BenQ HHB-750 Headphones User Manual


 
Headset Bluetooth
®
Stereo (nl)88
Spraakgestuurd kiezen
(indien ondersteund door de te-
lefoon)
Kort indrukken:
spraakgestuurd kie-
zen opvragen.
Raadpleeg voor meer informatie
de gebruikershandleiding van
uw mobiele telefoon.
Tijdens gesprekken
Harder.
Zachter.
Kort indrukken: ge-
sprek in de wacht-
stand zetten.
Opnieuw kort indruk-
ken: het gesprek her-
vatten.
Ingedrukt houden: ge-
sprek beëindigen.
Tweede oproep
b
Ingedrukt houden:
huidige gesprek
beëindigen
Kort indrukken: huidi-
ge gesprek in de
wachtstand zetten en
de andere oproep
aannemen.
Kort indrukken: heen
en weer schakelen
tussen twee oproe-
pen.
Tweemaal ingedrukt
houden: alle gesprek-
ken beëindigen.
Een gesprek doorschakelen
Kort indrukken: de op-
roep aannemen met
de headset.
Raadpleeg voor meer informatie
de gebruikershandleiding van
uw mobiele telefoon.
Verdere instellingen
Fabrieksinstellingen herstellen
ˆ Ingedrukt houden: be-
reidt de headset voor.
ƒ Houd de toets
5 seconden lang inge-
drukt.
Softwareversie weergeven
ˆ Ingedrukt houden: be-
reidt de headset voor.
&
Kort tegelijkertijd in-
drukken: softwarever-
sie weergeven.
Attentie!
Deze functie verwijdert alle opgesla-
gen gegevens in de headset, zoals
adresboeken en oproeplijsten.