Harman-Kardon SoundSticks III Speaker System User Manual


 
29
norsk
SOUNDSTICKS
®
III
UTROPSTEGNET I EN LIKESIDET TREKANT HAR TIL HENSIKT Å VARSLE
BRUKEREN OM VIKTIGE DRIFTS OG VEDLIKEHOLDSMESSIGE SERVICERE
LATERTE ANVISNINGER I HÅNDBØKENE SOM LEVERES MED PRODUKTET.
ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT,
MÅ IKKE APPARATET UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.
SYMBOLET MED ET LYNGLIMT OG EN PIL I EN LIKESIDET TREKANT BENYT
TES FOR Å VARSLE BRUKEREN OM UISOLERT “FARLIG SPENNING” RUNDT
PRODUKTET SOM KAN VÆRE KRAFTIG NOK TIL Å UTGJØRE EN RISIKO FOR
ELEKTRISK STØT MOT MENNESKER.
FARE FOR ELEKTRISK STØT
 MÅ IKKE ÅPNES
ADVARSEL
SE MERKING UNDER PRODUKTET.
Viktige sikkerhetsinstrukser
Les disse anvisningene.1.
Oppbevar disse anvisningene.2.
Respekter alle advarslene.3.
Følg alle anvisningene.4.
Bruk ikke dette apparatet nær vann.5.
Rengjøres kun med en tørr klut.6.
Blokker ikke ventilasjonsåpningene. Må installeres i henhold til 7.
produsentens anvisninger.
Må ikke installeres nær varmekilder som radiatorer, varmeovner, 8.
komfyrer eller andre apparater (inkludert forsterkere) som
produserer varme.
Handlinger som reduserer sikkerhetsintensjonen i det polariserte 9.
støpslet eller jordstøpslet må ikke utføres. Et polarisert støpsel
har to plugger, den ene bredere enn den andre. Et jordet støpsel
har to plugger og en tredje jordingsplugg. Den brede pluggen
eller den tredje pluggen er der med tanke på din sikkerhet.
Dersom pluggene ikke passer inn i stikkontakten, ta kontakt med
en elektriker for å bytte den gamle kontakten.
Beskytt strømledningen slik at den ikke tråkkes på eller kommer 10.
i klem, særlig støpslene, skjøteledninger og der hvor ledningene
går ut fra apparatet.
Bruk kun tilbehør/ekstrautstyr spesifisert av produsenten. 11.
Må kun benyttes med mobil enhet, reol, trefot, beslag 12.
eller bord som spesifisert av produsent eller solgt med
apparatet. Når en mobil enhet benyttes, vær forsiktig når
enheten/apparatet flyttes slik at den ikke velter og forårsaker
personskade.
Trekk ut støpslet ved tordenvær eller hvis apparatet ikke benyttes 13.
i lengre perioder.
All service må utføres av kvalifisert personell. Service er 14.
nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel dersom
strømledningen eller støpslet er skadet, ved væskesøl eller hvis
en gjenstand har falt inn i apparatet, hvis apparatet har blitt
utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer normalt eller har falt
i gulvet.
Apparatet må ikke utsettes for drypp eller sprut, og sørg for at 15.
ingen væskefylte gjenstander som for eksempel vaser plasseres
på apparatet.
For å koble apparatet fullstendig fra strømtilførselen, trekk 16.
støpslet ut fra stikkontakten.
Støpslet på strømledningen må alltid være i god stand.17.
Batteriene må ikke utsettes for ekstrem varme fra for eksempel 18.
sol, brann eller liknende.
0211CSK - HK Soundsticks III v2.indd 29 21/04/10 15:01:12