Bowers & Wilkins HTM1 Speaker User Manual


 
καλωδίων για τ κάθε εύγς
ακρδεκτών των ηείων.Έτσι, τ
ηητικ σήµα πρς τ µεγάων
αµηλών µεταέρεται µε διαρετικ
καλώδι απ τι τ σήµα πρς τα
µεγάωνα µεσαίων και υψηλών. 
διαωρισµς αυτς των “δών” τυ
σήµατς έει τ πλενέκτηµα τι
ελτιώνει την ανάλυση και την
ευκρίνεια και τι επιτρέπει στ ρήστη
να επιλέει τα καλώδια πυ ταιριάυν
περισστερ στ συγκεκριµέν εύρς
συντήτων.
Εάν για πιδήπτε λγ δεν θέλετε
να διπλκαλωδιώσετε τα ηεία (ίσως
για να τ κάνετε αργτερα ή γιατί δεν
θέλετε να υπάρυν πλλά καλώδια
στ ώρ), µπρείτε να συνδέσετε
µεταύ τυς τύς δύ θετικύς και
τυς δύ αρνητικύς ακρδέκτες µε
τυς συνδέσµυς (µικρά καλώδια) πυ
υπάρυν στη συσκευασία.
ταν συνδέετε τυς ακρδέκτες µε τα
µικρά αυτά καλώδια,τπθετήστε τν
connector τύπυ spade (δίαλ) στην
υπδή πυ ρίσκεται στ πλάι τυ
ενς ακρδέκτη και τ καράκι
(crimped pin) στην στργγυλή πή πυ
ρίσκεται στ πλάι τυ άλλυ.Υπάρει
αρκετς ώρς για να συνδέσετε ένα
connector τύπυ δίαλ απ τν
ενισυτή στν ίδι ακρδέκτη πυ
έετε τπθετήσει τ καράκι.
Συνδέστε τν θετικ ακρδέκτη τυ
ηείυ (ρώµατς κκκινυ) στν
θετικ ακρδέκτη τυ ενισυτή, και
τν αρνητικ ακρδέκτη τυ ηείυ
(ρώµατς µαύρυ) στν αρνητικ
ακρδέκτη τυ ενισυτή.Αν δεν
κάνετε τη σύνδεση τηρώντας τη σωστή
πλικτητα, είναι πλύ πιθαν να έετε
κακή στερεωνική εικνα και απώλεια
αµηλών συντήτων (µπάσων).
Αν διπλκαλωδιώσετε τα ηεία, µην
συνδέσετε µεταύ τυς ακρδέκτες µε
τα µικρά καλώδια γιατί µπρεί να
πρκαλέσετε ηµιά στν ενισυτή
ραυκυκλώνντας τυς ακρδέκτες
εδυ. ∆ώστε ιδιαίτερη πρσή στην
πλικτητα των συνδέσεων,γιατί αν η
σύνδεση είναι λανθασµένη δεν θα
έετε καλή απκριση συντητας κατά
τν διαωρισµ µεσαίων – αµηλών.
Τελικές Ρυθµίσεις
Πριν κάνετε τις τελικές ρυθµίσεις στ
σύστηµά σας, ελέγτε αν είναι σωστές
και ασαλείς λες ι συνδέσεις της
εγκατάστασης.
Για να έετε πι ρεαλιστική ηητική
εικνα σε εγκαταστάσεις home theatre,
είναι σηµαντικ να ρυθµίσετε τη σέση
της έντασης (balance) µεταύ των
ηείων και την ακυστική εικνα, έτσι
ώστε να ταιριάει µε τ µέγεθς της
θνης. Για µικρτερες θνες,ίσως
να είναι καλύτερ (και ηητικά
ρεαλιστικτερ), η απσταση µεταύ
των δύ εµπρσθιων ηείων να είναι
µικρτερη απ ση θα ήταν σε ένα
απλ στερεωνικ συγκρτηµα.
