwi∆ku surround na ogó¡ sƒ wyposaÃone
w generator sygna¡u testowego, umoÃliwiajƒcy
wyrównanie poziomów g¡o·ników w poszczególnych
k
ana¡ach. Dzi∆ki temu ustawienie poziomów
g¡o·ników jest relatywnie ¡atwe, choπ uzyskany tƒ
m
etoda rezultat nie zawsze jest optymalny.
J
ednakÃe nie obawiaj si∆ modyfikacji ustawie◊
zgodnie ze swymi preferencjami. ¿atwo jest
p
rzeciƒÃyπ subwoofer w dobie kina domowego, a
uzyskanie prawdziwie satysfakcjonujƒcego dØwi∆ku
bardzo cz∆sto zachodzi przy niÃszym ustawieniu
poziomu subwoofera. Zyskujemy wtedy wi∆kszy
zapas dynamiczny, subwoofer pracuje z mniejszym
poziomem zniekszta¡ce◊, mniejsze jest ryzyko
kompresji najg¡o·niejszych transjentów.
2-kana¡owe audio
Optymalne ustawienia prze¡ƒcznika PHASE i
sterownika cz∆stotliwo·ci LOWPASS FREQ sƒ ze
sobƒ powiƒzane i zaleà od charakterystyki
przenoszenia satelitów w zakresie niskich
cz∆stotliwo·ci. JednakÃe powyÃsze rekomendacje dla
filtru LOW-PASS FREQ i prze¡ƒcznika PHASE zosta¡y
tak dobrane, aby zachodzi¡o dobre dopasowanie do
g¡o·ników zarówno o otwartych, jak i zamkni∆tych
obudowach, o dolnej cz∆stotliwo·ci granicznej
leÃcej w zakresie regulacji tego subwoofera.
Wykorzystujƒc zalecenia wst∆pnych ustawie◊,
najpierw, sprawdØ ustawienie prze¡ƒcznika PHASE.
Wybierz pozycj∆, która daje najpe¡niejszy dØwi∆k.
Zwykle pozycja wyj·ciowa zapewni optymalny
rezultat, ale w niektórych warunkach moÃe byπ na
odwrót, na przyk¡ad je·li wykorzystujesz po¡ƒczenie
line level a wzmacniacz zasilajƒcy satelity odwraca
faz∆ (przypadek rzadki), lub gdy subwoofer znajduje
si∆ z dala od satelitów.
Nast∆pnie ustaw poziom g¡o·no·ci subwoofera
wzglƒdem satelitów. Wykorzystaj do tego celu róÃne
nagrania. Na jednym nagraniu moÃe Ci si∆ wydaπ,
Ãe bas jest znakomity, podczas gdy na innym okaÃe
si∆, Ãe basu jest za duÃo. Tak wi∆c
poeksperymentuj. S¡uchaj przy realistycznym
poziomie g¡o·no·ci. Percepcja basu mocno zaleÃy
od poziomu g¡o·no·ci. Na ko◊cu ustaw
cz∆stotliwo·π odci∆cia (LOW-PASS FREQ) aby
uzyskaπ najbardziej spójne po¡ƒczenie satelitów. Ta
regulacja wymaga najwi∆cej czasu i cierpliwo·ci.
Wszystkie zastosowania
Prze¡ƒcznik BASS EXTENSION oferuje trzy opcje
ustawie◊ zasi∆gu basów. Ustawienie A skutkuje
duÃym zasi∆giem basów, ustawienie C skutkuje
najmniejszym zasi∆giem basów. Ustawienie B jest
kompromisem pomi∆dzy ustawieniem A i B. Je·li
system ma byπ wykorzystywany przy bardzo
g¡o·nym ustawieniu lub w duÃych pomieszczeniach,
u
stawienie B lub C moÃe byπ optymalne. W
w
i∆kszo·ci przypadków, prze¡ƒcznik BASS
EXTENSION powinien byπ ustawiony w pozycji A.
