Bowers & Wilkins ASW 12CM Speaker User Manual


 
64
"esky
Návod k pouãití
D~LEÑITÁ BEZPE"NOSTNÍ UPOZORN<NÍ
1
. P_e#t>te si tento uãivatelsk≥ manuál.
2
. Drãte se v|ech uveden≥ch instrukcí.
3
. Dbejte v|ech varování.
4
. Dodrãujte správn≥ postup operací.
5
. Nepouãívejte toto za_ízení v blízkosti vody.
6
. K #i|t>ní pouãívejte pouze suchou ut>rku.
7. U p_ístroje nezakr≥vejte ãádné ventila#ní otvory
a
umíst’ujte jej v souladu s instrukcemi v≥robce.
8. Neumist’ujte p_ístroj v blízkosti zdrojÅ tepla, jako
jsou nap_íklad radiátory, horkovzdu|né
ventilátory #i v≥konné zesilova#e.
9. Nema_te ú#el polarizovan≥ch #i zemn>n≥ch typÅ
napájecího konektoru. Pro dodrãení bezpe#nosti
je t_eba dbát toho, aby byl konektor zapojen do
kompatibilní zásuvky. Polarizovan≥ konektor má
dva ploché kontakty, z nichã jeden je |ir|í.
Zemn>n≥ typ konektoru mÅãe mít dva ploché
kontakty a jeden zemnící kolík, nebo dva kolíky a
zemnící zdí_ku. {ir|í kontakt u polarizovaného
konektoru a zemnící kolík #i zdí_ka u konektoru
zemn>ného jsou ur#eny pro va|i bezpe#nost.
Pokud konektor nepasuje správn> do va|í
zásuvky, konzultujte zapojení s odborníkem na
elektrick≥ rozvod a p_ípadn> si nechte vym>nit
zásuvku za kompatibilní typ.
10. Napájecí kabel ved’te tak, aby nebyl vystaven
nebezpe#í vytrãení ze zásuvek (nap_íklad aby na
podlaze nep_ekáãel v chÅzi). Dávejte pozor, aby
nedo|lo k vytaãení toho konektoru kabelu, kter≥
má b≥t zapojen v p_ístroji. Konektor by byl totiã
stále pod proudem a p_i kontaktu s ním by
mohlo dojít ke zran>ní.
11. Pouãívejte pouze v≥robcem doporu#ované
p_íslu|enství.
12. Pro upevn>ní p_ístroje pouãívejte
pouze takové stojany, drãáky #i
konzole, které jsou doporu#ovány
v≥robcem, nebo p_ímo dodávány s
v≥robkem. Manipulujete-li s
p_ístrojem pomocí vozíku #i pojezdu, dávejte
pozor aby nedo|lo k jeho p_evrácení #i zran>ní
osob.
13.
P_i bou_ce nebo pokud p_ístroj del|í dobu
nehodláte pouãívat,odpojte jej rad>ji od napájení.
14. Opravy sv>_ujte jen kvalifikovanému servisu.
Dejte p_ístroj opravit #i zkontrolovat vãdy, kdyã
dojde k n>jakému po|kození (nap_íklad
po|kození napájecího kabelu, vnikne-li do
p_ístroje voda atd.), stejn> jako máte-li pocit, ãe
za_ízení nepracuje tak jak má.
1
5. Nevystavujte tento p_ístroj pá_e #i vod>, a
c
elkov> omezte riziko polití tekutinou (nestavte
na n>j vázy s vodou, jenã by se mohly
p
_evrhnout apod.).
1
6. Pro úplné odpojení od napájení, odpojte ze
zásuvky napájecí kabel.
17. Místo, kde je napájecí kabel p_ipojen k zásuvce
n
echte p_ístupné, pro p_ípadné snadné a rychlé
o
dpojení.
1
8. Vyãaduje-li za_ízení opravu, je nutné pouãít
originální díly, nebo sou#ástky se shodn≥mi
s
pecifikacemi a parametry, jaké pouãívá
v≥robce. P_i pouãití jin≥ch dílÅ mÅãe dojít k
poãáru, úrazu el. proudem #i jinému nebezpe#í.
19. Je-li za_ízení vybaveno noãi#kami ve form> hrotÅ,
d
ejte pozor aby tyto hroty nepo|kodily nap_íklad
kabely vedoucí pod kobercem. P_ístroj na
hrotech neposunujte #i nenakláp>jte, mohlo by
dojít k vylomení hrotÅ ze základny. P_i manipulaci
bud’te opatrní, aby jste se o hroty neporanili.
20. V za_ízení se smí pouãívat jen pojistek v≥robcem
p_edepsan≥ch hodnot a typu, jinak hrozí
nebezpe#í poãáru. Pojistky se nacházejí jak
uvnit_ p_ístroje, tak na jeho zadním panelu.
Pojistky uvnit_ smí vym>[ovat pouze autorizovan≥
servis. Hodnoty a typ uãivatelsky vym>niteln≥ch
na zadním panelu jsou uvedeny ve specifikacích.
21. Z hlediska bezpe#nosti by m>l b≥t p_ístroj
umíst>n tak, aby byl kdykoli moãn≥ p_ístup k
sít’ové zásuvce ve které je zapojen napájecí
kabel a bylo tak moãné p_ístroj kdykoli b>hem
provozu odpojit od sít>.
22. Tento produkt smí b≥t pouãíván jen ve spojení s
takovou elektrickou sítí, která odpovídá
specifikacím uveden≥m na zadním panelu
p_ístroje v blízkosti vstupu napájecího kabelu.
Pokud si nejste parametry va|í sít> jisti, porad’te
se s va|ím prodejcem #i z_izovatelem va|í el.
sít>.
23. Nep_et>ãujte va|e elektrické zásuvky
zapojováním více za_ízení najednou pomocí
rÅzn≥ch rozbo#ova#Å nebo prodluãovacích
kabelÅ s mnoha zásuvkami. Mohlo by dojít k
poãáru #i úrazu el. proudem.
24. Magnetické vyza_ování – tento v≥robek
produkuje stálé magnetické pole. Neumist’ujte
proto p_edm>ty které by magnetické pole mohlo
po|kodit (televizory a po#íta#ové monitory s
klasickou vakuovou obrazovkou, magnetofonové
a video pásky atd.) do vzdálenosti men|í neã
0,5m. Plazmov≥m a LCD monitorÅm toto
magnetické pole nevadí.
25. Montáã – neumist’ujte toto za_ízení na nestabilní
podstavce, trojnoãky #i stolky. Mohlo by dojít k
váãnému po|kození p_ístroje, nap_íklad z
dÅvodu jeho pádu. V≥robek umist’ujte vãdy jen
takov≥m zpÅsobem, jak≥ doporu#uje v≥robce.
7276 10 CM manual revised.qxd 27/3/09 10:12 Page 64