Harman-Kardon 120.3SE Speaker System User Manual


 
- 12 -
NEDERLANDS
De belastbaarheid van elke subwoofer, in feite van
elke luidspreker, wordt begrensd door de maxima-
le conusuitslag en de mate waarin de luidspreker
de warmte kan afvoeren. Zodra de spreekspoel
zich buiten de spleet van de magneet bevindt kan
de stroom niet langer worden omgezet in bewe-
ging en wordt al het vermogen van de versterker
omgezet in warmte. Dit is het grootste gevaar dat
elke luidspreker bedreigt en dient te worden ver-
meden. Daar de conusuitslag mede wordt bepaald
door het type behuizing, is ook de belastbaarheid
bij elke behuizing anders.
CONUSLUITSLAG IN EEN GESLOTEN KAST
Gesloten kasten bieden de beste controle over het
gedrag van de subwoofer, doordat de lucht in de
kast als demping werkt op de uitslag van de
conus. Grotere kasten staan daardoor meer bewe-
ging toe en geven zo meer laag bij hetzelfde ver-
mogen. Wordt een subwoofer toegepast in een
gesloten kast die veel groter is dan de bijbehoren-
de V
as
dan zal deze zich gedragen als in een
oneindige baffle.
CONUSUITSLAG IN EEN OPEN KAST
Open en bandpass kasten bieden het meeste
geluid bij de kleinste conusuitslag; dat komt door-
dat de poort het afgestraalde geluid van de sub-
woofer versterkt. De massa van de hoeveelheid
lucht in de poort vormt een akoestische belasting
op de afgestemde frequentie en deze toegevoeg-
de massa dempt de conusuitslag. De keerzijde is
dat open systemen niet voldoende demping bie-
den beneden de afgestemde frequentie (F
b
), waar-
door het een kritisch ontwerp is. Een open band-
pass systeem heeft de kleinste conusuitslag van
allemaal, mits een subsonisch filter wordt
gebruikt.
ANDERE OVERWEGINGEN
Oververhitting van de spreekspoel en verbran-
den door te grote conusuitslag worden meestal
veroorzaakt door het ‘clippen’ van de versterker.
Een clippend signaal heeft een bijna tweemaal
zo groot vermogen als een zuivere sinus van
hetzelfde niveau. Hoorbare vervorming in het
geluid van de subwoofer is een indicatie dat de
versterker overstuurd wordt (clippt) en in dat
geval lopen uw luidsprekers gevaar.
Een oneindige baffle of montage in de vrije
lucht, laat een veel grotere conusuitslag toe dan
bij een subwoofer in een gesloten kast. In dat
geval dient het vermogen tot de helft van het
opgegeven maximum gereduceerd te worden.
Bestudeer de uitslag curves in de bijgevoegde
gegevens van de Kappa serie en merk de ver-
schillen voor de diverse behuizingen op. Het
type en de grootte van de kast zal leiden tot ver-
schillen in uitslag van de subwoofer en derhalve
ook tot verschillende belastbaarheden leiden.
Zolang de aanbevolen parameters worden aan-
gehouden zal de subwoofer in de behuizing uit-
stekend functioneren. Daarbij kan elke afwijking
leiden tot een minder goede prestatie en de
subwoofer een te grote uitslag laten maken –
waarbij de spreekspoel de spleet verlaat – die
de luidspreker kunnen beschadigen. Voor nade-
re informatie kunt u terecht bij de geautoriseer-
de Infinity dealer.
IMPEDANTIE
Om maximaal profijt te trekken van het beschikba-
re versterker vermogen kiest u een subwoofersys-
teem met de laagste impedantie die uw versterker
veilig kan aansturen. Hier een paar tips:
Gebruik in een systeem nooit verschillende sub-
woofers of behuizingen door elkaar. Gebruik bij-
voorbeeld uitsluitend woofers met een enkele,
òf met een dubbele spreekspoel.
Sluit een subwoofer met dubbele spreekspoel in
serie aan, maar NOOIT afzonderlijke subwoofers
in serie. De dempingsfactor van de versterker
(de mate waarin de versterker de beweging van
de subwoofer onder controle heeft) wordt uitge-
drukt als een verhouding van de aangesloten
impedantie (de som van de luidspreker impe-
dantie, draadweerstand en de zuivere weerstand
van eventuele spoelen in het wisselfilter van de
subwoofer) en de uitgangsimpedantie van de
versterker. Door nu subwoofers in serie aan te
sluiten zal de dempingsfactor van de versterker
lager worden dan met één, wat een onnodige
demping van het systeem oplevert.
Gebruik altijd beide spreekspoelen van een sub-
woofer met dubbele spreekspoel in serie of
parallel.
De meeste versterkers leveren gebrugd voor
een 4 ohm belasting evenveel vermogen als bij
het uitsturen van een 2 ohm belasting.
VERMOGEN
Om een subwoofer systeem te bouwen dat opti-
maal profijt trekt van het beschikbare versterker
vermogen, zijn de volgende regels belangrijk:
De formule voor de totale systeem impedantie
met parallel geschakelde spreekspoelen luidt:
I = 1⁄(1⁄w
1
+ 1⁄w
2
+ 1⁄w
3
...)
De formule voor de totale systeem impedantie
van in serie geschakelde spreekspoelen luidt:
I = w
1
+ w
2
+ w
3
...
Waarin I de totale systeem impedantie in ohm
is, en w de nominale impedantie van de spreek-
spoel in ohm.
AANSLUITINGEN
De volgende afbeeldingen laten parallel- en serie-
schakeling van de luidsprekers zien:
Afbeelding 1. Parallel aansluiting
Afbeelding 2. Serie aansluiting
MAXIMALE BELASTBAARHEID
AANSLUITEN VAN EEN SUBWOOFER SYSTEEM