Bowers & Wilkins ASW 12CM Speaker User Manual


 
73
K
ét mélysugárzó elµ/végerµsítµhöz csatlakoztatva:
vonalszint∑ bemenetet használva: 11. ábra
hangsugárzó szint∑ bemenetet használva:
12. ábra
Meghallgatás elµtt
Üzembe helyezett, új mélysugárzójának
m
eghallgatása és finomhangolása elµtt ellenµrizze le
a csatlakozásokat. Különösképpen figyeljen a
k
övetkezµkre:
1. A fázis megfelelµ legyen. Ha a hangsugárzó
s
zint∑ bemeneteket használta, gyµzµdjön meg
róla, hogy a mélysugárzó pozitív aljzata (+
j
elzés∑ és piros szín∑) az erµsítµ pozitív kimeneti
aljzatához, a mélysugárzó negatív aljzata (-
jelzés∑ és fekete szín∑) pedig az erµsítµ negatív
kimeneti aljzatához csatlakozzon. A helytelen
csatlakoztatás zavaros hangot eredményezhet,
gyenge basszussal.
2. A bal és jobb csatornák ne legyenek felcserélve.
A bal/jobb csatornák felcserélése a zenekari
elemek rossz helyen történµ megjelenését
okozhatja a sztereó képben, vagy a házi mozi
effektek nem fognak megegyezni a képernyµn
látott jelenettel.
Be- és kikapcsolás
A mélysugárzókat a legcélszer∑bb az összes egyéb
komponens után bekapcsolni, és elµször
kikapcsolni. A be/automatikus/készenléti kapcsoló
(2-es elem az 1. ábrán) a következµk szerint
m∑ködik:
On: Ha az On pozícióba állítja a kapcsolót, a
mélysugárzó teljesen aktív marad, és a jelzµ zölden
világít.
Auto: Ha az Auto pozícióba állítja a kapcsolót, a
mélysugárzó kezdetben teljesen aktív lesz, és a
jelzµ zölden világít. Ha körülbelül 5 percig nincs
bemeneti jel, a mélysugárzó „alvó“ üzemmódba
kapcsol. A jelzµ pirosan világít. Ha bemeneti jelet
érzékel, a mélysugárzó automatikusan aktív lesz, és
a jelzµ zölden világít. A mélysugárzó körülbelül 5
perc múlva ismét alvó üzemmódba kapcsol, ha
nincs bemeneti jel.
Az „automatikus“ beállító eljárást használó
jelfeldolgozókat zavarhatja az automatikus
bekapcsolás/alvás funkció. Elképzelhetµ, hogy olyan
helyzet alakul ki, mely kárt okoz a rendszerben. A
beállítási folyamat során a legjobb teljesen aktív
állapota kapcsolni a mélysugárzót, ha jelfeldolgozót
használ.
Standby: Ha a kapcsolót Standby pozícióba állítja ,
a mélysugárzó akkor lesz aktív, amikor 12V
feszültséget érzékel az indító bemenetén (10-es
elem az 1. ábrán). A bemeneti nulla volt feszültség
hatására a mélysugárzó alvó üzemmódba kapcsol.
A jelzµ zölden világít, ha a mélysugárzó aktív, és
pirosan, ha alvó üzemmódban van.
A mélysugárzó szabályzóinak beállítása
7 kezelµszerv áll rendelkezésre:
A VOLUME (LINE) szabályzó (3-as elem az
1
. ábrán)
A VOLUME (SPEAKER) szabályzó (4-es elem az
1. ábrán)
A LOW-PASS FREQ (frekvencia) szabályzó (5-ös
e
lem az 1. ábrán)
A LOW-PASS FILTER kapcsoló (6-es elem az
1
. ábrán)
Megjegyzés: Ez kizárólag a LINE bemenetre
vonatkozik. A SPEAKER LEVEL bemenetnél
állandóan bekapcsolt üzemmódban van.
A BASS Extension kapcsoló (7-es elem az
1
. ábrán)
Az EQ (hangzáskiegyenlítµ) kapcsoló (8-as elem
az 1. ábrán)
A PHASE kapcsoló (9-es elem az 1. ábrán)
A megfelelµ beállítás a mélysugárzóval használ
készülékektµl és a csatlakoztatás módjától függ. Ha
egynél több mélysugárzót használ, ellenµrizze, hogy
mindegyik mélysugárzó ugyanúgy legyen beállítva.
Megjegyzés: A VOLUME (LINE) és VOLUME
(SPEAKER) szabályzók csak a hozzájuk tartozó
bemenetet befolyásolják. A használaton kívüli
hangerµszabályzót a leghelyesebb a minimumra
állítani.
Házi mozi beállítások
Állítsa kezdeti helyzetben a VOLUME (LINE vagy
SPEAKER) szabályzót 9 óra pozícióba.
Állítsa a LOW-PASS FILTER kapcsolót OUT
pozícióba.
Állítsa az EQ kapcsolót az A pozícióba.
Állítsa a PHASE kapcsolót a 0° pozícióba.
Állítsa a LOW-PASS FREQ (frekvencia) szabályzót
140-re, ha a hangsugárzó szint∑ bemeneteket
használja.
A beállítás nincs hatással a m∑ködésre, ha a
vonalszint∑ bemenetet használja.
Lásd a „Finomhangolás“ cím∑ fejezetet a további
információk tekintetében.
A mélysugárzó nem THX
®
minµsítés∑ komponens,
de használható THX
®
minµsítés∑ vezérlµvel. Ha THX
®
minµsítés∑ vezérlµt használ, kapcsolja be a
mélysugárzó funkciót. Ez magában foglal minden
sz∑rés és jelszint beállítást minden üzemmódban,
mely a mélysugárzóhoz szükséges. A jelszint
kalibráláshoz a THX
®
vezérlµ belsµ tesztzaját és
csatorna jelszint szabályzóit kell használni. Minden
esetben úgy kell beállítani a szinteket, hogy 75dB
SPL (C-súlyozás) legyen mérhetµ a hallgatási
pozícióban a vezérlµ belsµ tesztzajával.
Más vezérlµknél konfigurálja az elsµ és surround
hangsugárzókat „nagynak“ vagy „kicsinek“, mielµtt
beállítja a szinteket. A vezérlµ belsµ zaj tesztjelét és
7276 10 CM manual revised.qxd 27/3/09 10:12 Page 73