Bowers & Wilkins ASW 12CM Speaker User Manual


 
74
a
hangerµszabályzóit használja a hangsugárzók
s
zintjének beállításához. Csak akkor módosítsa a
mélysugárzó hangerµ szabályzóját, ha a vezérlµn
n
em lehet már megeflelµ szintet beállítani. Olcsó
h
angnyomás mérµt vásárolhat elektronikai
üzletekben, és ezt használhatja a jelszintek
k
alibrálásához. Olvassa el a vezérlµ kezelési
útmutatóját az jelszintek beállításának további
r
észleteivel kapcsolatban.
2-csatornás hangrendszer beállításai
Á
llítsa kezdeti helyzetben a VOLUME (LINE vagy
SPEAKER) szabályzót 9 óra pozícióba.
Á
llítsa a LOW-PASS FILTER kapcsolót IN pozícióba.
Állítsa az EQ kapcsolót az A pozícióba.
Állítsa a PHASE kapcsolót a 0° pozícióba.
Úgy állítsa be a LOW-PASS FREQ (frekvencia)
szabályzót, hogy illeszkedjen a szatellit
hangsugárzók -6dB-es alsó frekvenciahatárához.
Megjegyzés: Mind a -6dB-es, mind pedig a -3dB-es
érték megtalálható minden B&W hangsugárzó
m∑szaki adatai között. Ha a szatellit hangsugárzó
gyártója csak -3dB-es értéket ad meg, akkor az
optimális LOW-PASS FREQ szabályzó beállítás az
érték 0,9-szerese. Minél meredekebb a szatellit
hangsugárzók alsó határfrekvenciája, annál
alacsonyabb értéket kell beállítani
Lásd a „Finomhangolás“ cím∑ fejezetet a további
információk tekintetében.
Finomhangolás
Házi mozi
Házi mozi rendszerekben a mélysugárzó jele (LFE)
különálló csatorna, nem pedig a szatellit
hangsugárzók jelének kiterjesztése. A LOW-PASS
FILTER kikapcsolásra kerül (vagy maximumra kell
állítani), mert a jelfeldolgozó végez minden sz∑rést a
„kis méret∑“ hangsugárzók esetén. A PHASE kapcsoló
pozícióját továbbra is be kell állítani. A fázis normál
esetben 0°, de ha a mélysugárzó jelentµs távolságban
helyezkedik el a többi hangsugárzótól, vagy a többi
hangsugárzót meghajtó erµsítµ megfordítja a jelet,
akkor jobb lehet a 180° pozíció. Hallgassa meg a
rendszert a kapcsoló mindkét állásában, és válassza
ki a teltebb hangot adó beállítást. Ha kicsi a
különbség, hagyja a kapcsolót a 0° beállításnál.
A surround hang jelfeldolgozók általában
rendelkeznek kalibrált zajjellel, mely használható az
egyes hangsugárzók relatív jelszintjének
beállításához, egyszer∑bbé téve a beállítást, mint a
2-csatornás hang esetében. Ennek ellenére
nyugodtan módosítsa a beállításokat tetszés szerint.
Nagyon könnyen elragadhatja a mélysugárzó
képessége, különösen néhány alacsony frekvenciás
effekt esetén. Gyakran sokkal életh∑bb a hatás, és
hosszú távon hallgathatóbb, ha alacsonyabb szintre
állítja a mélysugárzót, mint a kalibrált szint.
2-csatornás hang
Állítsa be a rendszert kívánt szerint, majd játszon le
mélyhangot tartalmazó m∑sort.
A
PHASE kapcsoló optimális beállítása és a LOW-
P
ASS FREQ szabályzó függ egymástól, valamint a
szatellit hangsugárzók alsó határfrekvenciájától is. A
k
orábban ajánlott LOW PASS FREQ szabályzó és
P
HASE kapcsoló beállításokat úgy választottuk meg,
hogy a legtöbb szatellit hangsugárzóval
h
asználhatók.
A
kezdeti beállítások használatánál elµször
ellenµrizze a PHASE kapcsoló állását. A teltebb
hangot nyújtó pozíciót válassza. Általános esetben
a
z ajánlott opció lesz az optimális, de nem minden
körülmények között. Ilyen lehet például, ha a szatellit
h
angsugárzókat meghajtó erµsítµ megfordítja a jelet,
v
agy a mélysugárzó nincs elég közel a
hangsugárzókhoz.
Következµ lépésként állítsa be a mélysugárzó
V
OLUME (LINE vagy SPEAKER) szabályzóját a
szatellit hangsugárzóknak és ízlésének megfelelµen.
Hallgasson meg számos m∑sort, hogy egy
átlagosan jó beállítást készíthessen. Elképzelhetµ,
hogy egy adott zeneszámon jó beállítás, túlzás lehet
más zeneszámoknál. Normál hangerµn hallgassa a
rendszert, mert az egyensúly a hangerµtµl függµen
változik. Végül állítsa be a LOW-PASS FREQ
szabályzót a legfinomabb átvitel érdekében a
mélysugárzó és a szatellit hangsugárzók között.
Minden alkalmazásra
A BASS EXTENSION kapcsoló három opciót kínál a
mélysugárzó mélyhangjának kiterjesztésére. Az „A“
pozíció nyújtja a legnagyobb kiterjesztést, míg a „C“
a legkisebbet. A „B“ pozíció közepes beállításnak
felel meg. Ha a rendszert nagyon magas hangerµn
használja, vagy nagy helyiségben, a mélyhang
kiterjesztés korlátozása biztosíthatja, hogy a
mélysugárzót nem terheli túl. A legtöbb helyzetben a
BASS EXTENSION kapcsolót „A“ pozícióban kell
használni.
Az EQ kapcsoló befolyásolja a mélysugárzó basszus
határfrekvenciáját. A hallott mélyhangok a
mélysugárzó és a szoba hatásából létrejövµ hangok
kombinációja. Ki kell választania azt a pozíciót, mely
legjobban megfelel a szobának és a mélysugárzó
pozíciójának. Az „A“ pozíció „szárazabb“ beállítást
jelent, jobban megfelel a mélysugárzó sarokban
történµ elhelyezésének, vagy kompenzálja a szoba
rezonanciáját. A pozíció kevésbé rezonáns
helyiségben használható, saroktól távol.
Ha a kiegyensúlyozatlan basszus problémát okoz –
egyes mélyhangok sokkal erµteljesebbek másoknál
– akkor valószín∑leg szobaillesztési problémája van,
és megéri kísérletezni a mélysugárzó
elhelyezésével. A pozícióban történt kis mérték∑nek
t∑nµ változtatás – 15cm, és hasonló értékek – nagy
hatással lehet a hangra. Több mélysugárzó
használatával kiegyenlítheti a szoba rezonanciáját,
mivel minden mélysugárzó máshol kelt rezonanciát.
Ha jelentµsen módosítja a relatív távolságot a
mélysugárzóktól és szatellit hangsugárzóktól, újra
végezze el a PHASE kapcsoló beállítását.
Ellenµrizze a mélysugárzó hangerejét is (a
jelfeldolgozó kimeneti szintjét vagy a mélysugárzó
7276 10 CM manual revised.qxd 27/3/09 10:12 Page 74