Bowers & Wilkins ASW 12CM Speaker User Manual


 
70
Magyar
Kezelési útmutató
FONTOS BIZTONSÁGI EL¥ÍRÁSOK
1
. Olvassa el a kezelési útmutatót.
2
. Tartsa meg a kezelési útmutatót.
3
. Tartsa be a figyelmeztetéseket.
4
. Kövesse az utasításokat.
5
. Ne használja a készüléket víz közelében.
6
. Csak száraz ronggyal tisztítsa.
7. Ne torlaszolja el a szellµzµnyílásokat. A gyártó
u
tasításainak megfelelµen helyezze üzembe a
készüléket.
8. Ne helyezze a készüléket hµforrások közelébe,
mint például a radiátorok, kályhák, f∑tµtestek,
vagy egyéb hµt termelµ berendezések
berendezések (például erµsítok).
9. Ne hagyja figyelmen kívül a polarizált vagy
földelt csatlakozódugó célját. A polarizált
csatlakozódugó két kése közül az egyik
szélesebb a másiknál. A földelt csatlakozódugó
két késsel és egy harmadik földelµ érintkezµvel
rendelkezik. A széles kés és a harmadik
érintkezµ a biztonságát garantálja. Ha a
mellékelt csatlakozódugó nem illeszkedik az
aljzatba, konzultáljon egy villanyszerelµvel az
elavult aljzat cseréjével kapcsolatban.
10. Ne lépjen rá a hálózati csatlakozóvezetékre és
ne szúrja át. Különösen figyeljen, hogy ne
történjen ilyen a csatlakozódugóknál, és ahol a
vezeték kilép a készülékbµl.
11. Csak a gyártó által megadott tartozékokat
használjon.
12. Csak a gyártó által megadott
kocsival, állvánnyal konzollal vagy
asztallal használja a készüléket.
Kocsi használatakor óvatosan
mozgassa a kocsi/ készülék
kombinációt, hogy elkerülje a felborulásból adódó
sérülést.
13. Villámlással járó vihar esetén, vagy ha hosszú
ideig nem tervezi a készülék használatát, húzza
ki a hálózati vezetéket a fali konnektorból.
14. Bízzon minden javítást képzett szervizes
szakemberre. Javításra akkor van szükség, ha a
készülék valamilyen módon megsérült, például
sérült a hálózati csatlakozóvezeték vagy
csatlakozódugó, idegen tárgy került a
készülékbe, folyadék ömlött bele, vagy esµ,
nedvesség érte, nem m∑ködik megfelelµen,
esetleg leejtette.
15. Ne tegye ki készülékét csöpögµ vagy fröccsenµ
víznek, valamint ne helyezzen vízzel teli tárgyat
(például vázát) a készülékre.
1
6. A készülék teljes áramtalanításához húzza ki a
k
észülék hálózati csatlakozóját a fali konnektorból.
1
7. A hálózati csatlakozó kihúzása után a készülék
rövid ideig (a pufferkondenzátorok kisüléséig),
m
ég feszültség alatt maradhat !
1
8. Ha cserealkatrészre van szükség, ellenµrizze,
hogy a szervizes szakember a gyártó által
m
egadott, vagy azzal megegyezµ jellemzµkkel
r
endelkezµ eredeti alkatrészt használ-e. A nem
megfelelµ csere tüzet, elektromos áramütést és
e
gyéb veszélyeket hordoz magában.
1
9. Ellenµrizze, hogy ne legyenek vezetékek a
szµnyeg alatt, melyeket átszúrhatnak a tüske
talpak. Ne tolja a készüléket a tüsketalpakon,
mert leválhatnak a hangdobozról, és kárt
o
kozhatnak. Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg
magát a tüskékkel.
20. A t∑zveszély megelµzése érdekében csak
megfelelµ típusú és érték∑ olvadóbiztosítót
használjon. A hálózati olvadóbiztosítók a
készülék belsejében, valamint a hátoldali
panelen találhatók. A belsµ olvadóbiztosító
cseréjét bízza szakemberre. A felhasználó által
cserélhetµ olvadóbiztosítók típusa a m∑szaki
adatoknál található.
21. A készüléket a hálózati áramforrástól elszigetelni
a hálózati vezeték kihúzásával lehet készülék
hátoldalából, vagy a konnektorból. A konnektor,
vagy a készülék hátoldala mindig maradjon
szabadon hozzáférhetµ a készülék használata
közben.
22. A készüléket csak olyan áramforrással szabad
üzemeltetni, melynek típusa a hálózati vezeték
bemenet mellett látható. Ha ismeri otthoni
hálózati áramforrásának paramétereit, lépjen
kapcsolatba a kereskedµtµl, akitµl a terméket
vásárolta, vagy a helyi áramszolgáltatóval.
23. Ne terhelje túl a fali konnektorokat,
hosszabbítókat, vagy elosztókat, mert tüzet és
áramütést okozhat.
24. Mágneses mezµk – A készülék szórt mágneses
mezµt hoz létre. Ne helyezzen semmilyen
tárgyat a készülék 0,5 méteres körzetébe,
melyben kárt okozhat a mágneses mezµ
(pl. katódsugárcsöves televíziók, számítógép
monitorok, audio és videó kazetták,
bankkártyák). A készülék torzítást okozhat a
katódsugárcsöves televíziók képében ennél
kisebb távolság esetén. Az LCD és plazma
megjelenítµkre a mágneses mezµ nincs
hatással.
25.
Elhelyezés – Ne helyezze a készüléket instabil
állványra, konzolra vagy asztalra. A készülék
leesése súlyos személyi sérülést okozhat, és
magában a készülékben is kár keletkezhet. A
készülék elhelyezésekor kövesse a gyártó
elµírásait.
7276 10 CM manual revised.qxd 27/3/09 10:12 Page 70