Bowers & Wilkins ASW 12CM Speaker User Manual


 
50
Τ
σύµλ αυτ πρειδπιεί τ ρήστη τι
υπάρει κίνδυνς ηλεκτρπληίας αν ανίει τ
εωτερικ περίληµα της συσκευής. ∆εν
υ
πάρυν στ εσωτερικ µέρη πυ µπρύν να
επισκευαστύν απ τ ρήστη. πιαδήπτε
επισκευή ή συντήρηση θα πρέπει να γίνει απ
ειδικευµέν τενικ.
Τ τρίγων µε τ τεθλασµέν έλς
σηµαίνει την ύπαρη στ εσωτερικ
της συσκευής σηµείων µε υψηλή
τάση ρεύµατς, τα πία δεν είναι
µνωµένα και µπρύν να
πρκαλέσυν ηλεκτρπληία.
Τ τρίγων µε τ θαυµαστικ ειστά
την πρσή τυ ρήστη σετικά µε
την ύπαρη σηµαντικών δηγιών
ρήσης και συντήρησης, στις πίες
θα πρέπει να ανατρέει.
ΠΡΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΦΥΓΕΤΕ ΤΝ ΚΙΝ∆ΥΝ
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ‘Η ΗΛΕΚΤΡΠΛΗΙΑΣ ΜΗΝ
ΑΦΗΝΕΤΕ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΣΕ
ΒΡΗ Η ΥΨΗΛΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
Μην εκθέσετε τη συσκευή σε ρή και µην την
ρησιµπιήσετε κντά σε νερ ή σε ώρυς µε
υψηλή υγρασία. Επίσης για να απύγετε τ
ενδεµεν να υθύν υγρά στ εσωτερικ της
συσκευής, µην τπθετείτε επάνω της
αντικείµενα , πως γεµάτα πτήρια, άα κ.λπ.
ταν θα επιλέγετε τη θέση πυ θα
τπθετήσετε τη συσκευή, ρντίστε ώστε η
πρία πυ θα τη συνδέσετε να είναι εύκλα
πρσάσιµη. Αν πρκύψει κάπι πρληµα στη
λειτυργία της συσκευής, απενεργπιήστε την
αµέσως απ τ διακπτη λειτυργίας και γάλτε
την απ την πρία. Ακµη και απενεργπιηµένη,
αν η συσκευή είναι στην πρία συνείει να
δέεται ρεύµα στ εσωτερικ της. Βγάλτε τη
συσκευή απ την πρία εάν δεν σκπεύετε να τη
ρησιµπιήσετε για µεγάλ ρνικ διάστηµα ή
σε περίπτωση καταιγίδας.
Εισαγωγή
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευαριστύµε πυ επιλέατε την
Bowers & Wilkins.
Παρακαλύµε, διαάστε πρσεκτικά τις δηγίες
πυ περιλαµάννται σε αυτ τ υλλάδι
,
για
να µπρέσετε να ελτιστπιήσετε την απδση
τυ συστήµατς σας.
Η B&W έει ένα δίκτυ απκλειστικών
αντιπρσώπων σε περισστερες απ 60 ώρες,
ι
πίι θα µπρύν να σας ηθήσυν στην
π
ερίπτωση πυ συναντήσετε κάπια πρλήµατα
π
υ δεν µπρεί να λύσει τ κατάστηµα απ πυ
αγράσατε τ ηεί.
Πληρρίες σετικά µε την πρστασία
τυ περιάλλντς
λα τα πρϊντα της B&W είναι
σεδιασµένα έτσι ώστε να
σ
υµµρώννται µε τις διεθνείς
δηγίες σετικά µε τν περιρισµ των
επιλαών υσιών (Restriction of Hazardous
S
ubstances – RoHS) στις ηλεκτρικές και
ηλεκτρνικές συσκευές, καθώς και µε την
δ
ιάθεση ηλεκτρικών και ηλεκτρνικών
απλήτων (Waste Electrical and Electronic
Equipment – WEEE).Τα δύ σύµλα σηµαίνυν
σ
υµµρωση µε τις δηγίες αυτές, και τι τα
πρϊντα πρέπει να ανακυκλωθύν ή να
υπστύν την κατάλληλη επεεργασία.
Για περισστερες πληρρίες σετικά µε τη
διάθεση ειδικών απρριµµάτων, απευθυνθείτε
στις αρµδιες υπηρεσίες των τπικών αρών.
Περιεµενα συσκευασίας
Ελέγτε τη συσκευασία τυ ηείυ. Θα πρέπει να
περιλαµάνει τα εής:
1 καλώδι τρδσίας
1 πακέτ µε παρελκµενα πυ περιέει:
4 ακίδες σταθερπίησης µε ίδες M6
4 λαστιένια πέλµατα µε ίδες M6
4 παιµάδια ασάλισης
Εγκατάσταση
Τ subwoofer έει σεδιαστεί τσ για
συστήµατα ικιακύ κινηµατγράυ, σ και
στερεωνικά συστήµατα πυ ενισύει την
απδση των αµηλών, συνεργαµεν µε ηεία
πλήρυς εύρυς συντήτων. Πρκειµένυ να
απδώσυν στ µέγιστ των δυναττήτων τυς,
τα ηητικά συστήµατα ρειάνται κάπι
σεδιασµ για την εγκατάστασή τυς, διαδικασία
η πία περιγράεται σε αυτ τ υλλάδι.
Τsubwoofer συνδέεται στην πρία, και γι' αυτ
θα πρέπει να διαάσετε και να ακλυθήσετε
πιστά λες τις δηγίες ασαλείας. Κρατήστε τ
υλλάδι πυ κρατάτε στα έρια σας για
ενδεµενη µελλντική ρήση.
Υπδές σύνδεσης – Πλήκτρα
λειτυργίας
(Εικνα 1)
1.
∆είκτης λειτυργίας.
2. ∆ιακπτης ενεργπίησης / αυτµατης
ενεργπίησης.
3. Ένταση εισδυ επιπέδυ line (line level).
4. Ένταση εισδυ επιπέδυ ηείων (speaker
level).
5. Συντητα ίλτρυ low-pass.
6. ∆ιακπτης επιλγής ίλτρυ low-pass.
7.
∆ιακπτης ενίσυσης αµηλών συντήτων.
8.
∆ιακπτης ισστάθµισης.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
D
O NOT OPEN
Γ
ΕΝΙΚΕΣ: ∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
7276 10 CM manual revised.qxd 27/3/09 10:11 Page 50