Prze¡ƒcznik EQ reguluje strojenie (nachylenie
s
padku przetwarzania) basu. Niskie tony, które
s¡yszysz jest po¡ƒczeniem basu odtwarzanego przez
subwoofer oraz basu odtwarzanego przez pozosta¡e
g
¡o·niki. NaleÃy wybraπ po¡oÃenie zapewniajƒce
najlepszy efekt brzmieniowy w danym
pomieszczeniu i przy danej lokalizacji subwoofera.
P
o¡oÃenie A daje bardziej suchy bas,
odpowiadajƒcy lokalizacji w pobliÃu naroÃnika i
k
ompensujƒcy pokoje o podbitym basie. Ustawienie
B“ lepiej sprawdza si∆ w pokojach poch¡aniajƒcych
bas i przy ustawieniach z dala od naroÃników
p
okoju. Je·li masz problemy z nierównym basem, to
znaczy gdy niektóre nuty sƒ wyeksponowane na tle
innych, warto poeksperymentowaπ z po¡oÃeniem
subwoofera wzgl∆dem ·cian. Zmiany w ustawieniu
nawet tak ma¡e jak 15 cm mogƒ odgrywaπ duÃe
znaczenie dla jako·ci dØwi∆ku. Spróbuj podnosiπ
subwoofer wzglƒdem pod¡ogi, jak rownieÃ
przesuwaπ go wzgl∆dem _·cian. UÃycie kilku
subwooferów moÃe znacznie poprawiπ jako·π basu,
gdyà kaÃdy z nich b∆dzie wzbudza¡ inny rozk¡ad
rezonansów w pomieszczeniu, dzi∆ki czemu nastƒpi
ich u·rednienie i wyrównanie przetwarzania basu.
Je·li zmieniasz po¡oÃenia subwooferów (lub
subwoofera) sprawdØ teÃ, czy odwrotna faza
(PHASE SWITCH) nie da lepszego efektu. NaleÃy teÃ
powtórnie sprawdziπ (po ustawieniu fazy) ustawienie
czu¡o·ci (poziomu) subwoofera. Je·li uÃywasz kilku
subwooferów upewnij si∆, Ãe kaÃdy z nich ma takie
same ustawienie filtru dolnoprzepustowego i fazy.
Piel∆gnacja
Obudowy zazwyczaj wymagajƒ tylko usuni∆cia
kurzu. Je·li chcesz uÃyπ aerozolu lub innego ·rodka
czyszczƒcego, zdejmij maskownic∆ delikatnie
·ciƒgajƒc jƒ z obudowy. Rozpyl aerozol na szmatk∆,
a nie bezpo·rednio na produkt. Najpierw sprawdØ
na malej powierzchni, czy ·rodek czyszczƒcy nie
niszczy pod¡oÃa. Unikaj materia¡ów szorstkich i
takich, które zawierajƒ kwas, sƒ zasadowe lub
antybakteryjne.
Kolumny sƒ oklejone najlepszymi naturalnymi
okleinami. Trzeba jednak pami∆taπ o tym, Ãe tak jak
wszystkie naturalne tworzywa, tak równieà okleiny sƒ
podatne na wp¡yw otoczenia. Trzymaj produkt z dala
od Øróde¡ ciep¡a, czyli na przyk¡ad od radiatorów i
wylotów ciep¡ego powietrza, aby zapobiec ryzyku
p∆kania okleiny. Drewno zosta¡o pokryte lakierem
odpornym na promienie ultra-fioletowe w celu
zminimalizowania zmian koloru drewna w czasie, nie
niwelujƒc jednak tego zjawiska absolutnie. Drewno
jest bowiem naturalnym organicznym materia¡em,
który z biegiem czasu zmienia swój kolor. Efekt ten
jest szczególnie dobrze widoczny, kiedy porówna
si∆ powierzchnie przykryte przez maskownic∆ lub
nie wystawione na dzia¡anie ·wiat¡a – zmieniajƒ si∆
one wolniej. RozbieÃno·π kolorów moÃe byπ
korygowana poprzez równomierne wystawienie
powierzchni okleiny na dzia¡anie ·wiat¡a
7276 10 CM manual revised.qxd 27/3/09 10:12 Page 80