Ρυθµίστε τα επίπεδα έντασης των
τριών εµπρσθιων ηείων έτσι ώστε η
“κίνηση” των ήων να απδίδεται
µαλά και σύµωνα µε την κίνηση στην
θνη.Ακµα, ρυθµίστε τ επίπεδ
έντασης των ηείων surround έτσι
ώστε – µε την εαίρεση ίσως ειδικά
ηητικά εέ – να µην απσπύν ωρίς
λγ την πρσή σας.
Καθίστε σε λες τις πιθανές θέσεις
ακρασης πριν απασίσετε για τ
ιδανικ επίπεδ έντασης των ηείων
τυ συστήµατς.
Για περισστερες λεπτµέρειες
σετικά µε τη ρύθµιση των επιπέδων
έντασης, συµυλευτείτε τις δηγίες
ρήσης τυ απκωδικπιητή σας.
Αν θέλετε  ής των ηείων σας να
απδίδεται µε ακµη µεγαλύτερη
ευκρίνεια, ααιρέστε τις µπάλες (µε
τν τρπ πυ περιγράεται πι κάτω,
στην παράγρα “Φρντίδα των
ηείων”) απ τα µεγάωνα αµηλών
(woofer) και µεσαίων (midrange).Τ
µεγάων υψηλών (tweeter) είναι
ιδιαίτερα ευαίσθητ και δεν θα πρέπει
να ααιρέσετε την µπάλα, έτσι ώστε
να πρστατεύεται τ µεγάων.Για τ
λγ αυτ η µπάλα τυ tweeter είναι
σεδιασµένη µε τέτι τρπ ώστε να
παρέει τ καλύτερ δυνατ
ακυστικ περιάλλν και άρα αν
ααιρεθεί, η απκριση συντητας θα
είναι λιγτερ µαλή.
Περίδς πρσαρµγής
Η απδση των ηείων θα ελτιωθεί
αισθητά κατά την αρική περίδ
λειτυργίας τυς. Εάν τα ηεία ήταν
απθηκευµένα σε κρύ περιάλλν, τα
µνωτικά υλικά και τα συστήµατα
ανάρτησης των µεγαώνων θα
ρειαστύν κάπι ρν για να
ανακτήσυν τις πραγµατικές τυς
ιδιτητες.  ρνς πυ ρειάεται
κάθε ηεί για να απδώσει σύµωνα
µε τις δυναττητές τυ εαρτάται απ
τις συνθήκες στις πίες ήταν
απθηκευµέν και απ τν τρπ πυ
ρησιµπιείται. Η πρσαρµγή των
ηείων στη θερµκρασία τυ
περιάλλντς µπρεί να ρειαστεί
έως και µία εδµάδα, ενώ τα µηανικά
τυ µέρη θέλυν γύρω στις 15 ώρες
καννικής ρήσης για να απκτήσυν
τα αρακτηριστικά µε τα πία έυν
σεδιαστεί.
Υπλιπς επλισµς
Ηεία τέτιυ επιπέδυ αίυν
ηητικά σήµατα υψηλής πιτητας. Γι’
αυτ θα πρέπει να επιλέετε
πρσεκτικά τσ τα υπλιπα τµήµατα
τυ συστήµατς σας,σ και τα
καλώδια σύνδεσης ενισυτή-ηείων.
Εµείς µπρύµε να σας κάνυµε
κάπιες γενικές υπδείεις σετικά µε
τ τι πρέπει να πρσέετε ταν θα
διαλέγετε τ σύστηµά σας, αλλά για
ευνητυς λγυς δεν µπρύµε να
πρτείνυµε συγκεκριµένες συσκευές.
Τα αρακτηριστικά των ηλεκτρνικών
συσκευών ήυ ελτιώννται συνεώς
και  πωλητής σας είναι  πλέν
κατάλληλς για να σας παρυσιάσει
µία σειρά απ νέα πρϊντα, ικανά να
συνεργαστύν άψγα µε τα ηεία σας.
