Bowers & Wilkins Speaker Speaker User Manual


 
Magyar
Korlátozott
garancia
Tisztelt Vásárlónk, üdvözli Önt a B&W!
Ezt a terméket a legmagasabb minµségi
színvonalon tervezték és gyártották. Ha
azonban a termék elromlik, a B&W
Loudspeakers és annak hivatalos
forgalmazói garantálják a térítésmentes
javítást (ez alól adódhatnak kivételek) és
cserealkatrészeket bármely olyan
országban, amelyet egy hivatalos B&W
forgalmazó lát el.
Ez a korlátozott garancia a vásárlás
dátumától számított öt évig érvényes
illetve elektronikai berendezésekre
vonatkozóan (beleértve az erµsítµt
tartalmazó hangsugárzókat is) két évig.
Feltételek
1 A garancia csak a berendezés
javítására vonatkozik. A termékeknek
sem szállítási és egyéb költségei,
sem leszerelése, szállítása és
üzembe helyezése nem tartozik ezen
garancia hatásköre alá.
2 Ez a garancia csak az eredeti
tulajdonos számára érvényes. Nem
átruházható.
3 Ez a garancia csak a vásárlás
idµpontjában már fennálló, az
anyagokban és/vagy a kivitelezésben
bekövetkezett hibákra vonatkozik, és
nem vonatkozik az alábbiakra:
a a helytelen üzembe helyezés,
csatlakoztatás vagy csomagolás
okozta károkra,
b a használati útmutatóban helyes
használatként feltüntetett használati
módtól eltérµ felhasználásból,
hanyagságból, módosításból vagy a
B&W által jóvá nem hagyott
alkatrészek alkalmazásából eredµ
károkra,
c hibás vagy nem megfelelµ csatlakozó
eszközök által okozott károkra,
d baleset, villámcsapás, beázás, t∑z,
háború, helyi zavargások vagy más, a
B&W és kijelölt forgalmazói ésszer∑
hatáskörén kívül esµ események
okozta károkra,
e azokra a termékekre, amelyek
sorozatszámát megváltoztatták,
törölték, eltávolították vagy más
módon olvashatatlanná tették,
f ha a javításokat vagy módosításokat
egy arra fel nem hatalmazott személy
végezte el.
4 Ez a garancia kiegészít minden más,
a helyi szakkereskedµkre vagy
országos forgalmazókra vonatkozó
egyéb törvényt és nem érintik az Ön
alapvetµ vásárlói jogait.
Hogyan igényelje a garanciális
javítást
Amennyiben javítás válik szükségessé,
kérjük kövesse az alábbi eljárást:
1 Ha a terméket a vásárlás országában
használják, akkor lépjen kapcsolatba
azzal a hivatalos B&W
szakkereskedµvel, akitµl a
berendezést vásárolta.
2 Ha a terméket nem a vásárlás
országában használják, akkor lépjen
kapcsolatba a tartózkodási ország
B&W forgalmazójával, aki megadja
Önnek a legközelebbi szerviz adatait.
Felhívhatja még a B&W-t is az
Egyesült Királyságban vagy
meglátogathatja honlapunkat a helyi
forgalmazó kapcsolat felvételi
adatainak kiderítése érdekében.
A garancia érvényesítéséhez fel kell
mutatnia ezt a garanciafüzetet, amit a
szakkereskedµnek a vásárlás napján ki
kell töltenie és le kell bélyegeznie.
Ehelyett szüksége lehet az eredeti
kereskedelmi számlára vagy a tulajdonosi
viszonyt bizonyító más dokumentumra és
a vásárlás dátumára.
Használati útmutató
Bevezetµ
Köszönjük, hogy a Bowers & Wilkins
terméket választotta.
Biztosak vagyunk benne, hogy
hangsugárzóink hosszú éveken keresztül
fognak az Ön megelégedésére szolgálni,
ugyanakkor kérjük, üzembe helyezés elµtt
olvassa el figyelmesen az alább leírtakat,
hogy optimális hangzásban lehessen
része.
A B&W több mint 60 országra kiterjedµ
hivatalos képviselµi hálózata segítséget
nyújt Önnek minden olyan problémában,
amiben a kereskedµje nem tud
felvilágosítással szolgálni.
