Bowers & Wilkins ASW 12CM Speaker User Manual


 
69
Údrãba
Povrch subwooferu obvykle vyãaduje jen ob#asné
s
et_ení prachu. Pokud chcete pouãít aerosolov≥ #í
j
in≥ #istící prost_edek, demontujte nap_ed krycí
m_íãku jemn≥m tahem od ozvu#nice. Sprej naná|ejte
n
a ut>rku, nikoli p_ímo na ozvu#nici. "istící
prost_edek vãdy nejprve vyzkou|ejte na malé plo|e,
n
>které #istící prost_edky by totiã mohly povrch
r
eprosoustavy po|kodit. Vyvarujte se produktÅ které
obsahují brusiva, kyseliny #i alkoholové, pop_.
a
ntibakteriální sloãky. Ñádná #istidla nepouãívejte na
s
amotn≥ reproduktor. Látka pouãitá na krycí m_íãce
mÅãe b≥t #i|t>na klasick≥m kartá#em na |aty,
nap_ed je v|ak t_eba ji demontovat od ozvu#nice.
Nikdy se nedot≥kejte membrány reproduktoru,
m
ohlo by dojít k jejímu po|kození. P_ed kaãd≥m
#i|t>ním subwoofer vãdy rad>ji vypn>te.
Jako materiál pro povrchovou úpravu ozvu#nice
jsme vybrali pravou d_ev>nou d≥hu. Jako kaãd≥
p_írodní materiál, podléhá i tato d≥ha vlivu okolního
prost_edí. Dbejte tedy, aby tento se tento produkt
neocitl v bezprost_ední blízkosti zdrojÅ tepla jako
jsou nap_. radiátory #i horkovzdu|né ventilátory,
zabráníte tak moãnému popraskání d≥hy. D≥ha je
opat_ena UV rezistentním lakem, coã minimalizuje
zm>ny jejího zabarvení vlivem sv>tla, nicmén>
drobn≥m zm>nám zcela zabránit nelze. Tento efekt
je patrn≥ obzvlá|t> na plochách které byly zakryty
m_íãkou #i stínem a díky tomu se jejich odstín m>nil
pozvoln>ji neã na ostatních místech ozvu#nice.
Rozdíly v zabarvení mohou b≥t srovnány vystavením
celého povrchu rovnom>rnému pÅsobení slune#ního
sv>tla tak dlouho, dokud rozdíl nezmizí. Tento
proces mÅãe trvat n>kolik dnÅ #i t≥dnÅ, lze jej v|ak
urychlit opatrn≥m pouãitím UV lampy.
Nikdy nepouãívejte subwoofer jako stolek. Je-li
p_ístroj v provozu, mohly by v>ci poloãené na jeho
kabinetu rezonovat. Je také riziko po|kození
povrchu subwooferu tekutinami (nap_. od sklenic #i
váz).
Nebudete-li systém del|í dobu pouãívat, odpojte
subwoofer od napájecí sít>.
Záruka
V≥robky firmy B&W jsou vyráb>ny tak, aby vyhov>ly
v|em poãadavkÅm na|eho náro#ného zákazníka.
Nicmén>, vznikne-li p_esto n>jaká závada, firma B&W
Group Ltd. a její místní dovozce ud>lají v|e pot_ebné,
aby vá| v≥robek byl bezplatn> (krom uveden≥ch
v≥jimek) opraven #i uveden do _ádného stavu.
Záruka b>ãí po dobu 5 let a vztahuje se na
neelektronické sou#ásti v≥robku. Dvouletá záruka je
pak poskytována na ve|keré elektronické sou#ásti
v≥robkÅ v#etn> zesilova#Å aktivních reprosoustav.
Podmínky záruky
1 Záruka se vztahuje pouze na opravy v≥robkÅ.
N
epokr≥vá p_epravu reklamovaného v≥robku do
s
ervisního st_ediska, manipulaci s ním a ani
ãádná rizika z p_epravy a manipulace plynoucí.
2 Záruka platí pouze pro prvního kupce v≥robku,
p
_i dal|ím prodeji se jiã nep_ená|í.
3
Práva vypl≥vající ze záruky nebudou uznána v
p_ípad> jin≥ch závad neã závad materiálu a
d
ílenského zpracování a dále zejména v t>chto
p
_ípadech:
a. v≥robky byly |patn> nainstalovány, zapojeny
nebo |patn> uskladn>ny #i zabaleny,
b. v≥robky byly zapojeny #i pouãity jinak neã se
u
vádí v návodu k pouãití, byla zanedbána jejich
údrãba, byly modifikovány nebo byly pouãity jiné
neã originální náhradní díly,
c. v≥robky byly pouãívány spole#n> s nevhodn≥m
za_ízením,
d. v≥robky byly po|kozeny nehodou, bleskem,
vodou, ohn>m, válkou, ve_ejn≥mi nepokoji nebo
n>jakou jinou okolností za kterou firma B&W
Group Ltd. ani její místní dovozce nemohou nést
odpov>dnost,
e. v≥robní #íslo v≥robkÅ bylo zm>n>no, smazáno,
odstran>no nebo se stalo ne#iteln≥m,
f. v≥robky byly opravovány neautorizovanou
osobou.
4 Tato záruka dopl[uje místní právní úpravu
záru#ní doby dle té které zem> a neplatí v t>ch
bodech, které jsou s místní právní úpravou v
rozporu. To neplatí v p_ípadech, kdy tato záruka
jde nad rámec místní úpravy.
Uplatn>ní záruky
Uplat[ujete-li reklamaci, postupujte prosím dle
následujících krokÅ:
1 Reklamujete-li v≥robek v zemi, ve které byl i
zakoupen, kontaktujte autorizovaného prodejce
v≥robkÅ B&W, kde jste v≥robek zakoupili.
2 Reklamujete-li v≥robek v jiné zemi, neã ve které
byl zakoupen, kontaktujte dovozce, kter≥ servis
zajistí. P_íslu|ného dovozce zjistíte bud’ p_ímo
telefonicky u firmy B&W nebo na jejich www
stránkách.
P_i uplat[ování záruky se vãdy prokazujte záru#ním
listem, kter≥ musí b≥t opat_en datem prodeje,
razítkem a podpisem autorizovaného prodejce.
Alternativn> se mÅãete prokázat paragonem #i
fakturou na základ> které jste v≥robek koupili. I tyto
doklady musí obsahovat datum, podpis a razítko
autorizovaného prodejce.
7276 10 CM manual revised.qxd 27/3/09 10:12 Page 69