BenQ HHB-750 Headphones User Manual


 
European Directive 2002/96/EC 99
Slovensko
Suomi
NAKLADANIE S ELEKTROZARIADENÍM INFORMACNÝ LETÁK
Nefunkčné, vyradené, resp. opotrebované (podľa Vášho zváženia)
elektronické zariadenie, je potrebné odovzdať na miestach na to určených.
Elektronické zariadenie je potrebné separovať od nevytriedeného komunálneho
odpadu a odovzdať ho vcelku (myslí sa tým aj s batériou, prípadne nabíjačkou.)
•Pokiaľ sa so starým elektronickým zariadením nebude nakladať podľa
uvedených bodov, môže dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie a
taktiež aj na zdravie ľudí.
Ak však staré elektronické zariadenie odovzdáte na miestach na to určených,
samotný spracovateľ garantuje jeho zhodnotenie (materiálové, alebo iné), čím
aj Vy prispievate k opätovnému použitiu jednotlivých súčastí elektronického
zariadenia a k ich recyklácii.
Všetky informácie na tomto letáku sú zhrnuté pod symbolom uvedeným na
každom elektronickom zariadení.
•Účel tohoto grafického symbolu spočíva v spätnom odbere a oddelenom zbere
elektroodpadu. Nevyhadzovať v rámci komunálneho odpadu! Odpad je možné
spätne odobrať na miestach na to určených!
Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomais-
ten järjestämiin asianomaisiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajättee-
seen.
Kuvatunnus, jossa pyörillä varustetun jäteastian yli on vedetty risti, osoittaa, että
tuote on Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukainen.
Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät
ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys.
Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jäte-
huoltoyhtiöiltä tai laitetta myyvästä liikkeestä.