Kicsomagolás
A doboz tartalma:
2 habszivacs
Tartó/fail konzol
M6 csavar
Forma alátét
5mm-es imbuszkulcs
2 szerelµsablon
Elhelyezés
Házimozi front centersugárzó (1. ábra)
Helyezze el vízszintes a hangsugárzót
közvetlenül a képernyµ alá, vagy fölé attól
függµen, hogy melyik van közelebb a
fülmagassághoz.
Felszerelés
A hangsugárzót elhelyezheti polcon, vagy
könyvszekrényben, esetleg a falon.
Szórt mágneses mezµk
A hangsugárzó hangszórói mágnesesen
árnyékoltak, hogy csökkentsék a
katódsugárcsöves televíziók és
számítógép képernyµk képtorzításának
esélyét. Az LCD és plazma képernyµket
nem befolyásolják a mágneses mezµk.
Elhelyezés polcon vagy
könyvszekrényen
Helyezze a hangsugárzót a „hullám” alakú
tartóra. Ha felfelé szeretné fordítani a
hangsugárzót, akkor a tartó vastagabb
részét a hangsugárzó elsµ része felé kell
irányítani. Máskülönben irányítsa a
vastagabb részt a hátoldal felé (2. ábra).
Elhelyezés a falon
Javasolt két ember munkája, a
hangsugárzó falra való felszerelésekor,
míg az egyik tartja a hangfalat, addig a
másik ember be tudja kötni a
hangsugárzó vezetékeket.
Ha a hangsugárzó vezeték a falban fut,
akkor a mellékelt fali konzolt úgy kell
elhelyezni, hogy az közvetlenül a falból
kilépµ vezeték elµtt legyen (de csak
akkor, ha a vezeték elég rugalmas).
Nehéz meghatározni a felhasználható
vezeték maximális átmérµjét, ugyanis
eltérés van a kábelek rugalmasságában.
Tömör, merev kábel használata nem
célszer∑, mert akkor nehezen, vagy nem
installálható a fali konzolhoz a kábel
(elcsípµdés, begy∑rµdés). Célszer∑
maximálisan 4mm2-es keresztmetszet∑
vezetéket használni. Amennyiben a két
vezetµ ért még egy külsµ köpeny is fedi,
kérjük, távolítsa el a hangsugárzók
bekötésekor. Jelölje meg a fali konzol
pontos helyét a falon, mielµtt bekötné a
vezetékeket, melyek a falból lógnak ki.
A fali konzol két részbµl áll: egy fali
lemezbµl és egy „hullámos” fedµlapból.
Mielµtt szétszedné azokat, gyengén
nyomja össze µket, majd húzza szét.
Megjegyezzük, hogy mind a két részre
szükség lehet ahhoz, hogy az eredetitµl
különbözµ formát hozhassunk létre.
A csomagban két szerelµ sablon található
(felfelé és lefelé döntµ), mert a fali lemez
el van tolva a hangsugárzó
középvonalától. A mellékelt fali
konzolokkal a hangsugárzót el tudjuk
forgatni vízszintesen kb.30 fokig, de csak
fali lemez vastagabb részének ellentétes
oldala felé. (3. ábra)
A sablon a fali lemez pozícióját mutatja a
hangsugárzóhoz képest (nem döntve).
Tartsuk a fali lemezt a falhoz a megfelelµ
pozícióban, a kívánt hangsugárzó-helyzet
centrumában. Jelöljük meg a rögzítµ
csavarok helyet. Fúrjuk ki a falat és
rögzítsük a mellékelt 4mm-es csavarokkal
(No. 8.). Ha a vezetek a falban fut, akkor
a rajzon található lyukat is jelöljük be,
hogy fedje egymást a fali konzol és a
falban levµ lyuk.
Tömör fal eseten véssünk ki egy csatornát
a kábel számára úgy, hogy az a megjelölt
lyuknál végzµdjön. Üreges falaknál
egyszer∑en fúrjunk bele a gipszkartonba,
és vezessük a kábelt az üregbe.
Gipszkartonnal hagyjunk kilógva kb.
30cm vezetéket, hogy kényelmesen
beköthessük a hangfalakat. Ennél a
17