BenQ HHB-750 Headphones User Manual


 
Headset Bluetooth
®
Stereo (nl)84
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruikershandleiding van uw mo-
biele telefoon.
Let op de wettelijke voor-
schriften en lokale beper-
kingen als u de headset
bijv. in vliegtuigen, benzi-
nestations, ziekenhuizen
of tijdens het rijden ge-
bruikt.
De werking van medische
apparatuur zoals hoortoe-
stellen of pacemakers kan
worden verstoord door mo-
biele telefoons. Hanteer
een minimale afstand van
20 cm tussen de headset
en de pacemaker. Draag
de headset in het oor dat
het verst verwijderd is van
uw pacemaker tijdens een
gesprek. Neem voor meer
informatie contact op met
uw arts.
Let op! Kleine kinderen
kunnen zichzelf bezeren.
Houd de headset buiten
het bereik van kleine kin-
deren.
Gooi de headset niet in
een open vuur.
De Bluetooth Headset mag
alleen door geautoriseerde
servicepartners worden
geopend. Wijzigingen van
de headset zijn niet toege-
staan en leiden tot verlies
van de fabrieksgarantie.
Gooi gebruikte headsets
en accessoires weg vol-
gens de wettelijke bepalin-
gen.
Deze headset kan de wer-
king van tv's, radio's of pc's
die in de buurt staan ver-
storen.
Gebruik uitsluitend origine-
le accessoires. Zo vermijdt
u schade aan uw
gezondheid en bezittingen
en kunt u er zeker van zijn
dat aan alle van
toepassing zijnde voor-
schriften wordt voldaan.
Bij onjuist gebruik vervalt de garantie.
In sommige landen bestaan er moge-
lijk beperkingen voor het gebruik van
Bluetooth-apparaten. Vraag dit na bij
de relevante instanties.
U hoort tijdens het rijden mogelijk
geen stereokwaliteit, aangezien het
verboden is om twee oortelefoons te
gebruiken tijdens het rijden. U kunt
één van de oortelefoons gebruiken
samen met de headset om telefoon-
gesprekken te voeren.
Een product van BenQ Mobile GmbH
& Co. OHG, in licentie vervaardigd
voor Siemens AG.