BenQ HHB-750 Headphones User Manual


 
Headset Bluetooth
®
Stereo (nl)86
Als uw mobiele telefoon uw
headset vindt, wordt de naam
van het apparaat weergege-
ven op het display van de mo-
biele telefoon onder de naam
van het apparaat HHB-750.
Voer het wachtwoord (PIN)
voor uw headset in op uw mo-
biele telefoon. Dit wordt ge-
genereerd door de headset en
op het display weergegeven.
De headset is nu klaar voor ge-
bruik. De headset en de telefoon
kunnen met elkaar communice-
ren en elkaar in de toekomst
herkennen.
De headset in- en uitschake-
len/toetsblokkering
•Inschakelen:
ˆ Ongeveer 2 seconden
lang ingedrukt hou-
den. De headset
wordt ingeschakeld
en geeft het identifi-
catienummer van het
apparaat weer op het
display. Als er slechts
één mobiele telefoon
is verbonden, wordt
deze automatisch
toegewezen.
Uitschakelen:
ˆ Ingedrukt houden. De
headset wordt uitge-
schakeld en het dis-
play gaat uit.
Toetsblokkering (in de stand-
bystand of tijdens het afspe-
len):
ˆ Kort indrukken om
toetsenvergrende-
ling in te schakelen en
ingedrukt houden om
deze weer uit te
schakelen.
Een tweede mobiele telefoon
gebruiken
De headset kan de gegevens van
twee telefoons opslaan, en elk
van beide kan worden geselec-
teerd voor gebruik.
Als er een derde telefoon wordt
verbonden, worden de invoer-
gegevens van de telefoon waar-
mee het langst geen verbinding
is gemaakt automatisch
verwijderd.
Een mobiele telefoon
selecteren:
ˆ Ongeveer 2 seconden
lang ingedrukt hou-
den. De headset
wordt ingeschakeld
en geeft de twee ver-
bonden mobiele tele-
foons aan op het
display.
Als uw mobiele telefoon de headset
niet binnen 3 minuten vindt, dient u de
zoekmodus opnieuw te activeren (her-
haal de eerste stap).