Bowers & Wilkins ASW 12CM Speaker User Manual


 
54
ε
ίναι στ 0°, αλλά αν τ subwoofer είναι
τ
πθετηµέν σε δυσανάλγη απσταση απ τα
άλλα ηεία, ή αν  ενισυτής πυ δηγεί τα άλλα
η
εία αντιστρέει τ σήµα, η θέση 180° ίσως
ε
ίναι πρτιµτερη. Ακύστε τ subwoofer µε τ
διακπτη και στις δύ θέσεις, και επιλέτε αυτή
π
υ δίνει τ πληρέστερ άκυσµα. Αν η διαρά
είναι µικρή, αήστε τ διακπτη στη θέση 0°.
ι επεεργαστές surround παρέυν συνήθως
έ
να δκιµαστικ σήµα µε τη ήθεια τυ πίυ
µ
πρείτε να ρυθµίσετε τις στάθµες λων των
ηείων τυ συστήµατς, κάνντας έτσι τη
δ
ιαδικασία λίγ πι απλή απ τι θα ήταν σε ένα
στερεωνικ σύστηµα. Ωστσ, αν τ θεωρείτε
αναγκαί µην διστάσετε να ρυθµίσετε τις
σ
τάθµες σύµωνα µε τις δικές σας πρτιµήσεις.
Είναι εύκλ να παρασυρθεί κανείς απ τη
δυναττητα τυ subwoofer να απδίδει τις
αµηλές συντητες, και να τις υπερτνίσει
επηρεάντας έτσι αρνητικά τ συνλικ
άκυσµα, ειδικά ταν απδίδνται ρισµένα
µπάσα εέ ταινιών. Συνά, µία πι ρεαλιστική, και
µακρπρθεσµα πι ευάριστη, ηητική εικνα
επιτυγάνεται άντας τ subwoofer σε
αµηλτερη θέση απ αυτή πυ ρίει η τυπική
ρύθµιση µέσω τυ δκιµαστικύ σήµατς.
Στερεωνικά συστήµατα
Κάντε τις αρικές ρυθµίσεις. Με τα ηεία στη
τελική θέση πυ έετε επιλέει άλτε να παίει
ένα µυσικ κµµάτι µε σταθερά µπάσα.
ι έλτιστες ρυθµίσεις τυ διακπτη PHASE και
τυ πλήκτρυ LOW-PASS FREQ είναι
αλληλένδετες, ενώ εαρτώνται και απ τη
αµηλή συντητα απκπής των ηείων-
"δρυρων". Ωστσ, ι θέσεις πυ
συνιστώνται πι πάνω για τα δύ αυτά πλήκτρα
έυν δκιµαστεί και λειτυργύν ικανπιητικά
µε τα περισστερα ηεία.
εκινώντας µε τις αρικές ρυθµίσεις, ελέγτε
πρώτα τo διακπτη PHASE. Επιλέτε τη θέση πυ
δίνει τ πληρέστερ άκυσµα. Συνήθως η
συνιστώµενη θέση (0°) είναι και η ιδανική, αλλά
υπάρυν περιπτώσεις – π.. αν τ subwoofer
είναι τπθετηµέν µακριά απ τα άλλα ηεία, ή
αν  ενισυτής πυ δηγεί τα άλλα ηεία
αντιστρέει τ σήµα – πυ η θέση 180° ίσως
δώσει καλύτερ απτέλεσµα.
Στη συνέεια ρυθµίστε την ένταση τυ
subwoofer µε τ πλήκτρ
VOLUME (LINE ή
SPEAKER), έτσι ώστε να σας ικανπιεί η στάθµη
τυ σε σέση µε αυτή των "δρυρων".
Κάντε
δκιµές ακύγντας αρκετά και διαρετικύ
είδυς µυσικά κµµάτια, µέρι να πλησιάσετε
σ γίνεται σε µία "ρυσή τµή". Μία ρύθµιση
πυ µπρεί να ακύγεται εντυπωσιακή µε κάπι
είδς µυσικής ίσως να είναι υπερλική για
κάπι άλλ. Κάντε τις ακυστικές δκιµές µε τη
συνλική ένταση σε ρεαλιστικ επίπεδ, γιατί η
αντίληψη της ακυστικής ισρρπίας αλλάει µε
τις διαρετικές εντάσεις.
