Bowers & Wilkins ASW 12CM Speaker User Manual


 
78
u
stawiπ jeden subwoofer przy g¡o·niku prawym a
d
rugi przy g¡o·niku lewym. Ustawienie subwoofera z
tylu pozycji ods¡uchowej, nawet gdy zainstalowany
j
est system surround, zazwyczaj powoduje, Ãe
o
trzymywany dØwi∆k jest ma¡o spójny, zamkni∆ty.
Konfiguracja taka jest jednak akceptowalna.
Tak jak w przypadku wszystkich g¡o·ników, na
b
rzmienie subwoofera istotnie wp¡ywa blisko·π ·cian
i rogów pokoju. Im subwoofer stoi bliÃej ·cian, tym
wi∆ksze podbicie basu uzyskujemy i tym mniej
w
ysilony jest g¡o·nik. NadwyÃk∆ basu moÃemy ¡atwo
skompensowaπ ga¡kƒ regulacji czu¡o·ci subwoofera,
a
le jego zbliÃanie do ·ciany nie moÃna
p
rzeprowadzaπ bezkarnie. DuÃe podbicie basu
przez pokój oznacza, Ãe dØwi∆k b∆dzie bardziej
p
odbarwiony, mniej precyzyjny. Pasmo
przenoszenia staje si∆ bardzo nierównomierne z
uwagi na silne rezonanse pomieszczenia. Pami∆taj,
Ãe nic nie zastƒpi eksperymentów ods¡uchowych.
Fragmenty muzyczne zawierajƒce zwi∆kszajƒcƒ lub
zmniejszajƒcƒ skal∆ cz∆stotliwo·ci basowych, bƒdØ
przydatne dla w¡a·ciwej oceny równomierno·ci
pasma niskotonowego.
Je·li subwoofer uÃywany jest w ograniczonej
przestrzeni, pomieszczenie to powinno byπ
wentylowane, tak aby urzƒdzenie nie uleg¡o
przegrzaniu. Subwoofer zosta¡ zaprojektowany z
my·lƒ o umieszczeniu go na pod¡odze. Istotne jest,
aby sta¡ on na pod¡odze pewnie, najlepiej na
dostarczonych wraz z nim kolcach. Kolce te
przek¡uwajƒ mi∆kkie wyk¡adziny lub dywany,
stabilizujƒc subwoofer, nie niszczƒc przy tym
dywanu. Je·li urzƒdzenie umiejscowione jest na
powierzchni podatnej na zniszczenie, jak drewniana
pod¡oga, zabezpiecz jƒ za pomocƒ gumowych nóÃek
lub ochronnych p¡ytek. Po ustawieniu subwoofera,
najpierw dokr∆π wszystkie kolce do samego ko◊ca, a
nast∆pnie za pomocƒ delikatnego wykr∆cania (ew.
wkr∆cania) tak je wyreguluj, aby urzƒdzenie by¡o
ca¡kowicie stabilne. Gdy po dokr∆ceniu kolców
obudowa nie stoi stabilnie, odkr∆π dwa kolce, które
nie dotykajƒ do pod¡ogi do momentu, w którym
subwoofer nie spocznie nie nich.
Maskownica powinna umieszczona z przodu
g¡o·nika moÃe byπ zdj∆ta. UwaÃaj, aby nie dotknƒπ
ruchomych elementów g¡o·nika, poniewaà grozi to
uszkodzeniem g¡o·nika.
UÃycie kilku subwooferów
UÃycie wi∆cej nià jednego subwoofera w jednym
zestawie udoskonala jego moÃliwo·ci w nast∆pujƒcy
sposób:
Utrzymuje separacj∆ stereo do niÃszych
cz∆stotliwo·ci.
Lepiej wype¡nia dØwi∆kiem wi∆ksze pokoje
ods¡uchowe.
Wyg¡adza rezonanse pokoju przy efektach
niskich cz∆stotliwo·ci.
Je·li uÃywasz dwóch subwooferów dla dwóch
kana¡ów audio, separacja stereo jest udoskonalona,
trafnym jest ustawienie subwooferów blisko satelitów.
Pod¡ƒczenia elektryczne
Od¡ƒcz zasilanie ca¡ego zestawu dopóki nie
w
ykonasz i nie sprawdzisz wszystkich po¡ƒcze◊. W
p
rzeciwnym razie moÃe zostaπ uszkodzony ca¡y
sprz∆t lub po¡ƒczenia.
Subwoofer akceptuje zarówno sygna¡ wej·cia
l
iniowego poprzez gniazda RCA Phono (nr 11 na
rys. 1) oraz sygna¡ g¡o·nikowy poprzez gniazda
zakr∆cane na tylnym panelu (nr 12 na rys. 2). Za
p
omocƒ poniÃszego opisu, wybierz odpowiedniƒ
metod∆ po¡ƒczenia zestawu.
Z
astosowanie: Kino Domowe
Subwoofer pod¡ƒczony do procesora AV z
oddzielnymi wzmacniaczami mocy. – rys. 2
S
ubwoofer pod¡ƒczony do procesora AV ze
zintegrowanym wzmacniaczem mocy:
z liniowym wyj·ciem poziomu subwoofera – rys. 3
z wyj·ciem g¡o·nikowych – rys. 4
Uwaga: Ze wzgl∆du na dØwi∆k, lepiej jest pod¡ƒczaπ
subwoofer po¡ƒczeniem liniowym.
Aplikacja: 2-kana¡owe audio
Subwoofer pod¡ƒczony do wzmacniacza
zintegrowane:
uÃycie wej·π liniowych: Rysunek 5
uÃycie wej·π g¡o·nikowych: Rysunek 6
Dwa subwoofery pod¡ƒczone do wzmacniacza
zintegrowanego:
uÃycie wej·π liniowych: Rysunek 7
uÃycie wej·π g¡o·nikowych: Rysunek 8
Subwoofer pod¡ƒczony do
przedwzmacniacza/wzmacniacza mocy
uÃycie wej·π liniowych: Rysunek 9
uÃycie wej·π g¡o·nikowych: Rysunek 10
Dwa subwoofery pod¡ƒczone do
przedwzmacniacza/wzmacniacza mocy
uÃycie wej·π liniowych: Rysunek 11
uÃycie wej·π g¡o·nikowych: Rysunek 12
Przed uruchomieniem
Przed uruchomieniem nowego subwoofera sprawdØ
ponownie wszelkie po¡ƒczenia. Upewnij si∆ w
szczególno·ci czy:
1. Ustawiona jest odpowiednia faza. Je·li uÃyte sƒ
wej·cia g¡o·nikowe, upewnij si∆, Ãe dodatnie
gniazda na subwooferze (oznaczone + oraz
kolorem czerwonym) sƒ pod¡ƒczone do
dodatnich wyj·π we wzmacniaczu, oraz Ãe
ujemne gniazda na subwooferze (oznaczone –
oraz kolorem czarnym) sƒ pod¡ƒczone do
ujemnych wyj·π we wzmacniaczu. Z¡e
pod¡ƒczenie skutkowaπ moÃe z¡ym dØwi∆kiem.
2. Lewy i prawy kana¡ nie sƒ wymienne. Z¡e
pod¡ƒczenie moÃe skutkowaπ przesuni∆ciem
sceny dØwi∆kowej.
7276 10 CM manual revised.qxd 27/3/09 10:12 Page 78