Bowers & Wilkins ASW 12CM Speaker User Manual


 
67
P_ed prvním poslechem
D_íve neã vá| systém s nov≥m subwooferem zapnete
a
za#nete provád>t finální dolad>ní, rad>ji dvakrát
p
rov>_te v|echna propojení. Zkontrolujte p_edev|ím:
1
. Zda je v po_ádku fáze. Pokud pouãíváte
propojení p_es reproduktorovou úrove[,
z
kontrolujte zda je kladn≥ terminál u subwooferu
(ozna#en≥ #erven> a znaménkem +) p_ipojen ke
kladnému a negativní (ozna#en≥ #ern> a
z
naménkem -) k negativnímu terminálu u
zesilova#e. Nesprávné zapojení by m>lo za
n
ásledek nep_ehledn≥ zvuk se |patn≥mi basy.
2
. Zda není zam>n>n lev≥ a prav≥ kanál. P_i
z
ám>n> jednoho kanálu za druh≥ budete chybn>
v
nímat rozmíst>ní nástrojÅ v hudební scén> a v
p
_ípad> domácího kina nebude sm>r zvuku
korespondovat s d>ním na zobrazova#i.
Zapínání a vypínání
Subwoofery je nejlépe zapínat aã po tom, co byly
zapnuty v|echny ostatní p_ístroje v systému.
P_epína# On/Auto/Standby a indikátor stavu pracují
následovn>:
On (zapnuto): V tomto reãimu je subwoofer stále
aktivní a indikátor svítí zelen>.
Auto: Po p_epnutí do tohoto reãimu je subwoofer
aktivní a indikátor svítí zelen>. Pokud v|ak do
subwooferu není déle neã 5 minut p_ivád>n signál,
automaticky se vypne do pohotovostního reãimu a
indikátor za#ne svítit #erven>. Jakmile subwoofer na
svém vstupu detekuje p_íchozí signál, automaticky
se zapne a indikátor za#ne op>t svítit zelen>. Po
skon#ení signálu je subwoofer je|t> 5 minut aktivní a
vypne se op>t aã kdyã b>hem této doby neobdrãí
ãádn≥ signál.
Pouãíváte-li procesor, kter≥ má funkci automatického
nastavení pomocí mikrofonu, je dobré mít subwoofer
po dobu nastavování p_epnut≥ trvale do zapnutého
stavu. Funkce automatického spínání by totiã b>hem
nastavování mohla d>lat procesoru problémy.
Standby: S p_epína#em v pozici Standby je
subwoofer vypnut≥ do pohotovostního stavu a
indikátor svítí #erven>. Pokud má vá| systém 12V
spínací v≥stup a subwoofer je k n>mu pomocí svého
12V vstupu (poloãka 10 na obrázku 1.) p_ipojen,
mÅãe systém subwoofer spínat. Je-li na tento vstup
p_ivedeno 12V, subwoofer se zapne a indikátor svítí
zelen>, 0V pak znamená vypnutí subwooferu,
p_i#emã indikátor za#ne svítit #erven>.
Nastavení ovládacích prvkÅ subwooferu
Na zadním panelu je 7 ovlada#Å:
Hlasitost pro linkov≥ vstup (poloãka 3 na obr. 1.)
Hlasitost pro reproduktorovou úrove[ (poloãka 4
na obr. 1.)
Frekvence dolnopropustného filtru (poloãka 5 na
obr. 1.)
P_epína# dolnopropustného filtru (poloãka 6 na
obr. 1.)
P
oznámka:
T
ato funkce je dostupná pouze p_i
pouãití linkového (LINE) vstupu. P_i pouãití
vstupu pro reproduktorovou úrove[ (SPEAKER
L
EVEL) je filtr stále zapnut.
P_epína# roz|í_ení basÅ (poloãka 7 na obr. 1.)
P_epína# ekvalizace (poloãka 8 na obr. 1.)
P_epína# fáze (poloãka 9 na obr. 1.)
S
právné nastavení je závislé na za_ízeních
pouãívan≥ch v systému spole#n> se subwooferem a
t
aké na zpÅsobu propojení. Pouãíváte-li více
stejn≥ch subwooferÅ v jednom systému, dbejte aby
n
astavení u v|ech subwooferÅ bylo shodné.
Upozorn>ní: Regulace hlasitosti pro linkov≥ vstup a
pro vstup reproduktorové úrovn> pracují nezávisle,
k
aãdá pro ur#it≥ vstup. Hlasitost u nepouãívaného
vstupu je nejlépe nastavit na „Min.“.
Nastavení pro domácí kino
Ovlada# hlasitosti „VOLUME“ (dle pouãívaného
vstupu – LINE nebo SPEAKER) nastavte zhruba na
pozici devíti hodin.
P_epína# dolnopropustného filtru „LOW-PASS
FILTER“ p_epn>te do pozice OUT.
P_epína# ekvalizace „EQ“ p_epn>te pro za#átek do
pozice A.
P_epína# fáze „PHASE“ p_epn>te pro za#átek do
pozice 0°.
Pokud je pouãito propojení p_es reproduktorovou
úrove[, nastavte ovlada# frekvence
dolnopropustného filtru „LOW-PASS FREQ“ na
hodnotu 140. Toto nastavení nemá v≥znam v
p_ípad> pouãití linkového propojení.
Pro více informací si p_e#t>te si kapitolu „Finální
dolad>ní“.
Tento subwoofer sice není THX
®
certifikovan≥m
produktem, je v|ak moãné jej s THX
®
za_ízením
pouãívat. Pokud pouãíváte THX
®
za_ízení, ujist>te se,
zda je funkce subwooferu v nastavení aktivována. To
zahrnuje v|echna nastavení filtrace a úrovn>
poãadované pro subwoofer ve v|ech modech. Pro
kalibraci úrovn> mÅãe b≥t pouãit testovací |umov≥
signál a ovlada#e pro nastavení úrovn> kanálÅ u
THX
®
za_ízení. Ve v|ech p_ípadech by nastavení
úrovní m>lo b≥t takové, aby |lo testovacím |umov≥m
signálem v míst> poslechu docílit 75dB SPL
(C-váãeno).
U ostatních procesorÅ nap_ed v nastavení
nakonfigurujte p_ední a surroundové reprosoustavy,
podle toho zda jsou „malé“ #i „velké“ a teprve
potom nastavte úrovn> kanálÅ. Pouãijte |umov≥
testovací signál a p_íslu|né ovládací prvky k
nastavení úrovn> jednotliv≥ch kanálÅ. Ovlada#
hlasitosti na subwooferu p_enastavte jen tehdy,
neposta#uje-li rozsah nastavení na procesoru k
docílení správné úrovn>. Na trhu jsou také cenov>
dostupné p_ístroje pro m>_ení úrovn> zvuku, které
lze pro kalibraci pouãít. Pro nastavení úrovní si
p_e#t>te také manuál od svého procesoru.
7276 10 CM manual revised.qxd 27/3/09 10:12 Page 67