BenQ HHB-750 Headphones User Manual


 
European Directive 2002/96/EC98
Polska
Slovenija
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE
oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
symbolem przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie
może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z
gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne
punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system
umożliwiający oddanie tego sprzętu.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska
naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego
sprzętu.
Obvestilo:
Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) v državah EU.
Prečrtan smetnjak na kolesih je označba na produktu, ki označuje, da produkt za-
pade pod Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta 2002/96/EC.
Ločeno zbiranje:
Uporabniki električne in elektronske (v nadaljnem besedilu: EE) opreme, morajo
odpadno EE opremo zbirati ločeno. Ločeno zbiranje je pogoj za obdelavo, recik-
liranje in ponovno uporabo EE opreme, s čimer prizanašamo naravnim virom.
Vračilni in zbiralni sistemi:
Za oddajo odpadne EE opreme po 1.1.2006 vas prosimo, da uporabite vračilne in
zbiralne sisteme. Odpadno EE opremo lahko pod določenimi pogoji vrnete tudi
brezplačno ob nakupu nove EE opreme. Informacije o tem dobite na prodajnem
mestu EE opreme.