Jabra BT130 Headphones User Manual


 
48
Nederland
49
Nederland
Certificatie en veiligheidsgoedkeuring
12
Dit product heeft een EU-keurmerk overeenkomstig de bepalingen van de
R & TTE-richtlijn (99/5/EG).
Hierbij verklaart GN Netcom dat dit product in overeenstemming is met de
essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG.
Verdere informatie vindt u op: http://www.gnnetcom.com
U dient een kopie van uw kwitantie of een ander betalingsbewijs te overleggen.
Zonder aankoopbewijs wordt aangenomen dat uw garantieperiode is begonnen op
de fabricagedatum die is vermeld op het product
De garantie geldt niet als het serienummer, de datumcode of het productetiket is
verwijderd of als het product is blootgesteld aan een onzorgvuldige behandeling,
verkeerd is geïnstalleerd, is gewijzigd of is gerepareerd door onbevoegde derden
De verplichtingen van Jabra (GN Netcom) met betrekking tot zijn producten zijn beperkt
tot de reparatie of de vervanging van het product, zulks ter beoordeling van Jabra
Elke impliciete garantie op Jabra (GN Netcom) producten is beperkt tot twee jaar vanaf
de datum van aankoop en geldt voor alle onderdelen, inclusief snoeren en stekkers
Specifiek uitgesloten van elke garantie zijn gebruiksonderdelen met een beperkte
levensduur die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals windschermen voor de
microfoon, oorkussentjes, sierkappen, batterijen en andere accessoires
Jabra (GN Netcom) is niet aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade die
voortvloeit uit het gebruik of misbruik van Jabra (GN Netcom) producten
Deze garantie geeft u specifieke rechten, maar u kunt ook over andere rechten
beschikken die plaatselijk kunnen verschillen
Behoudens andere instructies in de Gebruiksaanwijzing mag de gebruiker nimmer
onderhouds-, afstel- of reparatiewerkzaamheden uitvoeren aan dit apparaat, ongeacht of dit
wel of niet onder de garantie valt. Het apparaat moet voor alle genoemde werkzaamheden
worden teruggestuurd naar de winkel, de fabriek of een erkend servicebedrijf
Jabra (GN Netcom) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een defect of schade
die is ontstaan tijdens de verzending. Indien reparatiewerkzaamheden aan Jabra (GN
Netcom) producten worden uitgevoerd door onbevoegde derden, vervalt de garantie
Wij wijzen u erop dat dit product gebruik maakt van radiofrequentiebanden die niet
zijn geharmoniseerd in de EU. Binnen de EU is dit product bedoeld voor gebruik in
Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland,
Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, Zweden, Groot-Brittannië en binnen
de EFTA in IJsland, Noorwegen en Zwitserland.
Gebruikers mogen op geen enkele manier veranderingen of wijzigingen
aanbrengen in het apparaat. Veranderingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk
zijn goedgekeurd door Jabra (GN Netcom), leiden ertoe dat de gebruiker de
bevoegdheid om het apparaat te gebruiken verliest.
Bluetooth
De merknaam en logo’s van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en
worden door Jabra in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en merknamen zijn
eigendom van hun respectieve eigenaars.
Verklarende woordenlijst
13
1
Bluetooth: is een radiotechnologie die is ontwikkeld om toestellen zoals mobiele
telefoons en headsets draadloos te verbinden over een korte afstand (ongeveer
10m). Meer informatie vindt u op www.bluetooth.com
Bluetooth-profielen zijn de verschillende manieren waarop Bluetooth-toestellen met
andere toestellen communiceren. Bluetooth-telefoons ondersteunen het headset-
profiel, het handsfree-profiel of beide. Om een bepaald profiel te ondersteunen,
moet de fabrikant van de telefoon een aantal noodzakelijke functies hebben
opgenomen in de software van de telefoon.
2
Pairing: zorgt voor een unieke en beveiligde verbinding tussen twee Bluetooth-
toestellen en laat deze met elkaar communiceren. Bluetooth-toestellen zullen niet
werken wanneer ze niet met elkaar zijn verbonden.
3
Wachtwoord of PIN: is een code die u op uw mobiele telefoon invoert om hem te
verbinden met uw Jabra BT130. Hierdoor gaan uw telefoon en de Jabra BT130 elkaar
herkennen en automatisch samenwerken.
4
Stand-by-modus: is wanneer de Jabra BT130 passief een gesprek afwacht. Als u een
gesprek op uw mobiele telefoon beëindigt, keert de headset automatisch terug naar
de stand-by-modus.