Bowers & Wilkins ASW 12CM Speaker User Manual


 
75
V
OLUME szabályzóját használva), de csak a fázis
m
egfelelµ beállítása után.
Gondozás
A hangsugárzót rendszerint csak le kell porolni. Ha
a
eroszolos vagy egyéb tisztítószert szeretne
h
asználni, távolítsa el elµször az elµlapot, óvatosan
elhúzva a hangsugárzótól. Az aeroszolos
t
isztítószert a törlµkendµre fújja, ne közvetlenül a
hangsugárzóra. Elµször kis területen próbálja ki,
mert egyes tisztítószerek kárt okozhatnak a
f
elületben. Kerülje a súroló vagy savat, alkáli, anti-
bakteriális anyagokat tartalmazó szerek használatát.
N
e használjon tisztítószert a hangszórókon. Az
elµlap szövet részét ruhakefével tisztíthatja, miután
eltávolította az elµlapot a hangsugárzóról. Kerülje a
hangszóró érintését, mert kárt okozhat benne.
Tisztítás elµtt kapcsolja ki a mélysugárzót. Ne
használja asztalként a mélysugárzót. Használat
közben a mélysugárzón hagyott tárgyak
zöröghetnek. Különösképpen fennáll a folyadékok
kiömlésének veszélye (pl. italok, vagy virágvázák).
Ha hosszú ideig nem tervezi a rendszer használatát,
húzza ki a mélysugárzó hálózati vezetékének
csatlakozódugóját a fali konnektoraljzatból.
Korlátozott garancia
Ezt a terméket a legmagasabb minµségi színvonalon
tervezték és gyártották. Ha azonban a termék
elromlik, a B&W Loudspeakers és annak hivatalos
forgalmazói garantálják a térítésmentes javítást (ez
alól adódhatnak kivételek) és cserealkatrészeket
bármely olyan országban, amelyet egy hivatalos
B&W forgalmazó lát el.
Ez a korlátozott garancia a vásárlás dátumától
számított öt évig érvényes illetve elektronikai
berendezésekre vonatkozóan (beleértve az erµsítµt
tartalmazó hangsugárzókat is) két évig.
Feltételek
1 A garancia csak a berendezés javítására
vonatkozik. A termékeknek sem szállítási és
egyéb költségei, sem leszerelése, szállítása és
üzembe helyezése nem tartozik ezen garancia
hatásköre alá.
2 Ez a garancia csak az eredeti tulajdonos
számára érvényes. Nem átruházható.
3 Ez a garancia csak a vásárlás idµpontjában már
fennálló, az anyagokban és/vagy a
kivitelezésben bekövetkezett hibákra vonatkozik,
és nem vonatkozik az alábbiakra:
a a helytelen üzembe helyezés, csatlakoztatás
vagy csomagolás okozta károkra,
b a használati útmutatóban helyes használatként
feltüntetett használati módtól eltérµ
felhasználásból, hanyagságból, módosításból
vagy a B&W által jóvá nem hagyott alkatrészek
alkalmazásából eredµ károkra,
c
hibás vagy nem megfelelµ csatlakozó eszközök
á
ltal okozott károkra,
d
baleset, villámcsapás, beázás, t∑z, háború, helyi
zavargások vagy más, a B&W és kijelölt
f
orgalmazói ésszer∑ hatáskörén kívül esµ
események okozta károkra,
e azokra a termékekre, amelyek sorozatszámát
m
egváltoztatták, törölték, eltávolították vagy más
m
ódon olvashatatlanná tették,
f
ha a javításokat vagy módosításokat egy arra fel
nem hatalmazott személy végezte el.
4
Ez a garancia kiegészít minden más, a helyi
s
zakkereskedµkre vagy országos forgalmazókra
v
onatkozó egyéb törvényt és nem érintik az Ön
alapvetµ vásárlói jogait.
Hogyan igényelje a garanciális javítást
Amennyiben javítás válik szükségessé, kérjük
kövesse az alábbi eljárást:
1 Ha a terméket a vásárlás országában
használják, akkor lépjen kapcsolatba azzal a
hivatalos B&W szakkereskedµvel, akitµl a
berendezést vásárolta.
2 Ha a terméket nem a vásárlás országában
használják, akkor lépjen kapcsolatba a
tartózkodási ország B&W forgalmazójával, aki
megadja Önnek a legközelebbi szerviz adatait.
Felhívhatja még a B&W-t is az Egyesült
Királyságban vagy meglátogathatja honlapunkat
a helyi forgalmazó kapcsolat felvételi adatainak
kiderítése érdekében.
A garancia érvényesítéséhez fel kell mutatnia ezt a
garanciafüzetet, amit a szakkereskedµnek a
vásárlás napján ki kell töltenie és le kell
bélyegeznie. Ehelyett szüksége lehet az eredeti
kereskedelmi számlára vagy a tulajdonosi viszonyt
bizonyító más dokumentumra és a vásárlás
dátumára.
7276 10 CM manual revised.qxd 27/3/09 10:12 Page 75