Jabra BT130 Headphones User Manual


 
98
Norsk
99
Norsk
Sertifikater og sikkerhetsgodkjenninger
12
Dette produktet er CE-merket iht. bestemmelsene i R & TTE-direktivet (1999/5/EC).
GN Netcom erklærer herved at dette produktet er i overensstemmelse med de
vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.
For ytterligere informasjon, se http://www.gnnetcom.com
Merk at dette produktet bruker radiofrekvensbånd som ikke er harmonisert innenfor
EU. Innenfor EU er dette produktet beregnet for bruk i Østerrike, Belgia, Danmark,
Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, Portugal,
Spania, Sverige, Storbritannia og innenfor EFTA på Island, i Norge og i Sveits.
Brukere har ikke tillatelse til å foreta endringer eller på noen måte modifisere
enheten. Endringer eller modifikasjoner som det ikke er gitt uttrykkelig tillatelse til
fra Jabra (GN Netcom) vil oppheve brukerens autorisering til å bruke utstyret.
Jabras (GN Netcom) produktansvar er begrenset til reparasjon eller utskifting av
produktet etter eget forgodtbefinnende
Enhver underforstått garanti for Jabras (GN Netcom) produkter er begrenset til to år
fra kjøpsdato for alle parter, inkludert ledninger og konnektorer
Unntatt fra denne garantien er forbrukskomponenter med begrenset levetid som er
utsatt for normal slitasje, som mikrofonvindskjermer, øreputer, dekorative overflater,
batterier og annet tilbehør
Jabra (GN Netcom) er ikke erstatningsansvarlig for noen bi- eller følgeskader som
resultat av bruk eller misbruk av noen av Jabras (GN Netcom) produkter
Denne garantien gir deg spesifikke rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter
som varierer avhengig av område
Med mindre annet er oppgitt i brukerhåndboken, må brukeren ikke, under noen
omstendigheter, prøve å utføre service, justeringer eller reparasjoner på denne
enheten, innenfor eller utenfor garantiperioden. Den må returneres til salgssted,
fabrikk eller autorisert serviceagentur for slikt arbeid
Jabra (GN Netcom) påtar seg ikke ansvar for tap eller skade som oppstår under frakt.
Reparasjonsarbeid som er fortatt på Jabras (GN Netcom) produkter av uautoriserte
tredjeparter fører til at garantien oppheves
Bluetooth
Ordmerket og logoene Bluetooth® eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike
merker av Jabra er lisensiert. Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive
eierne.
Ordliste
13
1
Bluetooth: er en radiobasert teknologi som kobler sammen enheter, som
mobiltelefoner og hodesett, uten kabler over kort avstand (omtrent 30 fot). Du kan
finne mer informasjon på www.bluetooth.com.
Bluetooth-profiler er de forskjellige måtene Bluetooth-enheter kommuniserer
med andre enheter på. Bluetooth-telefoner støtter enten hodesett-profilen,
handsfree-profilen eller begge. For å kunne støtte en spesiell profil, må
mobiltelefonprodusenten implementere enkelte påkrevde funksjoner i
mobiltelefonens programvare
2
Sammenkobling (Pairing): lager en unik kryptert link mellom to Bluetooth-enheter,
og lar disse kommunisere med hverandre. Bluetooth-enheter vil ikke fungere mot
enheter de ikke er sammenkoblet mot
.
3
Pass-kode eller PIN: er en kode du taster inn på mobiltelefonen for å koble den
sammen med Jabra BT130. Dette gjør at Jabra BT130 og mobiltelefonen kjenner
hverandre igjen, og automatisk fungerer sammen
.
4
Ventemodus (Stand by): er når Jabra BT130 passivt venter på en samtale. Når du
“avslutter” en samtale på mobiltelefonen, går hodesettet inn i ventemodus.