Bowers & Wilkins ASW 12CM Speaker User Manual


 
45
k
anaalscheiding alleen verbeterd wanneer elk kanaal
een subwoofer heeft die wordt opgesteld in de
n
abijheid van de bijbehorende satelliet luidspreker.
Elektrische Verbindingen
N
eem de netstekkers van alle audioapparatuur uit het
s
topcontact tot alle signaalverbindingen zijn gemaakt
en gecontroleerd. Zo voorkomt u dat apparatuur wordt
b
eschadigd tijdens het maken of wijzigen van
v
erbindingen. De subwoofer accepteert zowel lijnniveau
signalen via de cinch ingangen (item 11, afbeelding 1)
a
ls luidsprekerniveau signalen via de klemmen (item 12,
afbeelding 1). Gebruik de volgende leidraad voor het
kiezen van de juiste verbindingen in uw installatie:
Toepassing: Home Theatre
S
ubwoofer verbonden met AV Processor en twee
afzonderlijke eindversterkers: afbeelding 2.
Subwoofer verbonden met AV Processor met
geïntegreerde eindversterkers:
via lijningangen: afbeelding 3
via luidsprekerniveau ingangen: afbeelding 4
Opmerking: in home theater toepassingen verdient
het altijd aanbeveling de subwoofer aan te sluiten via
de lijningangen.
Toepassing: Tweekanalen Audio
Subwoofer aangesloten op een geïntegreerde versterker:
Via de lijningangen: afbeelding 5
Via de luidsprekerniveau ingangen: afbeelding 6
Twee subwoofers aangesloten op een geïntegreerde
versterker:
Via de lijningangen: afbeelding 7
Via de luidsprekerniveau ingangen: afbeelding 8
Subwoofer aangesloten op gescheiden
voor/eindversterkers:
Via de lijningangen: afbeelding 9
Via de luidsprekerniveau ingangen: afbeelding 10
Twee subwoofers aangesloten op gescheiden
voor/eindversterkers:
Via de lijningangen: afbeelding 11
Via de luidsprekerniveau ingangen: afbeelding 12
Controleer voordat u uw nieuwe subwoofer in gebruik
neemt en de opstelling verfijnt, eerst nogmaals de
aansluitingen. Controleer vooral:
1.
De fase: wanneer de luidspr
eker
niveau ingangen
worden gebruikt, controleren of de plus
aansluitingen van de subwoofer (gemarkeer
d + en
rood) zijn verbonden met de positieve
aansluitingen van de versterker en de negatieve
uitgangen van de subwoofer (gemarkeer
d – en
zwart) met de negatieve aansluitingen van de
versterker. Onjuiste fase maakt het klankbeeld
vaag en verzwakt het laag.
2.
Links en r
echts: verwisseling van links en rechts
heeft o.a. tot gevolg dat de instrumenten groepen
van een orkest op de verkeerde plaats in het
s
tereobeeld staan en dat Home Theater
geluidseffecten niet kloppen met het beeld.
In- en Uitschakelen
Subwoofers kunnen het best als laatste worden
i
ngeschakeld en als eerste worden uitgeschakeld. De
s
chakelaar On/Auto/Standby (item 2, afb. 1) en de
statusindicatie (item 1, afb. 1) werken als volgt:
On (aan): met de schakelaar op ON is de subwoofer
i
ngeschakeld en de indicatie licht groen op.
A
uto (automatisch):
m
et de schakelaar op Auto
wordt de subwoofer ingeschakeld en licht de indicatie
groen op. Na ca. 5 minuten zonder ingangssignaal
g
aat de subwoofer automatisch in standby en wordt de
indicatie rood. Zodra een ingangssignaal binnenkomt,
w
ordt de subwoofer automatisch geactiveerd en licht
de indicatie weer groen op. De subwoofer gaat na vijf
minuten zonder signaal weer automatisch in standby.
Audiovisuele processoren met een automatische
configuratie kunnen in verwarring raken met
subwoofers die een automatische standby functie
hebben. Er kan in zo’n situatie zelfs schade ontstaan.
Bij gebruik van zo’n processor kan de subwoofer het
beste worden ingeschakeld en actief gelaten
gedurende de gehele setup.
Standby: met de schakelaar op Standby wordt de
subwoofer actief wanneer 12 V wordt toegevoerd aan
de Trigger Ingang (item 10, afb. 1). Nul volt op de
ingang zet de subwoofer in standby. De indicatie licht
groen op wanneer de subwoofer actief is en rood
wanneer deze in standby staat.
Instellingen op de Subwoofer
Er zijn 7 instellingen:
VOLUME (LIJN) instelling (item 3, afb. 1)
VOLUME (SPEAKER) instelling (item 4, afb. 1)
LOW PASS FREQ (laagdoorlaat frequentie)
instelling (item 5, afb. 1)
LOW PASS FILTER (laagdoorlaat filter) schakelaar
(item 6, afb. 1)
Opmerking: dit geldt alleen voor de lijningang
(LINE). Het filter is altijd aanwezig in het
luidsprekerniveau ingang (SPEAKER LEVEL).
BASS Extension (extra bas) schakelaar (item 7, afb. 1)
EQ (equalizer) schakelaar (item 8, afb. 1)
PHASE (fase) schakelaar (item 9, afb. 1)
De juiste instelling wordt bepaald door de apparatuur
waarmee de subwoofer wordt gebruikt en de wijze van
aansluiten. Bij gebruik van meer dan één subwoofer is
het belangrijk dat de instellingen op elke subwoofer
hetzelfde zijn.
Opmerking: de VOLUME (LINE) en VOLUME
(SPEAKER) hebben alleen ef
fect op de r
espectievelijke
lijn- en luidsprekerniveau ingangen. Zet een
ongebruikte volumeregelaar bij voorkeur op 'Minimum'.
Home Theater Instellingen
Zet om te beginnen de VOLUME (LINE of SPEAKER)
regelaar in de stand 9 uur.
7276 10 CM manual revised.qxd 27/3/09 10:11 Page 45