Bowers & Wilkins ASW 12CM Speaker User Manual


 
65
P
_ítomnost tohoto symbolu na produktu upozor[uje
na moãnost úrazu elektrick≥m proudem v p_ípad>,
ã
e p_ístroj rozeberete #i odstraníte jeho ochrann≥
k
ryt. Nikdy tedy p_ístroj neotevírejte, uvnit_ nejsou
ãádné sou#ásti, které by jste mohli sami opravovat.
V
e|ker≥ servis sv>_te kvalifikovanému prersonálu.
S
ymbol blesku v trojúhelníku
u
pozor[uje uãivatele na p_ítomnost
neizolovaného “nebezpe#ného nap>tí”
uvnit_ p_ístroje, které mÅãe p_i
neodborné manipulaci zpÅsobit
závaãná poran>ní.
Symbol vyk_i#níku v trojúhelníku
upozor[uje uãivatele na dÅleãitou
instrukci spojenou s obsluhou #i
servisem p_ístroje.
VAROVÁNÍ : Pro sníãení rizika poãáru #i úrazu el.
proudem, nevystavujte v≥robek de|ti #i vlhkosti.
Nevystavujte p_ístroj pÅsobení de|t> a nepouãívejte
jej v blízkosti vody #i ve vlhkém prost_edí. Také
p_ístroj neumist’ujte do blízkosti nádob s tekutinami,
ze kter≥ch by se mohla po jejich p_evrácení tekutina
rozlít.
P_i nastavování za_ízení dbejte, aby byl konektor
napájecího kabelu zapojen≥ v AC zásuvce dob_e
p_ístupn≥. Zjistíte-li n>jakou závadu v chování
p_ístroje, okamãit> jej vypn>te sít’ov≥m vypína#em a
poté odpojte napájecí kabel ze zásuvky. M>jte na
pam>ti, ãe je-li p_ístroj vypnut sít’ov≥m vypína#em ale
napájecí kabel není odpojen, jsou n>které #ásti
za_ízení stále pod proudem. Nebudete-li p_ístroj del|í
dobu pouãívat, odpojte jej rad>ji od napájecí zásuvky.
Úvod
Váãen≥ zákazníku,
d>kujeme vám, ãe jste si vybral v≥robek firmy
Bowers & Wilkins. D_íve neã v≥robek rozbalíte a
nainstalujete, p_e#t>te si prosím pozorn> cel≥ tento
manuál. PomÅãe Vám optimalizovat v≥sledn≥ efekt.
Firma B&W udrãuje ve více neã 60ti zemích sít’
autorizovan≥ch distributorÅ, kte_í Vám pomohou
vy_e|it problém v p_ípad>, ãe Vám nemÅãe pomoci
Vá| prodejce.
Informace k ãivotnímu prost_edí
Produkty B&W jsou konstruovány tak,
aby byly zcela v souladu s
mezinárodními p_edpisy upravujícími
pouãití nebezpe#n≥ch materiálÅ v elektrick≥ch a
elektronick≥ch za_ízeních (RoHS) a aby umoã[ovaly
ekologickou likvidaci opot_eben≥ch elektrick≥ch a
elektronick≥ch za_ízení (WEEE). Symbol p_e|krtnuté
popelnice zna#í soulad s na_ízeními na
r
ecyklovatelnost v≥robku #i moãnost jiného
z
pracování, poãadovaného p_íslu|n≥mi p_edpisy. V
p_ípad> nejasností jak naloãit s v≥robky ur#en≥mi k
l
ikvidaci se prosím obrat’te na místn> p_íslu|n≥
o
rgán státní správy, nebo na va|eho prodejce.
Obsah kartonu
Zkontrolujte p_íslu|enství:
1 napájecí kabel
1
balí#ek p_íslu|enství obsahující:
4 hroty se závitem M6
4 gumové noãi#ky se závitem M6
4 pojistné matice
Instalace
Tento subwoofer je ur#en jak pro pouãití v sestavách
domácího kina, tak i pro roz|í_ení rozsahu nízk≥ch
frekvencí v klasick≥ch dvoukanálov≥ch aplikacích. V
obou p_ípadech je v|ak pot_eba instalaci provést
promy|len>, aby byl v≥sledn≥ efekt co nejlep|í. K
tomu by vám m>l pomoci i tento manuál.
Aktivní subwoofer vyãaduje p_ipojení k elektrické síti,
proto je v zájmu va|í bezpe#nosti dÅleãité se dob_e
seznámit se v|emi bezpe#nostními pravidly a
dÅsledn> je dodrãovat. Uschovejte si prosím tento
manuál pro budoucí pouãití.
Ovládací prvky subwooferu a terminály pro
p_ipojení (obrázek 1)
1. Indikátor stavu
2. P_epína# ON (zapnuto) / Auto / Stand-by
3. Regulace hlasitosti pro linkov≥ vstup
4. Regulace hlasitosti pro vstup reproduktorové
úrovn>
5. Frekvence dolnopropustného filtru
6. Zap. / vyp. dolnopropustného filtru
7. P_epína# roz|í_ení basÅ
8. P_epína# ekvalizace
9. P_epína# oto#ení fáze
10. Vstup 12V spínání
11. Linkov≥ vstup (prav≥ a lev≥)
12. Vstup pro reproduktorovou úrove[
13. Vstup pro napájecí kabel
14.
Uloãení externí pojistky
Aplikace
Primární funkcí subwooferu je reprodukce
separátního basového kanálu, do kterého AV
procesor posílá nízkofrekven#ní efekty (LFE). AV
procesor v|ak do subwooferu mÅãe posílat také #ást
nízk≥ch frekvencí z kteréhokoli jiného kanálu a k
signálÅm LFE ji p_imíchat. Obvykle se tak stane,
pokud v nastavení AV procesoru zadáte u n>kter≥ch
reprosoustav „small“, tedy ãe jsou maloobjemové a
nemají tak pln≥ rozsah basÅ.
V p_ípad> dvoukanálov≥ch systémÅ pak mÅãe b≥t
subwoofer pouãit k posílení a roz|í_ení basového
pásma, nap_íklad jsou-li hlavní reprosoustavy men|í a
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
D
O NOT OPEN
P
OZOR: NEOTEVÍREJTE-RIZIKO ÚRAZU EL. PROUDEM
7276 10 CM manual revised.qxd 27/3/09 10:12 Page 65