Bowers & Wilkins ASW 12CM Speaker User Manual


 
77
O
becno·π tego symbolu na produkcie ostrzega
u
Ãytkownika, Ãe istnieje ryzyko poraÃenia prƒdem,
je·li produkt zostanie otwarty poza punkt
o
znaczonym tym w¡a·nie symbolem. W ·rodku nie
m
a Ãadnych cz∆·ci, które mogƒ byπ naprawiane
przez uÃytkownika. Pozostaw serwisowanie
w
ykwalifikowanemu personelowi.
Z
nak b¡yskawicy w trójkƒcie ostrzega
uÃytkowników o nie izolowanym
niebezpiecznym napi∆ciu, które moÃe
w
ystƒpiπ na obudowie urzƒdzenia,
groÃc poraÃeniem prƒdem
e
lektrycznym.
W
ykrzyknik w trójkƒcie ostrzega przed
istotnymi informacjami w instrukcji na
temat uÃytkowania i dbania o urzƒdzenie.
UWAGA: W celu zminimalizowania zagroÃenia
poÃarem lub poraÃeniem prƒdem, nie wystawiaj
urzƒdzenia na dzia¡anie wilgoci.
Nie naraÃaj urzƒdzenia na dzia¡anie wilgoci,
deszczu, nie uÃywaj w pobliÃu wody czy w
wilgotnych warunkach. Na obudowach nie
umieszczaj naczy◊ wype¡nionych p¡ynami.
Pod¡ƒczajƒc urzƒdzenie, upewnij si∆, Ãe kabel
zasilajƒcy jest ¡atwo dost∆pny. Je·li pojawiƒ si∆
jakiekolwiek problemy lub uszkodzenia, natychmiast
wy¡ƒcz zasilanie i wyciƒgnij wtyczk∆ zasilania z
kontaktu. Nawet gdy zasilanie jest wy¡ƒczone, w
obwodach urzƒdzenia krƒÃy napi∆cie elektryczne.
Gdy nie uÃywasz urzƒdzenia przez d¡uÃszy czas,
upewnij si∆, Ãe wy¡ƒczy¡e· wtyczk∆ z gniazdka.
Wprowadzenie
Drogi Kliencie
Dzi∆kujemy za nabycie produktu firmy Bowers &
Wilkins. Jeste·my pewni, Ãe nasze kolumny g¡o·nikowe
zapewniƒ Pa◊stwu wiele mi¡ych wraÃe◊ oraz
przyjemno·π ze s¡uchania muzyki. Jednak przed ich
instalacjƒ prosimy dok¡adnie zapoznaπ si∆ z poniÃszƒ
instrukcjƒ obs¡ugi. PomoÃe to optymalnie wykorzystaπ
moÃliwo·ci produktu. B&W podtrzymuje sieπ
ekskluzywnych dystrybutorów w ponad 60 krajach.
Dystrybutorzy b∆dƒ w stanie pomóc, je·li dealerzy nie
poradzƒ sobie z ewentualnymi problemami.
Ochrona ·rodowiska
Wszystkie produkty B&W sƒ zgodne z
dyrektywami RoHS (ograniczajƒcƒ
uÃycie zwiƒzków niebezpiecznych) oraz
WEEE (regulujƒcƒ przetwórstwo zuÃytego sprz∆tu
elektrycznego i elektronicznego). Symbole te wskazujƒ
na to, Ãe urzƒdzenia sƒ zgodne z dyrektywami, a
równieà Ãe powinny byπ odpowiednio przetwarzane.
Skonsultuj si∆ z lokalnym punktem sk¡adowania
odpadów w celu zasi∆gni∆cia dalszych informacji.
Zawarto·π kartonu
SprawdØ, czy w opakowaniu znajduje si∆:
1 Kabel zasilajƒcy
1 Zestaw montaÃowy sk¡adajƒcy si∆ z:
4 kolców
4
gumowych podk¡adek
4
·rub (o przekƒtnej 10mm)
Instalacja
Subwoofer zosta¡ zaprojektowany zarówno z my·lƒ o
i
nstalacjach kina domowego, jak i stereo. Wszystkie
i
nstalacje audio wymagajƒ pewnego dopracowania,
aby mog¡y osiƒgnƒπ maksymalnƒ jako·π brzmienia.
S
ubwoofer wymaga pod¡ƒczenia go do gniazda
sieciowego, a zatem naleÃy zachowaπ wszelkie
wzgl∆dy bezpiecze◊stwa.
Pod¡ƒczanie subwoofera i panel kontrolny
(
Rysunek 1)
1
. WskaØnik statusu.
2. Przyciski On, Auto, Standby
3
. Poziom g¡o·no·ci wej·cia liniowego
4. Poziom g¡o·no·ci g¡o·nika
5. Cz∆stotliwo·π filtra dolnoprzepustowego
6. Prze¡ƒcznik filtra dolnoprzepustowego
7. Prze¡ƒcznik rozszerzania basów
8. Prze¡ƒcznik equalizacji
9. Prze¡ƒcznik fazy
10. Wej·cie 12V wyzwalacza
11. Wej·cia liniowe (lewe i prawe)
12. Wej·cia liniowe zakr∆cane (lewe i prawe)
13. Wej·cie zasilania
14. Bezpiecznik zewn∆trzny
Aplikacje z subwooferem
G¡ównym zadaniem subwoofera jest odtwarzanie
sygna¡ów niskich cz∆stotliwo·ci (LFE). Procesor A/V
moÃna ponadto tak skonfigurowaπ, aby sygna¡y o
ma¡ych cz∆stotliwo·ciach normalnie podawane do
g¡o·ników, by¡y odfiltrowane z wyj·π na inne g¡o·niki
i skierowane do subwoofera. Procedura ta polega na
zadeklarowaniu warto·ci „small“ (ma¡e) dla
wybranych g¡o·ników w menu (setup) procesora.
Subwoofer uÃywany jest do uwydatnienia basu gdy
uÃywane sƒ g¡o·niki o konstrukcji satelitów. W
wi∆kszo·ci przypadków, najlepsze rezultaty sƒ
uzyskiwane, je·li otrzymujƒ one pe¡ny zakres mocy
prosto od wzmacniacza. Filtr dolno-przepustowy
(low-pass) przepuszcza niskie cz∆stotliwo·ci poniÃej
zakresu nie obs¡ugiwanego juà przez satelity.
Ustawienia subwoofera oraz instalacja
Poniewaà subwoofer wytwarza tylko niskie
cz∆stotliwo·ci, jego ustawienie nie naleÃy do tak
krytycznych jak w przypadku g¡o·ników
pe¡nozakresowych. Kierunkowo·π jest tu duÃo
mniejsza nià normalnych g¡o·ników
pe¡nopasmowych, masz zatem wi∆cej moÃliwo·ci
ustawienia subwoofera. Mimo tego najlepszy rezultat
jest uzyskiwany zazwyczaj gdy subwoofer
umiejscowiony jest pomi∆dzy prawym i lewym
g¡o·nikiem lub w pobliÃu jednego z nich. Je·li
korzystasz z dwóch subwooferow, najlepiej jest
7276 10 CM manual revised.qxd 27/3/09 10:12 Page 77