Bowers & Wilkins ASW 12CM Speaker User Manual


 
76
Polski
Instrukcja uÃytkownika
WA…NE INFORMACJE DOTYCZ√CE
BEZPIECZE÷STWA
OSTRZE…ENIA:
1
. Przeczytaj t∆ instrukcj∆.
2
. Nie wyrzucaj tej instrukcji.
3
. Przestrzegaj ostrzeÃe◊.
4. Post∆puj zgodnie z instrukcjami.
5. Nie uÃywaj tego uÃdzenia w pobliÃu wody
6. Czy·π wy¡ƒcznie suchƒ szmatkƒ.
7. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. Instaluj
urzƒdzenie zgodnie z instrukcjƒ.
8. Nie lekcewaà polaryzacji wtyczek napi∆cia.
Wtyczka przeznaczona do gniazd z uziemieniem
posiada dwa bolce oraz dziurk∆ do uziemienia.
Uziemienie s¡uÃy podniesieniu stopnia
bezpiecze◊stwa. Je·li dostarczona wtyczka nie
pasuje od gniazdka elektrycznego, skonsultuj
si∆ z elektrykiem w celu wymiany gniazdka.
10. Przewód zasilajƒcy powinien byπ tak usytuowany,
aby nikt po nim nie chodziπ i nie sta¡y na nim
Ãadne inne urzƒdzenia lub meble. Przewóz naleÃy
wyjmowaπ z gniazda zasilajƒcego, trzymajƒc go
pewnie za wtyczk∆. Nigdy nie wyjmuj wtyczki z
gniazda zasilajƒcego, ciƒgnƒc jƒ za przewód.
11. Nie pod¡ƒczaj urzƒdze◊, które nie sƒ zalecane
przez producenta.
12. UÃywaj wy¡ƒcznie wózka, podstawki,
trójnogu, klamer montaÃowych lub
stolików zalecanych przez
producenta albo sprzedawanych
razem z urzƒdzeniem. Gdy uÃywasz
wózka, uwaÃaj, aby wózek/urzƒdzenie nie
przewróci¡y si∆, poniewaà mogƒ spowodowaπ
obraÃenia.
13. Wy¡ƒcz urzƒdzenie z kontaktu podczas burzy lub
gdy nie jest uÃywane przez d¡uÃszy czas.
14. Nie próbuj otwieraπ i naprawiaπ urzƒdzenia
samodzielnie. Serwisowanie jest zalecane w
kaÃdym przypadku, gdy urzƒdzenie jest
uszkodzone (np. podczas przerwania kabla
zasilajƒcego, wylania p¡ynu na urzƒdzenie,
dostania si∆ do jego wn∆trza niepoÃdanych
przedmiotów, wystawienie go na dzia¡anie
wilgoci lub upuszczenia).
15.
Nie naraÃaj urzƒdzenia na dzia¡anie wilgoci i
upewnij si∆, Ãe nie b∆dƒ na nim umieszczone
Ãadne przedmioty zawierajƒce p¡yny (czyli na
przyk¡ad wazony).
16.
W celu permanentnego wy¡ƒczenia zasilania,
od¡ƒcz przewód zasilania od gniazda zasilania.
17.
Wtyczka przewodu zasilania musi byπ ¡atwo
dost∆pna.
1
8. Gdy potrzebne sƒ cz∆·ci zamienne, upewnij si∆
Ã
e serwisant uÃy¡ cz∆·ci zalecanych przez
producenta lub Ãe uÃyte cz∆·ci posiadajƒ
i
dentyczne charakterystyki, jak cz∆·ci
o
ryginalne. Nieautoryzowana naprawa moÃe
spowodowaπ uszkodzenie urzƒdzenia, poÃar lub
p
oraÃenie prƒdem.
1
9. Upewnij si∆, Ãe pod dywanem nie znajdujƒ si∆
kable, które mog¡yby byπ przebite przez kolec.
Nie przesuwaj urzƒdzenia z zamontowanymi
k
olcami, poniewaà moÃe to spowodowaπ
uszkodzenie obudowy. UwaÃaj, Ãeby nie
s
kaleczyπ si∆ kolcem.
2
0. Aby zapobiec poraÃeniu prƒdem, uÃywaj
wy¡ƒcznie bezpieczników o odpowiednich
charakterystykach. Bezpieczniki g¡ówne sƒ
z
lokalizowane wewnƒtrz obudowy, jak równieÃ
na panelu tylnym. Wymiana bezpieczników
wewn∆trznych moÃe byπ dokonana wy¡ƒcznie
przez autoryzowany serwis. Specyfikacja
bezpieczników, które mogƒ byπ wymienione
przez uÃytkownika, podana jest w cz∆·ci ze
specyfikacjƒ.
21. Upewnij si∆, Ãe zarówno dost∆p do gniazda
s¡uÃcego do pod¡ƒczenia kabla zasilania, jak
równieà do gniazdka w ·cianie jest swobodny.
Obydwa gniazda muszƒ byπ swobodnie
dost∆pne podczas uÃywania subwoofera.
22. To urzƒdzenie powinno byπ zasilane wy¡ƒcznie
Øród¡em prƒdu o typie wskazanym przez
oznaczenie na kablu zasilania. Je·li nie masz
pewno·ci co do typu zasilania w Twoim domu,
skontaktuj si∆ ze sprzedawcƒ lub lokalnƒ firmƒ
energetycznƒ.
23. Unikaj przeciƒÃenia gniazdek elektrycznych oraz
kabli rozga¡∆ziajƒcych, poniewaà grozi to
poÃarem lub poraÃeniem prƒdem.
24. Pola magnetyczne – Produkt generuje
rozproszone pola magnetyczne poza obudowƒ
kolumny. Zalecamy, aby urzƒdzenia i
podzespo¡y czu¡e na oddzia¡ywanie pola
magnetycznego takie jak (kineskopy telewizorów
i monitorów komputerowych CRT, twarde dyski
komputerów, kasety audio i wideo, dyskietki itp.)
trzymaπ w odleg¡o·ci co najmniej 0,5 m od
g¡o·ników. Ekrany LCD oraz telewizory
plazmowe nie sƒ podatne na pola magnetyczne.
25. Montaà – nie umieszczaj urzƒdzenia na
niestabilnym pod¡oÃu, takim jak trójnóg,
podstawka lub stó¡. Urzƒdzenie moÃe
spowodowaπ powaÃne uszkodzenia i zniszczenia.
Montaà zawsze powinien byπ przeprowadzany
zgodnie z instrukcjƒ producenta.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
UWAGA:
RYZYKO PORA…ENIA PR√DEM - NIE OTWIERA∏
7276 10 CM manual revised.qxd 27/3/09 10:12 Page 76