Bowers & Wilkins ASW 12CM Speaker User Manual


 
51
9
. ∆ιακπτης αντιστρής άσης.
1
0.Είσδς σήµατς ενεργπίησης 12V (12V
t
rigger).
11.Είσδι line [αριστερή (left), δειά (right)].
1
2.Είσδι επιπέδυ ηείων [αριστερή (left),
δειά (right)].
13.Υπδή καλωδίυ ρεύµατς.
1
4.Υπδή εωτερικής ασάλειας.
Εαρµγές τυ subwoofer
Η ασική λειτυργία ενς subwoofer είναι να
α
ναπαράγει τ σήµα τυ καναλιύ αµηλών
συντήτων (LFE) ενς πλυκάναλυ
συστήµατς ικιακύ κινηµατγράυ. Επιπλέν,
α
ν  επεεργαστής surround τ επιτρέπει,
µπρεί να αναπαράγει και τις πλύ αµηλές
συντητες των άλλων καναλιών (αν π.. τα
υπλιπα ηεία τυ συστήµατς δεν απδίδυν
ικανπιητικά τα µπάσα). Η λειτυργία αυτή
εκτελείται συνήθως ρίντας τα άλλα ηεία ως
"µικρά" απ τν επεεργαστή.
Σε στερεωνικά συστήµατα, τ subwoofer
ρησιµπιείται για να ενισύσει τα µπάσα
περισστερ απ σ µπρύν να τα απδώσυν
τα ηεία -"δρυρι".Τ ίλτρ low-pass (τ
ίλτρ πυ ρίει τη συντητα κάτω απ την
πία τα µπάσα απδίδνται απ τ subwoofer)
θα πρέπει να ρυθµιστεί έτσι ώστε να
αναλαµάνει τ subwoofer ταν η απδση των
αµηλών απ τα άλλα ηεία µειώνεται.
Τπθέτηση και εγκατάσταση τυ
subwoofer
Τ ανθρώπιν αυτί αντιλαµάνεται δύσκλα µία
πηγή ήυ πυ παράγει αµηλές συντητες,
πτε η θέση τυ subwoofer στ ώρ είναι
γενικά λιγτερ καθριστική απ αυτή των
άλλων ηείων.
Ωστσ, τ καλύτερ απτέλεσµα επιτυγάνεται
ταν τ subwoofer είναι τπθετηµέν µεταύ
τυ αριστερύ και τυ δειύ ηείυ, ή κντά σε
ένα απ αυτά. Αν ρησιµπιείτε δύ
subwoofers, είναι καλύτερα να τπθετήσετε
απ ένα κντά σε κάθε ηεί.
Η τπθέτηση τυ subwoofer πίσω απ τη θέση
ακρασης, ακµη και σε πλυκάναλα συστήµατα
ικιακύ κινηµατγράυ, δεν δίνει συνήθως
τσ καλ απτέλεσµα, αλλά µπρεί να είναι
ένας απδεκτς συµιασµς αν  ώρς είναι
περιρισµένς ή η διάταή τυ δεν επιτρέπει
άλλη επιλγή.
πως συµαίνει µε λα τα ηεία, η απσταση
τυ subw
oofer απ τυς τί
υς τυ δωµατίυ
επηρεάει τν ή τυ. Η ένταση των µπάσων
αυάνεται σ πι κντά είναι τ ηεί σε
κάπια επιάνεια. Αντίθετα µως µε τα ηεία
πλήρυς εύρυς, η συνλική ισρρπία των
συντήτων µπρεί να διρθωθεί ρυθµίντας
την ένταση τυ subwoofer. σ περισστερ
τνίει τις αµηλές συντητες  ώρς, τσ
λιγτερ πρέπει να "εργάεται" τ subw
oofer
.
