Harman-Kardon SoundSticks III Speaker System User Manual


 
23
SOUNDSTICKS
®
III
UTROPSTECKNET INOM EN LIKSIDIG TRIANGEL ÄR FÖR ATT UPPMÄRKSAM
MA ANVÄNDARE PÅ VIKTIGA DRIFT OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER
SOM FINNS I DE DOKUMENT SOM MEDFÖLJER PRODUKTEN.
VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA ELLER ELEKTRISKA
STÖTAR, UTSÄTT ALDRIG ENHETEN FÖR REGN ELLER FUKT.
BLIXTSYMBOLEN MED EN PIL I ÄNDEN, I EN LIKSIDIG TRIANGEL, ÄR FÖR
ATT VARNA ANVÄNDARE FÖR ICKE ISOLERAD “FARLIG SPÄNNING” PÅ
ENHETENS HÖLJE SOM KAN VARA AV SÅDAN KRAFT ATT DET INNEBÄR EN
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT.
RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA EJ
FÖRSIKTIGHET
SE MÄRKNING PÅ PRODUKTENS UNDERSIDA
Viktig säkerhetsinformation
Läs igenom instruktionerna.1.
Behåll instruktionerna.2.
Uppmärksamma alla varningar.3.
Följ instruktionerna.4.
Använd inte enheten nära vatten.5.
Rengör endast med torr trasa.6.
Blockera inga ventilationsöppningar. Installera enligt tillverkarens 7.
instruktioner.
Installeras inte i närheten av värmekällor som radiatorer, 8.
värmeelement, ugnar eller andra enheter (inklusive förstärkare)
som avger värme.
Glöm inte att det finns en fördel med en jordad anslutning om 9.
produkten har en jordad kontakt. En vanlig kontakt hat två stift,
en jordad har en tredje kontakt yta, denna kontaktyta är för att
ansluta en jordförbindelse mellan produkten och ditt vägguttag.
Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, rådgör
med en elektriker för att ersätta det felaktiga uttaget.
Se till så att nätkabeln är placerad så att man inte kan trampa på 10.
eller klämma den. Detta gäller speciellt vid kontakter och uttag
där nätsladden ansluts.
Använd bara tillbehör enligt tillverkarens specifikationer.11.
Använd bara fästen och stativ som tillverkaren rekomon-12.
derar. Om du använder en vagn var försiktig vid flyttning
av densamma, så att inga skador uppstår på grund av att
produkten välter.
Koppla ur enheten vid åskväder eller om den inte ska användas 13.
under lång tid.
Låt all service utföras av kvalificerad servicetekniker. Service 14.
krävs då enheten skadats på något sätt, t ex strömkabeln eller
kontakten är skadad, vätska har spillts ut över enheten, enheten
har exponerats för regn eller fukt, enheten inte fungerar som den
ska eller har tappats i golvet.
Undvik att placera produkten så att den kommer nära fukt eller 15.
vätska. Se till så att inga föremål fyllda med vätska, t ex vaser, är
placerade på enheten.
Om du vill koppla ifrån produkten helt från nätanslutningen, ta ur 16.
nätkabeln från enheten.
Nätkabeln kan vara kvar ansluten till vägguttaget.17.
Exponera inte batterier för hög värme som direkt solljus, eld eller 18.
liknande.
svEnsk
0211CSK - HK Soundsticks III v2.indd 23 21/04/10 15:01:09