Στα τενικά αρακτηριστικά των
ηείων θα δείτε τι η συνιστώµενη
ισύς ενίσυσης εκτείνεται σε ένα
αρκετά µεγάλ εύρς µεγεθών, τ
µεγαλύτερ απ τα πία ρίεται απ
την ικαντητα διαείρισης ισύς των
ηείων. Κατά τν υπλγισµ της
διαείρισης ισύς τίθεται ως
πρϋπθεση τι  ενισυτής δεν θα
παραµρώνει, αλλιώνντας έτσι τ
άσµα ισύς τυ σήµατς, και τι τ
ηητικ σήµα θα είναι ένα καννικ
πργραµµα ήυ ή/και εικνας. Σήµατα
πως αυτά παράγνται απ
ταλαντωτές για εργαστηριακές δκιµές
δεν ανήκυν υσικά σε αυτή την
κατηγρία και δεν λαµάννται υπ’
ψιν. Η ελάιστη ισύς πυ πρτείνεται
είναι αυτή πυ θεωρείται αναγκαία για
την ακραση σε ικανπιητικά επίπεδα
έντασης, κατάλληλα για µικρτερυς
ώρυς (λιγτερ απ
60 m
3
) πυ ι υψηλές εντάσεις
µπρύν να πρκαλέσυν
παραµρώσεις. Γενικά πάντως,σ
πλησιέστερη στην µέγιστη
πρτεινµενη ισύ είναι η ισύς τυ
ενισυτή σας, τσ λιγτερες
πιθαντητες παραµρωσης υπάρυν.
Πλύ συνά µπρείτε να διαπιστώσετε
πσ καλς στ να δηγεί ηεία µε
“δύσκλα” ρτία είναι ένας
ενισυτής, µετρώντας την ισύ τυ στα
4 και στα 8 Ω. Η ιδανική διαρά είναι
2 πρς 1,πτε ανάλγα µε τ πσ η
µέτρηση πρσεγγίει αυτ τ λγ
µπρείτε να κρίνετε την ικαντητα τυ
ενισυτή.
Για να ελαττώσετε σε µη ακυστά
επίπεδα την επίδραση των καλωδίων
στην απκριση συντητας των ηείων,
η αντίσταση τυ κάθε καλωδίυ σε
λες τις συντητες (υπλγίντας
την αντίσταση και τυ θετικύ και τυ
αρνητικύ αγωγύ σε σειρά) θα πρέπει
να είναι σ τ δυνατ αµηλτερη και
σίγυρα κάτω απ 0,1 Ω. Στις αµηλές
συντητες, η αντίσταση συνεύς
ρεύµατς τυ καλωδίυ είναι ασικς
παράγντας και θα πρέπει να επιλέετε
ένα καλώδι µε διάµετρ τέτια ώστε,
σε σέση και µε τ µήκς πυ
ρειάεστε, να έει την απαιτύµενη
αντίσταση.Αλλά και στις µεσαίες και
στις υψηλές συντητες,η απδση
τυ ηείυ µπρεί να επηρεαστεί
αισθητά απ την αντίσταση τυ
καλωδίυ. Εκτς απ την αντίσταση,
υπάρυν και άλλες ιδιτητες των
καλωδίων πυ είναι πλύ σηµαντικές,
και γι’ αυτ συµυλευτείτε τν
πωλητή σας σετικά µε τα καλώδια πυ
θα ρησιµπιήσετε στ σύστηµά σας.
Φρντίδα των ηείων
Καννικά,  µνς καθαρισµς πυ
απαιτεί τ ινίρισµα των ηείων είναι
ένα εσκνισµα. Εάν θέλετε να
ρησιµπιήσετε κάπι καθαριστικ
µε τη µρή σπρέι, θα πρέπει πρώτα
να ααιρέσετε τ εµπρσθι
πρστατευτικ κάλυµµα τυ ηείυ
(µπάλα) τραώντας τ ελαρά απ τη
καµπίνα. Ρίτε τ καθαριστικ στ πανί
µε τ πί θα καθαρίσετε τ ηεί και
ι κατευθείαν επάνω στην καµπίνα.Τ
ύασµα της µπάλας καθαρίεται –
αύ την ααιρέσετε απ τ ηεί –
µε µία απλή ύρτσα ρύων.
20