µως υπάρει και ένα µεινέκτηµα: τα
s
ubwoofers πυ ρίσκνται κντά σε γωνίες,
συνά δηµιυργύν περισστερες αντηήσεις
αµηλών συντήτων, υπερτνίντας έτσι τα
µ
πάσα στ συνλικ άκυσµα.  µνς τρπς
για να ρείτε την κατάλληλη θέση είναι 
π
ειραµατισµς, αύ κάθε ώρς έει τη δική
τυ ακυστική συµπεριρά. Θα πρέπει να
δκιµάσετε διαρετικά σηµεία για τ subwoofer
π
ριν καταλήετε στην τελική τυ θέση. Ένα
µυσικ κµµάτι µε µπάσ πυ καλύπτει ένα
µ
εγάλ µέρς µίας µυσικής κλίµακας είναι
ιδανικ για να καταλάετε αν ι αµηλές
συντητες απδίδνται µαλά, πρσέντας
ιδιαίτερα τις ντες µε µεγάλη και µικρή ένταση.
Α
ν τπθετήσετε τ subwoofer σε ένα
περιρισµέν ώρ (π.. ένα κλειστ έπιπλ),
ώρς αυτς θα πρέπει να έει ανίγµατα πυ
επιτρέπυν την καλή κυκλρία τυ αέρα ώστε
να µην υπερθερµανθεί τ ηεί. Για
περισστερες πληρρίες σετικά µε τν
κατάλληλ τύπυ επίπλυ απευθυνθείτε στ
κατάστηµα απ πυ αγράσατε τ subwoofer ή
στην αντιπρσωπεία της B&W.
Τ subwoofer είναι σεδιασµέν για να
τπθετείται µν στ δάπεδ. Είναι σηµαντικ
να είναι απλυτα σταθερ, και γι' αυτ πυ
είναι δυνατ συνιστάται η ρήση των ακίδων
στήριης πυ τ συνδεύυν.
Τα πέλµατα µε τις ακίδες διαπερνύν τα αλιά
και στηρίυν τη άση των ηείων στην
επιάνεια τυ δαπέδυ. Πρώτα, ιδώστε λίγ τα
παιµάδια ασάλισης στις ακίδες, αήνντάς τα
λίγ επάνω απ τ αλί. Βιδώστε τελείως τις
ακίδες στις υπδές µε τ σπείρωµα πυ
υπάρυν στην κάτω πλευρά της άσης.Αν τ
ηεί δεν στηρίεται καλά, ειδώστε τις δύ
ακίδες πυ δεν αγγίυν τ δάπεδ, σ
ρειάεται ώστε τ ηεί να σταθερπιηθεί.
Τέλς ιδώστε τελείως τα παιµάδια ασάλισης.
Είναι καλύτερα να τπθετήσετε τις ακίδες αύ
έετε καταλήει στην τελική θέση των ηείων.
Αν δεν υπάρει αλί και δεν θέλετε να γδαρθεί
τ δάπεδ, µπρείτε να τπθετήσετε ένα
µεταλλικ δίσκ (π.. ένα νµισµα) µεταύ
ακίδων και δαπέδυ, ή να ρησιµπιήσετε τα
λαστιένια πέλµατα. Η τπθέτηση των
λαστιένιων πελµάτων και η σταθερπίηση τυ
ηείυ γίνεται πως και µε τις ακίδες.
Μπρείτε αν θέλετε να ααιρέσετε τ
πρστατευτικ πλέγµα τυ ηείυ (γρίλια).
Πρσέτε µως να µην αγγίετε τ µεγάων
γιατί µπρεί να τυ πρκαλέσετε ηµιά.
ρήση πλλών subwoofers
Η ρήση πλλών subwoofers σε ένα σύστηµα
µπρεί να ελτιώσει την απδσή τυ ως εής:
∆ιατηρώντας τ στερεωνικ διαωρισµ
των αµηλών συντήτων.
µαλπιώντας τις µπάσες αντηήσεις τυ
ώρυ.
7276 10 CM manual revised.qxd 27/3/09 10:11 Page 51