Τ
έλς, ρυθµίστε τ πλήκτρ LOW-PASS FREQ
έ
τσι ώστε η µετάαση των συντήτων µεταύ
"δρυρων" και subwoofer να είναι σ τ
δ
υνατ πι µαλή.
Για λες τις εαρµγές
διακπτης BASS EXTENSION έει τρεις
ε
πιλγές για την ενίσυση των µπάσων, µε τη
θέση A να δίνει τη µεγαλύτερη, και τη θέση C τη
µ
ικρτερη ενίσυση. Αν πρκειται να
ρησιµπιήσετε τ σύστηµα σε πλύ υψηλή
ένταση ή σε µεγάλ ώρ ακρασης, καλ είναι
ν
α επιλέετε µία απ τις θέσεις B ή C, έτσι ώστε
να µην ρειαστεί τ subwoofer να επεράσει τα
ρια των δυναττήτων τυ. Στις περισστερες
ά
λλες περιπτώσεις η θέση A δίνει τ καλύτερ
α
πτέλεσµα.
διακπτης EQ ρυθµίει την ευθυγράµµιση roll-
off των αµηλών συντήτων.Τα µπάσα πυ
ακύτε είναι ένας συνδυασµς τυ ήυ τυ
subwoofer και της ακυστικής τυ ώρυ, και γι'
αυτ θα πρέπει να άλετε τ διακπτη αυτν στη
θέση πυ ταιριάει περισστερ στ ώρ και
στ σηµεί πυ έετε τπθετήσει τ subwoofer.
Η θέση A δίνει µία περισστερ "επίπεδη"
ευθυγράµµιση, πυ είναι η κατάλληλη για
ώρυς µε µεγάλη αντήηση ή αν έετε
τπθετήσει τ subw
oofer κντά σε γωνία. Η
θέση B πρτείνεται για ώρυς µε µικρή
αντήηση και ταν τ subwoofer ρίσκεται
µακριά απ γωνίες.
Η "άνιση" απδση των µπάσων είλεται
συνήθως στην ακυστική τυ ώρυ, και αίει
να πειραµατιστείτε λίγ ως πρς τη θέση τυ
subwoofer ή/και των ακρατών για να έετε
καλύτερ απτέλεσµα. Ακµα και µία µικρή
αλλαγή στη θέση τυ ηείυ (π.. 1 – 1,5 m)
µπρεί να ελτιώσει σηµαντικά τ συνλικ ή.
Η ρήση περισστερων απ ένα subwoofers
µπρεί να εµαλύνει τ πρληµα των
αντηήσεων τυ ώρυ, αύ κάθε subwoofer
θα διεγείρει αντηήσεις σε διαρετικές
συντητες. Αν αλλάετε τις σετικές
απστάσεις µεταύ τυ subwoofer (ή των
subwoofers), των "δρυρων", και της θέσης
ακρασης, εετάστε πάλι τη θέση τυ διακπτη
PHASE. Μπρείτε επίσης να ρυθµίσετε πάλι την
ένταση, είτε απ τ πλήκτρ VOLUME τυ
subwoofer είτε απ τα αντίστια πλήκτρα τυ
ενισυτή / επεεργαστή, αλλά µν αύ έετε
εαιωθεί τι  διακπτης PHASE είναι στη
σωστή θέση.
Φρντίδα τυ ηείυ
Καννικά,  µνς καθαρισµς πυ απαιτεί τ
ινίρισµα τυ subwoofer είναι ένα εσκνισµα.
Εάν θέλετε να ρησιµπιήσετε κάπι
καθαριστικ µε τη µρή σπρέι,
ααιρέστε
πρώτα την πρστατευτική γρίλια, τραώντας την
πρσεκτικά απ την καµπίνα. Ρίτε τ σπρέι στ
πανί µε τ πί θα καθαρίσετε τ ηεί και 
ι
κατευθείαν επάνω στην καµπίνα. ∆κιµάστε τ
πρώτα σε µία µικρή επιάνεια γιατί κάπια
7276 10 CM manual revised.qxd 27/3/09 10:11 Page 54