BenQ HHB-750 Headphones User Manual


 
European Directive 2002/96/EC96
Danmark
Ελληνική ∆ηµοκρατία
España
Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommu-
nale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på
genbrugsstationerne.
Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at pro-
duktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF.
Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at
undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige
sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elek-
trisk og elektronisk udstyr.
Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kom-
munalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt
produktet.
Όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται
ξεχωριστά εκτός του δικτύου δηµοτικών απορριµµάτων, σε ειδικούς χώρους
συλλογής που ορίζονται από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές.
Αυτό το σύµβολο του διαγραµµένου κάδου µε ροδάκια πάνω στο προϊόν
σηµαίνει ότι το προϊόν υπόκειται στην Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
Η σωστή απόρριψη και η ξεχωριστή συλλογή των παλιών σας συσκευών θα
βοηθήσει στην πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία. Είναι προϋπόθεση για την επαναχρησιµοποιήση και την
ανακύκλωση χρησιµοποιηµένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
Για πιο λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την απόρριψη των παλιών σας
συσκευών, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τη δηµοτική υπηρεσία, το φορέα
αποκοµιδής απορριµµάτων ή το κατάστηµα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
No tire nunca el teléfono con la basura doméstica. Cuando se quiera desprender
de él, depositelo en un punto limpio. Si no sabe donde se encuentra el mas cer-
cano a su domicilio consultelo en su ayuntamiento. El embalaje de este producto
es reciclable, depositelo en un contenedor para papel y cartón.
El símbolo del contenedor con la cruz significa que cuando el equipo haya llega-
do al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos,
y que no será gestionado como un residuo urbano.