Bowers & Wilkins ASW 12CM Speaker User Manual


 
55
κ
αθαριστικά µπρεί να πρκαλέσυν ηµιά. Μην
ρησιµπιείτε ιδιαίτερα δραστικά καθαριστικά,
ή καθαριστικά πυ περιέυν έα, αλκαλικά
σ
τιεία ή αντιακτηριδιακά, και σε καµία
π
ερίπτωση µην ρησιµπιήσετε καθαριστικά
στ µεγάων. Φρντίστε να µην πέσει
κ
αθαριστικ επάνω στη γρίλια, γιατί µπρεί να
αήσει σηµάδια. Καθαρίστε τ ύασµα της
γρίλιας – αύ την ααιρέσετε απ τ ηεί –
µ
ε µία απλή ύρτσα ρύων. Απύγετε να
αγγίετε τ µεγάων, γιατί µπρεί να τυ
π
ρκαλέσετε ηµιά. Πριν καθαρίσετε τ
subwoofer θέστε τ εκτς λειτυργίας και
γάλτε τ απ την πρία.
Η επένδυση πραγµατικύ ύλυ είναι ένα
υσικ υλικ πυ αντιδρά σε σέση µε τ
περιάλλν. Για τ λγ αυτ κρατήστε τ
πρϊν µακριά απ πηγές άµεσης θερµτητας,
πως καλριέρ και κλιµατιστικά, ώστε να
απευθεί  κίνδυνς καταστρής της
καµπίνας.Τ ύλ της έει εµπτιστεί µε
ερνίκι, ανθεκτικ στην υπεριώδη ακτινλία,
για να ελαιστπιείται η αλλαγή τυ ρώµατς
της µε τ πέρασµα τυ ρνυ, ωστσα
πρέπει να αναµένεται κάπια µικρή αλλαγή. Η
διαρά αυτή µπρεί να είναι ιδιαίτερα εµανής
στα σηµεία πυ η καµπίνα καλύπτεται απ την
πρστατευτική γρίλια, ή σε σηµεία πυ
παραµένυν περισστερ ρν στη σκιά. Στα
σηµεία αυτά, λγω τυ τι η αλλαγή γίνεται µε
πι αργ ρυθµ, η διαρά στ ρώµα είναι
µεγαλύτερη. Αυτή µπρεί να διρθωθεί αν λες
ι ύλινες επιάνειες τυ ηείυ εκτεθύν
ταυτρνα και για ίδι ρνικ διάστηµα στ
ως τυ ήλιυ, µέρι τ ρώµα να γίνει
µιµρ. Αυτή η διαδικασία µπρεί να
ρειαστεί αρκετές ηµέρες, ίσως και εδµάδες,
για να λκληρωθεί, αλλά µπρεί να επιταυνθεί
µε την – πρσεκτική – ρήση µίας υπεριώδυς
λάµπας.
Μην ρησιµπιείτε τ subwoofer σαν τραπέι.
Αν υπάρυν αντικείµενα επάνω τυ ταν είναι
σε λειτυργία µπρεί να τρίυν απ τις
δνήσεις και να επηρεάσυν τ άκυσµα.
Πρσέτε ιδιαίτερα ώστε να µη υθύν υγρά
επάνω στ ηεί (π.. απ πτά ή άα).
Αν δεν πρκειται να ρησιµπιήσετε τ
σύστηµά σας για µεγάλ ρνικ διάστηµα,
γάλτε τ subwoofer απ την πρία.
Περιρισµένη
εγγύηση
Τ
πρϊν πυ αγράσατε έει σεδιαστεί και
κατασκευαστεί µε τις υψηλτερες πρδιαγραές
πιτητας. Ωστσ, αν συναντήσετε τ
παραµικρ πρληµα µε τη λειτυργία τυ,
η
B&W Group Ltd. και ι αντιπρσωπί της σε λες
τις ώρες σας παρέυν εγγύηση για δωρεάν
επισκευή (µε την πιθαντητα κάπιων
ε
αιρέσεων) και αντικατάσταση εαρτηµάτων, σε
λες τις ώρες πυ υπάρει επίσηµς
αντιπρσωπς της B&W. Η περιρισµένη αυτή
ε
γγύηση ισύει για περίδ πέντε ετών απ την
η
µερµηνία αγράς τυ πρϊντς, ή δύ ετών
αν πρκειται για αυτενισυµενα ηεία πυ
π
εριλαµάνυν ηλεκτρνικά εαρτήµατα.
ρι της εγγύησης
1
. Η εγγύηση καλύπτει µν την επισκευή των
π
ρϊντων. ∆εν καλύπτει τα έδα απστλής
ή πιαδήπτε άλλα έδα, ύτε και
ε
νδεµενυς κινδύνυς πυ µπρεί να
πρκύψυν απ την απεγκατάσταση, τη
µεταρά και την εγκατάσταση των πρϊντων.
2. Η παρύσα εγγύηση ισύει µν για τν
α
ρικ ιδικτήτη τυ πρϊντς, και δεν
µπρεί να µεταιαστεί.
3. Η παρύσα εγγύηση δεν ισύει για
περιπτώσεις άλλες απ αυτές πυ
περιλαµάνυν ελαττωµατικά υλικά ή/και
ανθρώπιν σάλµα κατά τη στιγµή της
αγράς τυ πρϊντς. Η παρύσα εγγύηση
δεν ισύει στις εής περιπτώσεις:
a. Για ηµιές πυ πρέκυψαν απ λανθασµένη
εγκατάσταση, σύνδεση ή συσκευασία.
b. Για ηµιές πυ πρέκυψαν απ ρήση
διαρετική απ αυτή πυ περιγράεται στ
εγειρίδι δηγιών, απ αµέλεια, µετατρπές,
ή ρήση εαρτηµάτων πυ δεν είναι
κατασκευασµένα ή εγκεκριµένα απ την B&W.
c. Για ηµιές πυ είλνται σε ελαττωµατικές ή
ακατάλληλες τρίτες συσκευές.
d. Για ηµιές πυ είλνται σε ατύηµα,
κεραυν, νερ, ωτιά, υψηλές θερµκρασίες,
κινωνικές αναταραές, ή σε πιαδήπτε
άλλη αιτία πυ δεν σετίεται και δεν
ελέγεται απ την B&W.
e. Για πρϊντα των πίων  αριθµς σειράς
έει αλλάει, διαγραεί, ααιρεθεί ή έει
γίνει δυσανάγνωστς.
f. Αν έυν γίνει επισκευές ή τρππιήσεις απ
µη ευσιδτηµένα πρσωπα (δηλαδή απ
πρσωπα πυ δεν έυν την επίσηµη έγκριση
της B&W για να εκτελέσυν τις άνω εργασίες).
4. Η παρύσα εγγύηση ισύει συµπληρωµατικά
σε πιεσδήπτε εθνικές ή τπικές νµικές
υπρεώσεις των πωλητών ή των εθνικών
αντιπρσώπων,
και δεν επηρεάει τα νµικά
δικαιώµατα πυ έετε ως πελάτης.
Πώς να απαιτήσετε επισκευή στα πλαίσια
της εγγύησης
Αν τ πρϊν πυ αγράσατε ρειαστεί επισκευή,
ακλυθήστε την πι κάτω διαδικασία:
1. Αν τ πρϊν ρησιµπιείται στη ώρα πυ
αγράστηκε, επικινωνήστε µε την
αντιπρσωπεία της B&W ή µε τ κατάστηµα
απ πυ τ αγράσατε.
7276 10 CM manual revised.qxd 27/3/09 10:11 Page 55