Jabra BT130 Headphones User Manual


 
88
Svenska
89
Svenska
Certifieringar och säkerhetsgodkännanden
12
Den här produkten är CE-märkt i enlighet med bestämmelserna i direktivet
R & TTE (99/5/EG).
GN Netcom intygar härmed att den här produkten uppfyller de nödvändiga kraven
och övriga relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG.
Mer information finns på http://www.gnnetcom.com
Observera att den här produkten använder radiofrekvensband som inte har
samordnats inom EU. Inom EU är den här produkten avsedd att användas i Österrike,
Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg,
Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige, Storbritannien och inom EFTA i Island,
Norge och Schweiz.
Användare får inte utföra ändringar eller modifiera enheten på något sätt. Ändringar
eller modifikationer som inte uttryckligen har godkänts av Jabra (GN Netcom)
ogiltigförklarar användarens rätt att använda utrustningen.
Ansvar för produkter som tillverkats av Jabra (GN Netcom) är begränsat till reparation
av produkten eller erbjudande om ny produkt enligt beslut från Jabra
Eventuell underförstådd garanti på Jabra:s (GN Netcoms) produkter begränsas till två
år från inköpsdatum för alla delar, inklusive eventuella sladdar och kontakter
Särskilt undantagna från garanti är förbrukningsartiklar med begränsad livslängd som
utsätts för normalt slitage, såsom vindskydd till mikrofonen, skydd till hörsnäckan,
dekorativ ytbehandling, batterier och andra tillbehör
Jabra (GN Netcom) ansvarar inte för några följdskador som uppstår på grund av
användning eller missbruk av någon produkt från Jabra (GN Netcom)
Den här garantin ger dig särskilda rättigheter och du kan även ha andra rättigheter
som varierar mellan olika områden
Om inte annat anges i användarhandboken får användaren under inga
omständigheter försöka utföra service på, göra justeringar av eller reparera den här
enheten, vilket gäller oberoende av om garantitiden har löpt ut eller ej. När sådant
arbete måste utföras ska enheten returneras till inköpsstället, fabriken eller en
behörig serviceverkstad
Jabra (GN Netcom) ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som uppstår
vid leverans. Reparationsarbete som utförs på Jabra:s (GN Netcoms) produkter av en
obehörig tredje part medför att garantin ogiltigförklaras
Bluetooth
The Bluetooth®-produktnamnet och tillhörande logotyper ägs av Bluetooth SIG,
Inc. och all användning av sådana varumärken av Jabra sker på licens. Övriga
varumärken och produktnamn tillhör respektive ägare.
Ordlista
13
1
Bluetooth: är en radioteknik som används för att ansluta enheter till varandra. Det
kan röra sig om mobiltelefoner och headset, utan kablar eller sladdar, och avståndet
är relativt kort (cirka 10 meter). Mer information finns på www.bluetooth.com.
Bluetooth-profiler är protokoll som Bluetooth-enheterna använder för att
kommunicera med andra enheter. Bluetooth-telefoner stöder antingen headset-
profil, handsfree-profil eller båda. För att det ska finnas stöd för en viss profil måste
telefontillverkaren lägga in vissa obligatoriska funktioner i telefonens programvara.
2
Ihopparning: av enheter innebär att man skapar en unik och krypterad länk mellan
två Bluetooth-enheter, varpå dessa kan kommunicera med varandra. Bluetooth-
enheter fungerar inte om enheterna inte parats ihop med varandra
.
3
Lösenord eller PIN-kod: är en kod som knappas in på mobiltelefonen för att länka
den till Jabra BT130. Telefonen och Jabra BT130 känner då igen varandra och arbetar
automatiskt tillsammans.
4
Viloläget (standby): är när Jabra BT130 passivt väntar på ett samtal. När man
avslutar ett samtal på mobiltelefonen så växlar headsetet över till viloläget.