BenQ HHB-750 Headphones User Manual


 
European Directive 2002/96/EC 95
Cataluña
Česká republika
Tots els productes elèctrics i electrònics s'han de deposar i eliminar separada-
ment de la resta d'escombraries i s'han d'utilitzar els recursos de recollida desig-
nats pel govern o les autoritats locals.
El símbol, representat per una paperera i un senyal de prohibit, que apareix en el
producte implica que aquest producte està regit per la Directiva europea
2002/96/CE.
La correcta eliminació i la recollida selectiva del seu aparell vell ajudarà a preve-
nir potencials conseqüències negatives per al medi ambient i per a la salut hu-
mana. També és la condició prèvia indispensable que possibilita que es puguin
reutilitzar i reciclar els aparells elèctrics i electrònics usats.
Per obtenir més informació sobre l'eliminació del seus aparells usats, posi's en
contacte amb el seu ajuntament, el servei de recollida d'escombraries o amb la
tenda on va adquirir el producte.
Důležitá informace o nakládání s elektrozařízením
Výrobky označené symbolem (přeškrtnutá popelnice na kolečkách) se řídí us-
tanoveními zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v posledním znění (viz evropská
směrnice 2002/96/ES).
Podle tohoto zákona musí být veškeré elektrické a elektronické výrobky likvi-
dovány odděleně od běžného netříděného komunálního odpadu. Tyto výrobky
smí být odkládány pouze na místech určených pro zpětný odběr.
Zpětný odběr elektrozařízení, které dosloužilo, se stalo nepotřebným nebo je ne-
funkční a jeho následná odborná likvidace pomůže předejít poškozování život-
ního prostředí a lidského zdraví, je také předpokladem opakovaného užití a
recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků.
Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů a místech jejich zpětného od-
běru si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací od-
padu nebo v obchodě, kde jste přístroj zakoupili.